My Liantis

Naamloze vennootschap (NV) oprichten – dit moet je weten!

De naamloze vennootschap of NV is dé vennootschapsvorm op maat van middelgrote tot grote ondernemingen. Wil je een NV oprichten, dan heb je een aanzienlijk startkapitaal nodig en krijg je af te rekenen met een vrij complexe regelgeving. In tegenstelling tot vroeger, kan je dit voortaan wel in je eentje doen.

Wat is een naamloze vennootschap (NV)?

Een naamloze vennootschap is een kapitaalsvennootschap. Dit betekent dat de vennoten zich via een bepaald kapitaal aan de vennootschap verbinden, maar tegelijkertijd wel de nodige persoonlijke vrijheid behouden.

online Btw-nummer aanvragen

De aandelen in een NV zijn zeer eenvoudig overdraagbaar van de ene persoon op de andere. Daarnaast heeft een NV een relatief strikte bestuursorganisatie. Samen zorgen deze twee zaken ervoor dat de NV minder geschikt is voor familiebedrijven.

Naamloze vennootschap en de nieuwe vennootschapswetgeving

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudt heel wat van de oude wetgeving rond NV’s, maar zorgt toch voor een soepelere kader voor al wie vanaf 1 mei 2022 een NV wil oprichten.

Eénhoofdige NV

Terwijl je in de oude regelgeving met minstens twee vennoten moest zijn, kan je voortaan ook een éénhoofdige NV oprichten. Eén aandeelhouder volstaat dus. Bovendien mag die ene persoon eender welke rechtspersoon zijn. Ook een bestaande vennootschap kan dus op haar beurt een NV oprichten.

Aandelen met of zonder stemrecht

In de statuten van je NV kan je zelf bepalen welk type stemrecht verbonden is aan elk aandeel. Zo kan je aandelen zonder stemrecht uitschrijven, aandelen met één stem of aandelen met meerdere stemmen. Als je zelf niets bepaalt, is het stemrecht in de regel proportioneel aan de inbreng in de NV.

Bestuur van een NV

Ook de strikte reglementering omtrent het bestuur van een NV werd versoepeld. Je hebt de keuze uit drie bestuursvormen, met een duidelijke splitsing van bevoegdheden:

  1. Monistisch bestuur: een bestuursorgaan zorgt collegiaal voor de aansturing van de vennootschap en laat zich al dan niet bijstaan door adviserende comités. In het oude vennootschapsrecht was dit de enige mogelijkheid.
  2. Enige bestuurder: voortaan kan je in de statuten van je NV het bestuur ook aan één enkele bestuurder toevertrouwen.
  3. Duaal bestuur: ook deze optie is nieuw. In een duaal bestuurde NV staan een directieraad en een raad van toezicht in voor de aansturing. Leden van de directieraad kunnen niet in de raad van toezicht zetelen en vice versa. De raad van toezicht is bevoegd voor de algemene strategie van de vennootschap en benoemt de leden van de directieraad. Die directieraad staat op haar beurt in voor de operationele werking van de NV en kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Een naamloze vennootschap oprichten: hoe doe je dat?

Om een NV op te richten moet je een bezoek aan de notaris brengen. Hij of zij zal een authentieke oprichtingsakte opmaken voor je NV. Je zal je notaris ook moeten kunnen aantonen dat je over een stevig beginkapitaal en een degelijk onderbouwd financieel plan beschikt.

Je startkapitaal moet minimum 61.500 euro bedragen, een bedrag dat jij en je eventuele zakenpartners volledig moeten volstorten op een rekening van de vennootschap. Inbreng in natura behoort ook tot de mogelijkheden. In dat geval moet je een bedrijfsrevisor aanstellen die de waardering van jouw inbreng vastlegt.

In je financieel plan breng je in kaart welke inkomsten en uitgaven je in de eerste twee jaar verwacht. Je moet ook aantonen hoe je de verwachte kosten zal financieren. Je notaris bewaart dit plan.

Heb je deze horden genomen? Dan wacht je nog een bezoek aan het ondernemingsloket om je NV te laten in schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Aansprakelijkheid bij een NV

In een NV zijn de aandeelhouders maar aansprakelijk ten belope van het kapitaal dat zij zelf in de vennootschap stopten. Komt je NV in slechte papieren, dan kunnen schuldeisers in principe geen aanspraak maken op het privévermogen van je aandeelhouders.

Gaat je NV echter al binnen de eerste drie jaar na de oprichting overkop, dan liggen de kaarten anders. Schuldeisers kunnen je financieel plan opvragen bij je notaris om na te gaan of je NV over voldoende middelen beschikte om de vooropgestelde doelen uit te voeren. Blijkt dat niet het geval, dan riskeer je als aandeelhouder toch persoonlijk te moeten opdraaien voor gemaakte schulden.

Voor- en nadelen van een naamloze vennootschap

Voordelen van een naamloze vennootschap Nadelen van een naamloze vennootschap
Eén persoon volstaat om een NV op te richten Om een NV op te richten moet je langs bij de notaris en daar hangt een kostenplaatje aan vast
Alle aandeelhouders zijn maar aansprakelijk ten belope van hun eigen inbreng Je hebt een startkapitaal van minstens 61.500 euro nodig
Aandelen zijn vrij overdraagbaar Het is een vrij complexe vennootschapsvorm, met een strikte beleidsstructuur
Je kan verschillende soorten aandelen uitgeven Je NV heeft stevige boekhoudkundige verplichtingen
Je NV kan winstbewijzen uitgeven  

 

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog eenvoudig aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan