Wat zit in het basispakket van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk?

De prestaties die je externe preventiedienst moet leveren in ruil voor het minimumpreventiebudget is afhankelijk van de grootte van je bedrijf, de aanwezige risico’s en de vorming van je interne preventieadviseur. Val je onder het forfaitair systeem dan is een basispakket voor je vastgelegd. Wat zit daar zoal in?

Forfaitair systeem

Bedrijven die geen preventieadviseur niveau I of II in dienst moeten hebben, vallen onder het forfaitair systeem. Voor hen is een basispakket vastgelegd dat de externe dienst in ruil voor het minimumpreventiebudget moet leveren. Tot deze groep behoren de micro-ondernemingen en de bedrijven uit groep C- en D. Bij C- gaat het om een bedrijf dat tot categorie C behoort met een preventieadviseur met basiskennis.

Tot het basispakket behoren volgende diensten:

  • Gemotiveerd beleidsadvies
  • Gezondheidstoezicht
  • Vergaderingen van het CPBW
  • Ondersteuning bij ernstige arbeidsongevallen
  • Psychosociale coaching

Gemotiveerd beleidsadvies

Vijf jaar na aansluiting van je onderneming legt je externe dienst je een gemotiveerd beleidsadvies voor. Je externe dienst werkt actief mee aan de opstart, uitvoering en update van risicoanalyses binnen je onderneming.

Gezondheidstoezicht

Onder gezondheidstoezicht vallen voorafgaande en periodieke gezondheidsbeoordelingen, spontane raadplegingen, onderzoeken bij werkhervatting, bezoeken voorafgaand aan werkhervatting, voortgezet gezondheidstoezicht en medische onderzoeken in het kader van de moederschapsbescherming.

Re-integratie is niet opgenomen in het basispakket. Het verplicht gezondheidstoezicht voor beeldschermwerkers wordt vervangen door een vijfjaarlijkse risicoanalyse en is wel opgenomen in het basispakket.

Vergaderingen van het CPBW

Op jouw uitnodiging als werkgever kan een preventieadviseur van je externe dienst deelnemen aan een vergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk. Voorwaarde is uiteraard dat er op de agenda een punt staat dat tot zijn specifieke bevoegdheid hoort. Voor een arbeidsarts kan dit bijvoorbeeld om het medisch jaarverslag gaan, een preventieadviseur psychosociale aspecten kan dan weer bijschuiven aan tafel wanneer een psychosociale problematiek besproken wordt.

Ondersteuning bij ernstige arbeidsongevallen

Na aangifte van een arbeidsongeval heeft de werkgever recht op een onderzoek om de oorzaken van het ongeval op te sporen en te weten welke maatregelen je kan nemen om soortgelijke ongevallen in de toekomst te vermijden.

Het basispakket voorziet hiervoor in een minimum van vijf prestatie-uren per kalenderjaar.

Psychosociale coaching

Werknemers kunnen beroep doen op het team van psychosociale hulpverleners van Liantis om situaties van grensoverschrijdend gedrag, pesten, stress en burn-out … aan te kaarten. Deze psychosociale hulpverlening verloopt anoniem tot de werknemer ermee instemt om, in de loop van de zoektocht naar een oplossing, zijn identiteit kenbaar te maken aan de werkgever.

Diensten buiten het basispakket

Uiteraard kan je ook beroep doen op diensten die buiten dit basispakket vallen. De EDPBW van Liantis rekent hiervoor een uurtarief van

145,84

euro aan.

Behoor je tot het forfaitair systeem, dan betaal je ook een jaarlijkse administratieve bijdrage van

198

euro.

Jouw welzijnsbeleid 100% digitaal? Ontdek 'Mijn welzijn op het werk' van Liantis!

Lees meer