My Liantis

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: wie heeft er recht op?

Door werkgevers onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling te gunnen op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing, wil de overheid onderzoek en ondernemerschap in ons land stimuleren. Ontdek aan welke voorwaarden je moet voldoen om van deze financiële steunmaatregelen gebruik te kunnen maken.

Wat is bedrijfsvoorheffing?

De bedrijfsvoorheffing is een belasting op het beroepsinkomen van medewerkers en bedrijfsleiders binnen een organisatie. Als werkgever moet je de bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon, waarna je dit bedrag doorstort aan de fiscus. Het is een voorschot op de personenbelasting.

Op deze verplichting bestaan een aantal uitzonderingen. Ruwweg kan je deze opdelen in ‘echte’ vrijstellingen en vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

 1. Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

  Je medewerker kan om verschillende redenen recht hebben op een vermindering van de bedrijfsvoorheffing op hun loon. Zo hebben bijvoorbeeld kinderen ten laste, eigen bijdragen in een groepsverzekering of gepresteerde overuren een positieve impact op zo'n vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing. Je medewerker ziet de bedrijfsvoorheffing op hun brutoloon dalen, waardoor die netto meer overhoudt.

 2. Vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing

  Onder bepaalde voorwaarden mag je als werkgever de bedrijfsvoorheffing gedeeltelijk of volledig houden. Je hoeft dit deel niet door te storten aan de fiscus. In tegenstelling tot een echte vrijstelling is dit dus een voordeel voor jou als werkgever. Een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing heeft met andere woorden geen invloed op het nettoloon van je medewerker.

Bereken je bedrijfsvoorheffing Je sociaal secretariaat berekent de bedrijfsvoorheffing (drie)maandelijks en zorgt voor de doorstorting aan de fiscus. Verschillende factoren, zoals onder meer de hoogte van het loon en de gezinstoestand van je werknemer bepalen hoe hoog deze bedrijfsvoorheffing precies ligt.

Liantis is hierbij jouw partner in crime en helpt je graag bij het berekenen van je bedrijfsvoorheffing en eventuele vrijstellingen op de doorstorting hiervan. Contacteer ons voor meer info. 

Wie heeft recht op een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing?

Als werkgever kan je recht hebben op verschillende vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Afhankelijk van de sector waarin je jouw medewerkers tewerkstelt en het type arbeid zijn er bijkomende voorwaarden en regelgevingen die het exacte bedrag mee helpen bepalen. 

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid

Verrichten je medewerkers nacht- of ploegenarbeid en ontvangen ze een ploegenpremie, dan kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Deze vrijstelling bedraagt 22,8% van de belastbare bezoldigingen (25% bij een volcontinu arbeidssysteem). Bijkomende voorwaarde is dat de betrokken werknemers minstens één derde van hun arbeidstijd in ploegen of ’s nachts werken.

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij werken in onroerende staat

Ben je als werkgever actief in sectoren die werken in onroerende staat, dan krijg je een gelijkaardige lastenverlaging als bij nacht- en ploegenarbeid. Wel verschillen daarbij de percentages. Sinds 1 januari 2021 bestaat een afzonderlijke regeling voor ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten op werven. In 2023 bedraagt de vrijstelling 18% van de belastbare bezoldigingen.

Bouw kraanman

Steunzones en vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Ondernemingen die investeren in een steunzone (denk maar aan 'ontwrichte zones) kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling bekomen van 25% op de door te storten bedrijfsvoorheffing. Aan de toekenning van deze vrijstelling is een specifieke aanvraagprocedure verbonden. Download hier het aanvraagformulier

Je mag dit voordeel twee jaar lang toepassen voor elke nieuwe arbeidsplaats die je via je investering in een steunzone creëert. Extra voorwaarde is dat de bijkomende tewerkstelling ten minste drie jaar (voor kleine en middelgrote ondernemingen) of vijf jaar (voor grote ondernemingen) behouden moet blijven.

Welke zones komen precies in aanmerking?

Het voordeel van een vrijstelling op de bedrijfsvoorheffing geldt voor kmo’s die in een afgebakende zone investeren en nieuwe werkgelegenheid creëren in deze steunzone. In Vlaanderen komen zijn drie zones afgebakend: 

 • Alle bedrijventerreinen in een straal van 40 km rondom Ford Genk (tot 31 oktober 2022); 
 • Rondom de getroffen vestigingen van Heinz en Philipps in Turnhout (tot 31 oktober 2022); 
 • En rondom de regio Zaventem-Vilvoorde (tot 31 mei 2026)

Hierdoor omvatten de huidige steunzones de volledige provincie Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant en de oostkant van 

Aan de toekenning van deze vrijstelling is wel een specifieke aanvraagprocedure verbonden. Klaar om van start te gaan met jouw aanvraag voor een vrijstelling in bedrijfsvoorheffing voor steunzones? Download je aanvraagformulier

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Stel je onderzoekers te werk, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op hun lonen genieten. Ook aan deze vrijstelling is een specifieke aanvraagprocedure gekoppeld.

