My Liantis

Personeelsbeleid 01 februari 2019

Single permit: één gecombineerde vergunning

Sinds begin dit jaar heb je bij de tewerkstelling van een medewerker met buitenlandse nationaliteit voor meer dan 90 dagen nog maar één document nodig voor de toelating tot arbeid en het grondgebied: de single permit. Een nieuwe procedure voegt de tewerkstellingstoelating en de verblijfsvergunning samen in één gecombineerde vergunning.

Wat is de single permit

Wanneer je een medewerker met buitenlandse nationaliteit wilde tewerkstellen, dan ging dit tot voor kort gepaard met twee afzonderlijke aanvragen: één voor een de tewerkstellingstoelating en één voor een verblijfsvergunning. Als werkgever vroeg je de arbeidsvergunning aan, je werknemer regelde zelf zijn verblijfsvergunning.

Voor elke tewerkstelling van meer dan 90 dagen zijn deze procedures sinds  januari 2019 samengesmolten tot één aanvraag. De nieuwe ‘single permit’ geeft je medewerker zowel toegang tot de arbeidsmarkt als tot het grondgebied.

Let wel, in een aantal gevallen is de gecombineerde vergunning nog niet van toepassing. Voor een tewerkstelling van minder dan 90 dagen, van grensarbeiders en au pairs blijft de gewone procedure van arbeidskaart en arbeidsvergunning van toepassing.

Gecombineerde vergunning aanvragen

Bij een aanvraag van een tewerkstellingstoelating voor onbepaalde duur, komt de werkgever niet tussen. In dat geval dient de werknemer zijn aanvraag te doen in het gewest waar hij of zij woont. Gaat het om een tewerkstelling voor bepaalde duur, dan is het de taak van de werkgever om de aanvraag in te dienen bij de bevoegde gewestelijke instantie. Dit is het gewest:

  • van de vestigingseenheid waar de werknemer hoofdzakelijk voor werkt;
  • van de maatschappelijke zetel van de onderneming, als er geen hoofdzakelijke plaats van   tewerkstelling is (bijvoorbeeld wanneer de medewerker 50% in het ene gewest en 50% in het andere gewest werkt);
  • of van de plaats van tewerkstelling van de betrokkene, als het gaat om een buitenlandse werkgever die geen maatschappelijke zetel en geen vestigingseenheid in België heeft.

Dien je de aanvraag per abuis in bij de verkeerde gewestelijke overheid, dat leidt dit niet meteen tot afwijzing. De niet-bevoegde gewestelijke overheid stuurt in dat geval voor jou de aanvraag door naar de juiste instantie.

Nieuwe aanvraagformulieren

De vereenvoudiging van de procedure bracht ook nieuwe aanvraagformulieren met zich mee. Je kan deze formulieren terugvinden op de websites van de betrokken gewestelijke instanties: