My Liantis

Betaald educatief verlof

Werknemers in de privésector die een erkende opleiding willen volgen, hebben recht op educatief verlof met behoud van het loon. Als werkgever krijg je hiervoor een forfaitaire compensatie. We leggen je uit hoe dat werkt.

Wat is educatief verlof?

Werknemers hebben het recht om een erkende opleiding te volgen tijdens hun werkuren, met behoud van hun loon. Hiervoor krijgen ze educatief verlof. Als werkgever kan je dit niet weigeren, maar er moet wel een akkoord zijn over de werkplanning.

Wie heeft recht op betaald educatief verlof?

Medewerkers van zowel bedrijven in de private sector als autonome overheidsbedrijven kunnen gebruik maken van educatief verlof voor het volgen van door de overheid erkende beroeps- en algemene opleidingen. Een verband tussen de opleiding en de job is doorgaans niet vereist.

Enkel voor deeltijdse werknemers met een vast uurrooster van minstens halftijds en minder dan 4/5de geldt dat ze wel educatief verlof kunnen krijgen voor beroepsopleidingen, maar niet voor algemene opleidingen. Een opleiding moet minimaal 32 lesuren per jaar tellen om in aanmerking te komen.

Hoeveel educatief verlof mag een medewerker opnemen?

Een voltijds werknemer mag educatief verlof opnemen voor de effectief gevolgde lesuren, maar met een maximum per jaar zoals vermeld in onderstaande tabel. Overlapt de cursus voor een deel het normale werkrooster, dan gelden evenzeer de grenzen van de rechterkolom.

Voor deeltijdse werknemers worden onderstaande maximumgrenzen berekend in verhouding tot hun deeltijdse prestaties.

Soort opleiding 

Maximale duur indien de opleiding niet samenvalt met het normale arbeidsrooster 

Maximale duur indien de opleiding samenvalt met het normale arbeidsrooster 

Beroepsopleiding 

100 uren 

120 uren 

Algemene opleiding 

80 uren 

80 uren 

Beroepsopleiding en algemene opleiding binnen hetzelfde jaar 

100 uren 

120 uren 

Taalopleiding 

80 uren 

80 uren 

Taalopleiding en beroepsopleiding binnen hetzelfde jaar 

100 uren 

100 uren 

Taalopleiding en algemene opleiding binnen hetzelfde jaar 

80 uren 

80 uren 

Universitaire opleiding of hiermee gelijkgestelde opleiding 

120 uren 

120 uren 

Beroepsopleiding in functie van een knelpuntberoep en erkend door de erkenningscommissie 

180 uren 

180 uren 

Opleiding die leidt tot het behalen van een eerste diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs (basiseducatie) 

180 uren 

180 uren 

Voorbereiding en examen centrale examencommissie 

Driemaal de wekelijkse arbeidsduur (3xQ) 

Driemaal de wekelijkse arbeidsduur (3xQ) 

Examen ter validering van vaardigheden 

Maximum acht uur op de dag van het examen 

Maximum acht uur op de dag van het examen 

Zoek je als werkgever meer informatie over educatief verlof? Liantis sociaal secretariaat helpt je graag verder!

Lees meer

Hoe vraag je de terugbetaling voor educatief verlof aan?

Als werkgever ontvang je per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfaitaire terugbetaling. Je kan deze aanvragen bij het gewest waar de werknemers die educatief verlof opnamen tewerkgesteld zijn. 

Best dien je in één keer de aanvragen in voor álle medewerkers die het voorbije schooljaar educatief verlof namen. Twee documenten heb je hiervoor zeker nodig: een aangifte van schuldvordering met het terugbetalingsbedrag voor elke werknemer en een individuele steekkaart met de verlofperiodes die voor elke werknemer werden toegekend.

Je kan een terugbetalingsaanvraag pas indienen na het einde van het schooljaar. Let wel goed op de deadlines, want die verschillen van gewest tot gewest. Als we het bijvoorbeeld hebben over het schooljaar 2017-2018, dan moet in het Vlaams Gewest de aanvraag ten laatste op 31 december 2018 ingediend zijn. In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de termijn op anderhalf jaar na de 1ste januari van het jaar waarin de laatste dag van de opleiding valt.

Het bedrag van de forfaitaire terugbetaling hangt ook van het gewest af. Momenteel geldt zowel in het Vlaams als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een maximum van € 21,30 per uur betaald educatief verlof. In het Waals Gewest is nog geen regelgeving vastgelegd.

Voorbeeld Een hr-team van een bank, tewerkgesteld in het hoofdkantoor in Brussel, volgde een opleiding verbindend communiceren in 2018. De termijn voor de aanvraag van de terugbetaling van het educatief verlof start op 1 januari 2018 en loopt ten einde op 30 juni 2019.

Wat zijn de bevoegde instanties?

Voor het Vlaams Gewest: Departement Werk en Sociale Economie – Betaald Educatief Verlof, Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel (02-553.18.00 – educatiefverlof@vlaanderen.be).

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel Economie en Werkgelegenheid – Betaald Educatief Verlof, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel (02-204.16.30 – bev@gob.irisnet.be).

Voor het Waals Gewest: FOREM – Congé-education Payé, Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi (071/20 61 11 – conge.education.paye@spw.wallonie.be).