My Liantis

Chemische agentia op het werk

Komen je medewerkers in contact met scheikundige of chemische stoffen en mengsels, dan moet je hen beschermen met preventieve maatregelen en werkinstructies. Deze chemische agentia zijn immers gevaarlijke werkzame stoffen. Hoe pak je dat het best aan?

Wat zijn chemische agentia?

Chemische agentia zijn scheikundige of chemische stoffen en mengsels. Het gaat om gevaarlijke werkzame stoffen die een risico vormen voor de veiligheid en de gezondheid van je medewerkers.

Wat zegt de wet over chemische agentia op het werk?

De Belgische wetgeving schrijft voor dat je de gezondheid en de veiligheid van je medewerkers moet beschermen tegen de risico's van chemische agentia op het werk. Een overzicht van het geldende reglementair kader vind je op 'Mijn welzijn op het werk' van Liantis. Daarnaast moet je de Europese verordeningen REACH en CLP naleven. Wat gaat schuil achter deze letterwoorden?

 • REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. De verordening verplicht alle bedrijven in de toeleveringsketen van een chemische stof (producenten, importeurs etc.) om de eigenschappen en de risico’s van chemische stoffen te vermelden. Tegelijk is het verplicht om aan te geven met welke maatregelen je de risico’s beheerst.
 • CLP staat voor Classification, Labelling en Packaging van stoffen en mengsels. Het regelt de indeling en etikettering van chemische stoffen.

Wat kan je doen om je medewerker te beschermen?

Afhankelijk van de stoffen waarmee je bedrijf omgaat, bescherm je je medewerkers via verschillende types maatregelen.

Informeren

Ten eerste is het belangrijk om je medewerkers voldoende te informeren over de risico’s. Goede maatregelen zijn:

 • Je maakt een inventaris van de verschillende chemische agentia in het bedrijf.
 • Je vraagt Veiligheidsinformatiebladen (VIB) of Safety Data Sheets (SDS) van deze chemische agentia op bij de leverancier.
 • Je maakt deze VIB toegankelijk voor de medewerkers.
 • Je laat de transportroutes bewaken en duidt de gebruiksplaatsen aan met passende signalisatie.
 • Je zorgt voor een uitgebreide set aan werkinstructies en -procedures. Gaande van aankoop over veilig gebruik tot schoonmaak en opruimen na calamiteiten.

Blootstelling beperken

Ten tweede is het cruciaal om in te zetten op het beperken van de blootstelling aan chemische agentia. Meer concreet kan het gaan om:

 • Je voorziet in Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s), zoals chemisch bestendige handschoenen, schorten, maskers, laarzen, adembeschermingsmiddelen, spatbestendige brillen, enzovoort.
 • Je brengt de schoonmaakprocedures in de praktijk.
 • Je past ventilatietechnieken toe.

Inschatten van de werknemers

Tot slot kan je maatregelen nemen die ervoor zorgen dat je werknemers goed omspringen met de chemische agentia.

 • Je valideert de competentie van de werknemers op dit vlak.
 • Je zorgt voor voortdurende oriëntatie, vorming en opleiding van medewerkers (o.a. aan de hand van de veiligheidsinformatiebladen).
 • Je hebt oog voor risicogroepen (jongeren, zwangere vrouwen, werkneemsters die borstvoeding geven) en werkt een specifiek beleid uit.

Een analyse van de chemische risico's in jouw onderneming? Liantis helpt je stap voor stap op weg!

Ontdek hoe