My Liantis

Besloten vennootschap (BV) oprichten – dit moet je weten!

Een BV of besloten vennootschap is de vennootschapsvorm bij uitstek voor kmo-ondernemers. De BV vervangt de vroegere BVBA, starters-BVBA en EBVBA en biedt een pak meer vrijheid en flexibiliteit. Zo heb je bijvoorbeeld niet langer een minimum startkapitaal nodig en kan je in je eentje je eigen BV oprichten.

Verzekeringen

Wat is een besloten vennootschap (BV)?

Een BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Elke BV heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. Het kapitaal van een BV is in aandelen verdeeld en de aandeelhouders bezitten samen 100% van die aandelen. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng in de vennootschap.

Het ‘besloten’ karakter van een BV slaat op het feit dat er een vaste groep van personen is die aandeelhouder zijn. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zorgde er wel voor dat je aandelen in een BV voortaan kan overdragen, op voorwaarde dat je die mogelijkheid expliciet voorziet in de statuten van je zaak.

Nieuwe vennootschapswetgeving

Vanaf 1 mei 2019 is het niet langer mogelijk om een BVBA op te richten. In plaats daarvan kan je kiezen voor een besloten vennootschap. De belangrijkste verschillen met de oude wetgeving zijn dat je bij de oprichting van een BV niet langer een minimumkapitaal moet volstorten en dat je zelf bepaalt of je al dan niet samen met iemand anders je vennootschap opricht.

In het nieuwe vennootschapsrecht is de BV dé basisvennootschapsvorm. De reglementering voor besloten vennootschappen is zeer flexibel. Bovendien kan je de statuten van je BV perfect af stemmen op jouw specifieke noden door bijvoorbeeld:

 • regels vast te leggen over de toe en uittreding van aandeelhouders;
 • verschillende soort aandelen te creëren: met of zonder stemrecht, met meervoudig stemrecht, met of zonder recht op uitgekeerde dividenden.
Voorbeeld Maaike en Glenn runnen samen een succesvolle bakkerij. Ze denken nu al aan later en pakten de overdracht van hun vennootschap doordacht aan. Daarom kozen ze voor een besloten vennootschap. Hun kinderen kregen elk een gelijk deel van de aandelen in deze BV, maar aan die aandelen is geen stemrecht gekoppeld. Zo blijven Maaike en Glenn, ondanks dat ze zelf een minderheid van de aandelen bezitten, het toch voor het zeggen hebben in hun bakkerij.

Een besloten vennootschap oprichten: hoe doe je dat?

Wil je een BV oprichten, dan moet je daarvoor langs bij de notaris. Hij of zij stelt voor jou een authentieke akte op. Je kan een BV alleen oprichten, of samen met één of meerdere zakenpartners. Ook een bedrijf kan een BV oprichten.

Wie vroeger een BVBA wou oprichten, kon dat alleen met een minimum startkapitaal van 18.550 euro. In een besloten vennootschap is dit niet langer het geval. Je moet wel nog altijd ‘iets’ inbrengen, maar bepaalt zelf wat dat precies is. Zo kan je al met één euro je eigen BV oprichten, maar kan je net zo goed je arbeid of kennis inbrengen bij de start van je BV.

Tegenover de afschaffing van het minimumkapitaal, staat een verplichting om een goed onderbouwd financieel plan voor te leggen. Zo moet je bijvoorbeeld in kaart brengen welke inkomsten en uitgaven je in de eerste twee jaar verwacht en aantonen hoe je de verwachte kosten zal financieren.

Aansprakelijkheid bij een BV

In een BV is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt tot het kapitaal dat zij zelf in de zaak stopten en waarvoor zij aandelen kregen. Schuldeisers kunnen in principe geen aanspraak maken op het privévermogen van de aandeelhouders.

Gaat je BV echter al binnen de eerste drie jaar na de oprichting over kop, dan loert de oprichtersaansprakelijkheid om de hoek. Je zal aan de hand van je financieel plan moeten aantonen dat je zaak over voldoende middelen beschikte om vanaf dag één de rekeningen te betalen en de vooropgestelde doelen te realiseren. Blijkt dat niet het geval, dan riskeer je als bestuurder om toch persoonlijk te moeten opdraaien voor de schulden die je BV maakte.

Voor- en nadelen besloten vennootschap (BV)

 • Je kan een BV in je eentje oprichten of samen met één of meerdere andere personen
 • Als bestuurder is je aansprakelijkheid beperkt
 • Het is mogelijk om personeel aan te nemen in je BV
 • Je startkapitaal hoeft slechts één euro te bedragen
 • Je bepaalt zelf hoe je de aandelen en het daaraan gekoppelde stemrecht verdeelt
 • Aandelen zijn in principe niet vrij overdraagbaar, maar je kan hier wel afwijkingen op vastleggen in je statuten
 • De winst van je BV is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Wil je dividend of reserves uitkeren, dan kan dit op een fiscaal voordelige wijze
 • Om een BV op te richten moet je langs bij de notaris
 • De oprichtingskosten kunnen relatief hoog zijn

Een besloten vennootschap oprichten? Sluit je vandaag nog aan via het online ondernemingsloket!

Sluit je aan