Disclaimer

Deze disclaimer beschrijft de rechten, plichten en gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn bij elk gebruik van de website van hr-dienstengroep Liantis. Wanneer je de Liantis-website gebruikt, aanvaard je uitdrukkelijk deze voorwaarden. Liantis kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen. 

Correct, actueel en volledig 

We streven ernaar om via onze website correcte, actuele en volledige informatie te verschaffen. De aangeboden informatie is algemeen richtinggevend en informatief, maar is geen advies toegespitst op jouw eigen specifieke situatie. Gezien de snelle evolutie van de onderwerpen die we op onze site behandelen (sociale wetgeving, welzjinswetgeving …), bestaat de mogelijkheid dat onze informatie niet op elk moment correct, actueel en volledig is. 

Het verschaffen van deze informatie is in elk geval een middelenverbintenis en is in geen geval een resultaatsverbintenis. Liantis kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie op deze website. 

Ben je ervan overtuigd dat bepaalde informatie niet correct of volledig zou zijn, dan kan je Liantis altijd contacteren via info@liantis.be. We stellen alles in het werk om de bewuste informatie zo snel mogelijk te verifiëren en eventuele fouten recht te zetten. 

Jouw persoonsgegevens 

Alle persoonsgegevens die je ons ter beschikking stelt via onze website verwerken we in overeenstemming met de AVG. Meer informatie hierover vind je op www.liantis.be/nl/privacy. 

Links naar andere websites 

Deze website bevat links naar websites van partnerorganisaties. Over de inhoud of technische aspecten van deze externe websites hebben wij geen enkele controle. Liantis kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van informatie of links die ter beschikking gesteld worden op deze externe sites. 

Beschikbaarheid 

We stellen alles in het werk om deze website te allen tijde beschikbaar te houden. We kunnen echter niet garanderen dat de website altijd volledig beschikbaar, functioneel en vrij van technische problemen zal zijn. Liantis kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-optimaal functioneren of onbeschikbaar zijn van de website. 

Goede huisvader 

Wanneer je onze website bezoekt, verbind je je ertoe om onze website als een goede huisvader te gebruiken. Het is niet toegestaan om via de website informatie, bestanden, links, software of andere gegevens te verzenden die schadelijk, onwettelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch of verwerpelijk zijn.  

Verder is het niet toegestaan om een virus, trojaans paard of ander middel dat software beschadigt of vernietigt via onze website te verzenden. Het is ook niet toegestaan om wet- of regelgeving te schenden bij het gebruik van onze website of om de rechten van andere personen of rechtspersonen te schenden, zoals het recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, logo’s, informatie, teksten, ondersteunende computerprogramma’s en applicaties behoren toe aan Liantis en zijn auteursrechtelijk beschermd.  

Het onrechtmatig gebruik, ongeautoriseerd kopiëren, aanpassen of gebruiken van een element van deze website, ongeacht de wijze en vorm van gebruik, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Liantis, is ten stelligste verboden. Persoonlijk gebruik voor puur informatieve doeleinden vormt hierop de enige uitzondering. 

Aansprakelijkheid 

Liantis kan in elk geval enkel aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse bewezen schade in geval van bedrog, opzet of zware fout. De vergoeding voor deze bewezen schade is beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen als tegenprestatie van de door Liantis aan de schadelijdende partij uitgevoerde prestaties gedurende het afgelopen jaar.  

Voor zover je als gebruiker van je eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dien je dit binnen de dertig dagen na het zich manifesteren van de schade te melden aan Liantis via een aangetekend schrijven.  

Bevoegde rechtbank 

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge zijn bevoegd voor alle betwistingen met betrekking tot deze bepalingen.