Arbeidsongevallen: wat moet je doen bij een ongeval op het werk?

Het moet altijd de betrachting van een werkgever zijn om arbeidsongevallen te voorkomen. Maar als het toch gebeurt, ben je verplicht dit aan te geven bij je arbeidsongevallenverzekeraar. Bovendien moet je preventiemaatregelen treffen om herhaling te voorkomen.

Wat is een arbeidsongeval?

Onder een arbeidsongeval verstaan we een plotse gebeurtenis die een werknemer tijdens en door de uitvoering van zijn job overkomt en een letsel oplevert.

Verschil tussen een licht ongeval, een gewoon arbeidsongeval en een ernstig arbeidsongeval

Een licht ongeval is een ongeval dat niet tot loonverlies en arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer heeft geleid en enkel een kleine verzorging van een hulpverlener vergt. Denk maar aan de ontsmetting van een oppervlakkige wonde of het aanbrengen van een pleister op een snijwonde.

Bij een ‘gewoon’ arbeidsongeval gaat het om een letsel dat behandeld wordt door een arts of iemand met gespecialiseerde kennis.

Van een ernstig ongeval spreken we bij een dodelijke afloop of bij bepaalde ernstige letsels met al dan niet blijvende gevolgen (zoals vleeswonden met verlies van weefsel, brandwonden, botbreuken, vergiftigingen…).

Voorbeeld

Merel, een arbeidster, snijdt zich aan een mes tijdens haar werk. De snee is gelukkig niet diep. Een pleister erop en ze kan weer verder. Het betreft hier een licht ongeval. Ze moet dit melden aan haar leidinggevende. In het eerste hulp-register noteert men dat Merel verzorging heeft gekregen in het bedrijf.

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Zorg ervoor dat je werknemers meteen weten wat hen te doen staat als zich een ongeval voordoet. Stel een duidelijke procedure op en maak die kenbaar op een makkelijk toegankelijke plaats zoals het intranet of een prikbord. Leg de procedure ook altijd goed uit aan nieuwe werknemers.

Zodoende hoeven je medewerkers enkel de vastgelegde noodprocedure te volgen. Beperk in eerste instantie zoveel mogelijk de gevolgen van het ongeval. Bij een ernstig arbeidsongeval neem je meteen ook ‘bewarende maatregelen’. Dit wil zeggen dat je ervoor zorgt dat niemand op de plaats van het ongeval komt. Het ongeval zal immers onderzoek vereisen en daarbij is het belangrijk de context juist te kunnen inschatten.

Aangifte van ernstige arbeidsongevallen: wat is de procedure?

Een zeer ernstig arbeidsongeval meld je meteen aan de regionale directie van Toezicht Welzijn op het Werk (TWW), aan je externe preventiedienst en aan je arbeidsongevallenverzekering.

Aangifte bij de arbeidsongevallenverzekeraar

Van elk arbeidsongeval met letsel bezorg je binnen de acht kalenderdagen na het ongeval een aangifteformulier en een medisch attest aan de arbeidsongevallenverzekeraar.

Aangifte bij de arbeidsinspectie

Arbeidsongevallen met de dood of een blijvend letsel tot gevolg moet je onmiddellijk, telefonisch of via e-mail aangeven bij de bevoegde regionale TWW-directie. Bij ernstige arbeidsongevallen zonder dodelijke afloop of blijvend letsels heb je tien dagen de tijd om de TWW-directie een omstandig verslag te bezorgen. 

Is het slachtoffer een uitzendkracht, dan moet de opdrachtgever dit in orde brengen. In het geval van een ernstig ongeval met een aannemer op een tijdelijke of mobiele bouwplaats speel je binnen de vijftien kalenderdagen de volgende gegevens aan de TWW-afdeling van de regio door:

  • naam en adres van het slachtoffer.
  • de datum.
  • het adres van de bouwplaats.
  • een korte beschrijving van de letsels en de omstandigheden van het ongeval.
  • de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid.

Aangifte bij externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Heb je zelf geen preventieadviseur met aanvullende vorming niveau 1 of 2 in dienst, dan moet de werkgever zo snel mogelijk, telefonisch of per mail Liantis op de hoogte brengen. De gespecialiseerde preventieadviseurs van Liantis zullen dan het ongeval komen onderzoeken. Zij stellen een deel van het omstandig verslag op door maatregelen voor te stellen die je helpen om herhaling van het ongeval te voorkomen. Als werkgever vul je het omstandig verslag aan met jouw plan van aanpak om die maatregelen in de praktijk te brengen. Je bezorgt dit omstandig verslag binnen de tien kalenderdagen, volgend op het ongeval, aan de arbeidsinspectie.

Onderzoek door preventieadviseur

De interne of externe preventieadviseur voert een onderzoek naar de oorzaken van het arbeidsongeval en stelt de nodige preventiemaatregelen voor om een herhaling van een dergelijk ongeval te voorkomen.

Samen met een lijst met maatregelen van de werkgever, een actieplan en het advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk vormt het onderzoeksverslag van de preventieadviseur het omstandig verslag.

Procedure bij lichte arbeidsongevallen

Neem een licht ongeval altijd op in het eerste hulp-register. Mocht later toch een doktersinterventie nodig blijken, dan moet je het ongeval alsnog aangeven bij de arbeidsongevallenverzekeraar. Die zal vragen naar de gegevens vermeld in het register.

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Ontdek zelf hoe Liantis je kan helpen bij het voorkomen van arbeidsongevallen!

Lees meer