My Liantis

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage: dit moet je weten

Vennootschappen moeten in de regel een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Hoeveel die bedraagt, hangt af van je balanstotaal. Soms heb je recht op een vrijstelling.

vennootschapsbijdrage

Wat is de jaarlijkse vennootschapsbijdrage?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een verplichte bijdrage waarmee je zelf geen rechten opbouwt. De fondsen dienen om bijvoorbeeld de pensioenen, kinderbijslag of uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering (moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid, …) van alle zelfstandigen te financieren. Het is dus een solidariteitsbijdrage.

Wie moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen?

Als je vennootschap onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-verblijfhouders (buitenlandse vennootschappen die zich in België vestigen), moet je ze aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en is zij in principe een bijdrage verschuldigd.

Goed om weten: als mandataris of werkend vennoot van een vennootschap ben je mee verantwoordelijk voor de betaling van deze bijdrage. Dit betekent dat als de vennootschap deze bijdrage niet betaalt, het sociaal verzekeringsfonds jou hiervoor persoonlijk kan aanspreken.

 Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage?

Een startende vennootschap betaalt de eerste twee jaren van onderwerping een vennootschapsbijdrage van 347,5 euro. Nadien hangt de bijdrage af van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar.

Bijdrage Balanstotaal
347,50 euro Kleiner of gelijk aan 681.341,33 euro
868 euro Groter dan 681.341,33 euro

Bestaande vennootschappen en vennootschappen opgericht vóór 1 april, moeten de bijdrage voor 30 juni betalen. Als je jouw vennootschap hebt opgericht na 31 maart, moet je de eerste bijdrage betalen uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de oprichting van de vennootschap.

Bij laattijdige betaling wordt een maandelijkse wettelijke verhoging van 1% aangerekend op het bijdragebedrag.

Vrijstelling vennootschapsbijdrage: kan dat?

Ja, een vrijstelling is mogelijk in de volgende gevallen:

  • De eerste drie jaar vanaf het jaar van oprichting is je startende vennootschap geen bijdrage verschuldigd als het om een personenvennootschap gaat (bijvoorbeeld een BVBA, maar geen NV of vennootschap voor een vrij beroep) en indien alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, maximaal drie jaar zelfstandige waren gedurende de tien jaar onmiddellijk voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.
Voorbeeld Jean-Pierre heeft zijn BVBA op 25 januari 2017 opgericht. Hij is de enige zaakvoerder en heeft geen werkende vennoten. Voorheen was hij geen zelfstandige. Voor 2017 kan zijn BVBA een vrijstelling genieten. In 2018 stapt ook Karel in de BVBA. Hij was al ruim tien jaar zelfstandig. Daardoor kan de BVBA voor 2018 geen vrijstelling meer bekomen.
  • Je vennootschap wordt "slapend" beschouwd wanneer zij niet langer enige burgerlijke of handelsactiviteiten stelt.

Je kan een vrijstelling bekomen aan de hand van een attest (een zogenaamd attest 276C1) dat de administratie van de directe belastingen aflevert. Daarin verklaart de administratie dat de vennootschap gedurende een bepaald kalenderjaar geen enkele activiteit meer heeft gehad. De aflevering ervan kan maar ten vroegste na het verstrijken van dat jaar.

  • Een vrijstelling kan ook voor het jaar waarin je vennootschap failliet verklaard wordt of voor de jaren waar zij onderwerp uitmaakt van een WCO (Wet op de continuïteit der ondernemingen).
  • Tot slot kan je ook een vrijstelling krijgen voor het jaar waarin je vennootschap in vereffening gaat.

Wat is de vennootschapsbijdrage en wie moet ze betalen? Lees onze startersgids voor meer informatie!

Lees de startersgids