My Liantis

Outplacement: oplossing bij ontslag werknemers

Je ontslagen medewerker snel weer aan het werk krijgen in een nieuwe job, in loondienst of als zelfstandige: daar draait outplacement om. Liantis staat je bij en begeleidt ontslagen medewerkers op pad naar een nieuwe uitdaging.

Wat is outplacement?

Wanneer je als werkgever een medewerker ontslaat, ben je in bepaalde gevallen bij wet verplicht een outplacementaanbod te doen. Deze outplacement heeft als doel de ontslagen medewerker op zo kort mogelijke termijn aan een passende nieuwe job in loondienst of als zelfstandige te helpen.

Outplacement: algemene regeling

De algemene regeling stelt dat medewerkers met een verbrekingsvergoeding of een opzegtermijn van dertig weken of meer, recht hebben op een outplacementaanbod:

 • Medewerkers die een opzegtermijn moeten presteren, moet je binnen de vier weken na aanvang van hun opzeggingstermijn een outplacementaanbod doen.
 • Medewerkers met een opzegvergoeding (verbrekingsvergoeding) moet je een aanbod voor outplacement doen binnen de vijftien kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd is.

Wanneer je een medewerker een outplacementaanbod doet onder de algemene regeling, mag je de kost van de begeleiding recupereren. Je doet dit door de verbrekingsvergoeding met vier weken loon te verminderen.

Opgelet: Beroep je je als werkgever op ‘medische overmacht’ om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst, ben je verplicht om ook outplacement aan te bieden.

Outplacementbegeleiding: bijzondere regeling

Medewerkers met minder dan dertig weken opzegvergoeding kunnen toch in aanmerking komen voor outplacement. Dit is het geval voor medewerkers die:

 • niet om een dringende reden ontslagen worden.
 • op het ogenblik van het ontslag minstens 45 jaar oud zijn.
 • én minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben bij de werkgever.

Bij de bijzondere regeling voor outplacement dien je als werkgever binnen de vijftien kalenderdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst een aanbod te doen.

Je bent niet altijd verplicht om een outplacementaanbod te doen indien de medewerker:

 • minder dan halftijds tewerkgesteld was.
 • op het moment van het ontslag 62 jaar of ouder is.
 • een beroepsloopbaan van 42 jaar kan bewijzen.
 • in sommige gevallen onder het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) valt.

Wanneer de werknemer die minder dan halftijds werkte niet aan de andere opgesomde voorwaarden voldeed, dan kan hij ten laatste twee maanden na de betekening van het ontslag wel zelf vragen om een outplacement-aanbod. In dat geval moet je binnen de vijftien kalenderdagen een aanbod doen.

Kosten voor outplacement recupereren

Doe je een medewerker een outplacementaanbod onder de algemene regeling, dan mag je als werkgever vier weken loon in mindering brengen van de opzegvergoeding. Het doet er niet toe of de medewerker in kwestie het outplacementaanbod aanvaardt of niet. Je medewerker zal er bijgevolg alle belang bij hebben om op het outplacementaanbod in te gaan.

Let erop dat je de inkorting van de verbrekingsvergoeding met vier weken duidelijk vermeldt op de C4 van je ontslagen medewerker. Zo zal hij of zij vier weken vroeger in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering.

Geen aftrek voor werkgevers die verplichting niet nakomen

Ontsla je een medewerker met een opzeggingsvergoeding dan ben je altijd de volledige opzeggingsvergoeding verschuldigd indien je:

 • de medewerker geen outplacement aanbiedt, voor zover de medewerker je hiervoor in gebreke stelt.
 • geen geldig outplacementaanbod doet.
 • een geldig outplacementaanbod doet, maar de begeleiding niet daadwerkelijk uitvoert.

In deze gevallen mag je als werkgever de opzeggingsvergoeding niet met vier weken loon verminderen.