Jonge innoverende ondernemingen (‘Young Innovative Companies’) kunnen de vrijstelling enkel toepassen voor wetenschappelijk personeel en dus niet voor pakweg een administratief bediende of een commercieel medewerker. Andere privéondernemingen kunnen de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing genieten voor onderzoekers die tewerkgesteld zijn in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of -programma's én die een bepaald diploma hebben.

Oorspronkelijk betrof deze vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing enkel doctors en masters, maar sinds 1 januari 2021 is het toepassingsgebied uitgebreid naar bepaalde bachelordiploma’s. De vrijstelling van doorstorting bedraagt 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op het loon van de onderzoekers.

oogonderzoek

Voor bachelors is de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voorlopig nog beperkt tot 40%. Vanaf 2023 wordt dat ook 80%. De vrijstelling voor bachelors mag verder niet meer bedragen dan 25% van het bedrag van de normale vrijstelling die je onderneming mag toepassen voor doctors en masters (50% voor kleine ondernemingen). Je kan het voordeel dus enkel toepassen als je dat ook doet voor doctors en/of masters.

De vrijstelling mag je ten slotte slechts in toepassen in verhouding tot de tijd die de personen effectief hebben besteed aan onderzoek of aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of -programma’s.

Vrijstellingen voor startende ondernemingen

Ook als startende onderneming kan je aanspraak maken op een vrijstelling. Staat je onderneming minder dan 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, dan hoef je onder bepaalde voorwaarden 10% (voor kleine ondernemingen) of zelfs 20% (voor micro-ondernemingen) van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet doorstorten. 

Ook als startende onderneming kan je aanspraak maken op een vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Staat je onderneming minder dan 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, dan hoef je onder bepaalde voorwaarden 10% (voor kleine ondernemingen) of zelfs 20% (voor micro-ondernemingen) van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet doorstorten. 

Deze vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing is van toepassing op werkgevers en bedrijven die voldoen aan drie voorwaarden: 

 • Bedrijven moeten onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5/12/68 betreffende de cao’s en de PC; 

 • ze mogen maximaal 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De termijn hiervan vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op die inschrijving; 

 • en ze moeten voldoen aan de definitie van vennootschap of microvennootschap (of een natuurlijke persoon die voldoet aan dezelfde voorwaarden).

Benieuwd of jouw organisatie ook recht heeft op zo’n vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen? Ontdek het hier

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing op overuren: wie heeft er recht op?

Zowel werkgevers als medewerkers kunnen onder bepaalde voorwaarden een fiscaal voordeel genieten voor overuren waarvoor een wettelijk overwerktoeslag van 20, 50 of 100% van toepassing is:

 • Voor de werkgevers gaat het om een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 41,25% van het brutoloon dat als basis dient voor de berekening van het overloon (32,19% als het gaat over een wettelijke overurentoeslag van 20%).
 • Voor de medewerkers gaat het om een echte vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op overuren van 57,75% van het brutoloon dat als grondslag dient voor de berekening van het overloon (66,81% als het gaat over een wettelijke overurentoeslag van 20%).

De vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing is beperkt tot 180 overuren per jaar en per werknemer. De vrijstelling wordt tijdelijk opgetrokken naar 180 overuren per jaar per werknemer van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2025. 

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing op overuren bij werken in onroerende staat

In de bouwsector gold ook vroeger al een maximum van 180 overuren per jaar en per werknemer als er een elektronische aanwezigheidsregistratie was op de werf en als er sprake was van werken in onroerende staat. Van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 kunnen werkgevers in de bouw ook voor werven zonder elektronische aanwezigheidsregistratie gebruikmaken van 180 overuren per jaar per werknemer. 

Overuren in de horecasector

Voor de horeca geldt een maximum van 360 overuren per jaar per werknemer. Op deze uitbetaalde overuren is geen toeslag verschuldigd en bovendien zijn ze vrij van RSZ en belastingen. Je medewerkers bouwen zo sociale rechten op voor geneeskundige verzorging, uitkeringen en pensioenen. 

Lees meer over goedkope overuren in de horeca → 

Benut jij deze vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing al optimaal? 

Neem contact op