Verhogingen wegens laattijdige betaling sociale bijdragen

Wanneer je je sociale bijdragen te laat betaalt, ontvang je een betalingsherinnering. De herinnering vermeldt niet alleen de onbetaalde sociale bijdragen, maar ook wettelijke verhogingen. Als de bijdragen gedurende een tijd niet betaald worden, kan je schuld aardig oplopen.
laattijdige betaling sociale bijdragen

Verhogingen wegens laattijdige betaling (artikel 44 en 44bis)

Deze verhogingen zijn van toepassing wanneer je je sociale bijdrage niet tijdig betaalt. De sociale bijdragen moeten in de regel op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds staan uiterlijk op de laatste dag van het betreffende kwartaal. Moet je na de (her)berekening van je definitieve bijdrage een bedrag bijstorten, dan moet je dit uiterlijk doen op de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de herziening.

Is je schuld op de uiterste betaaldatum niet vereffend, dan ben je een verhoging verschuldigd van 3% op het onbetaald gedeelte. Zolang je je bijdrage niet volledig afrekent, komt daar elk kwartaal een nieuwe verhoging van 3% bij, bovenop het onbetaalde gedeelte. Daarnaast wordt een eenmalige verhoging van 7% aangerekend indien je op 31 december nog openstaande bijdragen hebt.

Uitzondering voor starters

Op deze regel bestaat slechts één uitzondering: starters die zich tijdig hebben aangesloten krijgen voor de eerste twee kwartalen van aansluiting een kwartaal extra de tijd om de voorlopige bijdrage te betalen.

Aanvragen kwijtschelding aangerekende verhogingen

Voor verhogingen kun je een aanvraag tot kwijtschelding indienen. Dit betekent dat je vraagt om de verhogingen niet te moeten betalen.

Hoe aanvragen?

Je stuurt je sociaal verzekeringsfonds een ingevuld aanvraagformulier waarin je uitlegt hoe het komt dat je je sociale bijdragen te laat betaalde. Het is belangrijk om je aanvraag goed te motiveren.

Een aanvraag voor kwijtschelding van verhogingen van een bepaald kwartaal is slechts mogelijk nadat de sociale bijdragen voor dit kwartaal volledig betaald zijn. De verhogingen zelf hoef je dus niet te betalen om een aanvraag te kunnen indienen.

Wie beslist en op basis waarvan?

Na de indiening van je aanvraag bij je sociaal verzekeringsfonds, zal het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) je aanvraag onderzoeken. De uiteindelijke beslissing ligt bij hen.

Het RSVZ zal je aanvraag goedkeuren wanneer het oordeelt dat je laattijdige betaling te wijten is aan "overmacht" of je situatie “behartigenswaardig” is. Dit is een vage term, maar de praktijk wijst uit dat:

  • Vergeten betalen geen goede reden is, zelfs niet wanneer het de bijdrage van het 1e kwartaal is. De kwijtschelding zal geweigerd worden.
  • Het niet ontvangen van een rekening of problemen met de postbedeling ook geen geldige argumenten zijn.
  • Wanneer je grote sommen sociale bijdragen moet afbetalen (bijvoorbeeld na een grote herberekening of omdat je het financieel moeilijk had) en je daarvoor een afbetalingsplan aanvroeg dat stipt gevolgd werd, je doorgaans een kwijtschelding krijgt. Liantis sociaal verzekeringsfonds is bereid om de stipte betaling te bevestigen ten aanzien van het RSVZ.
  • Allerlei onverwachte gebeurtenissen die tot een laattijdige betaling leidden, aanvaard kunnen worden (bijvoorbeeld na een ongeval waardoor je niet thuis kon zijn).
  • Onduidelijkheden in verband met je statuut als zelfstandige vaak een reden zijn voor kwijtschelding van verhogingen: bijvoorbeeld wanneer niet onmiddellijk duidelijk was dat je zelfstandige in hoofdberoep bent of wanneer je een vrijstelling van bijdragen aanvroeg bij de Commissie voor Vrijstelling van bijdragen maar de aanvraag geweigerd werd.
  • Situaties waaruit blijkt dat je het moeilijk hebt, bijvoorbeeld na een faillissement of wanneer je steun krijgt van het OCMW, bij ziekte … ook als reden voor kwijtschelding aanvaard worden.

Deze voorbeelden vormen geen garantie. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld door het RSVZ. Vind je dat een weigering onterecht is, dan kun je een tweede aanvraag indienen waar je extra bewijs aan toevoegt of waarin je je situatie beter uitlegt.

Kwijtschelding zonder motivering

In een aantal gevallen kan je - onder voorwaarden - een kwijtschelding van verhogingen bekomen zonder dat je deze uitgebreid moet motiveren. Een aanvraag doen blijft echter noodzakelijk. Het gaat om volgende gevallen:

  • Wanneer je een eerste keer een laattijdige betaling uitvoerde van slechts 1 kwartaalbijdrage en deze bijdrage binnen de 8 dagen na de vervaldatum betaald werd.
  • Je geniet een leefloon wanneer je je aanvraag tot kwijtschelding indient.
  • Je verkreeg een collectieve schuldenregeling waarbij voorzien wordt dat de volledige hoofdschuld betaald wordt.
  • Wanneer de zelfstandige overleden is: het deel van de verhogingen aangerekend tussen het moment waarop de notaris de tegoeden uit de nalatenschap ontving en het moment waarop de bijdragen betaald werden.

Opschorting ziekteverzekering

Let op: Kamp je met achterstallige sociale bijdragen, dan wordt je ziekenfonds op de hoogte gebracht, waardoor je dokterskosten mogelijk niet terugbetaald worden. Daarnaast zal je in bepaalde gevallen geen recht hebben op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, moederschapsuitkeringen ...

Neem bij betalingsmoeilijkheden dus tijdig contact op met je sociaal verzekeringsfonds om je mogelijkheden te bespreken.

Heb je nog vragen over verhogingen wegens laattijdige betaling? Neem contact met ons op! 

Contacteer ons