My Liantis

Wat is gewaarborgd loon?

Gewaarborgd loon is het loon dat je medewerker ontvangt indien hij door ziekte of een ongeval niet kan komen werken. Afhankelijk van de situatie komt dit loon ten laste van jou als werkgever of van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. We informeren je over de voorwaarden, duur en bedragen van het gewaarborgd loon. 

Wie heeft recht op gewaarborgd loon?

Medewerkers die door ziekte of een ongeval niet kunnen werken, hebben voor een bepaalde periode recht op loon van hun werkgever: gewaarborgd loon. Dit geldt niet voor beroepsziekten of in geval van een arbeidsongeval.  

Het recht op gewaarborgd loon geldt voor: 

 • Bedienden aangeworven voor een 

  • onbepaalde tijd. 

  • bepaalde tijd van minstens drie maanden. 

  • duidelijk omschreven werk waarvoor een tewerkstelling van minstens drie maanden vereist is. 

 • Bedienden die één maand ononderbroken in dienst zijn van het bedrijf en zijn aangeworven voor een  

  • bepaalde tijd van minder dan drie maanden. 

  • een duidelijk omschreven werk waarvoor een tewerkstelling van maximaal drie maanden vereist is. 

 • Arbeiders die één maand ononderbroken in dienst van de onderneming zijn. 

Wie heeft geen recht op gewaarborgd loon?

In enkele gevallen ben je als werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd: 

 • Je medewerker is (tijdelijk) arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een ongeval tijdens een sportcompetitie of -evenement waarvoor de organisator toegangsgeld heeft ontvangen en waarvoor de deelnemers een beloning ontvingen in welke vorm dan ook. 

 • De ziekteperiode is te wijten aan een zware fout van je medewerker. Een zware fout is een handeling waarvan degene die hem verrichtte het gevaar kende of moest kennen, of wanneer hij de elementaire voorzichtigheidsmaatregelen niet heeft genomen.

Hoe lang heeft een werknemer recht op gewaarborgd loon?

Arbeiders en bedienden hebben een periode van 30 dagen recht op gewaarborgd loon ten laste van hun werkgever.

Bij arbeiders zijn enkel de eerste zeven dagen volledig ten laste van jou als werkgever. Bij bedienden met een contract voor onbepaalde duur komt het gewaarborgd loon de volledige 30 dagen ten laste van de werkgever.

Het recht op gewaarborgd loon vervalt indien de medewerker:

 • jou als werkgever niet direct in kennis stelt van zijn arbeidsongeschiktheid. 

 • het gevraagde geneeskundig getuigschrift niet binnen de voorgeschreven termijn toont. 

 • hij zich onttrekt aan de medische controle. 

Hoeveel bedraagt het gewaarborgd loon?

Het gewaarborgd loon is een percentage van het brutoloon van de medewerker. Het bedrag dat de medewerker ontvangt, neemt af naarmate hij langer afwezig is.

Gewone bedienden met een contract van onbepaalde duur of een contract van minstens drie maanden ontvangen de eerste 30 dagen 100% van hun brutoloon.

Is de bediende één maand ononderbroken in dienst en is hij aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan drie maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvoor een tewerkstelling van maximaal drie maanden vereist is, dan ontvangt deze bediende:

 • de eerste 7 kalenderdagen 100% van het brutoloon. 

 • de 8e tot de 14e kalenderdag 86,93% van het brutoloon. 

 • de 15e tot de 30e kalenderdag 26,93% van het begrensde brutoloon plus 86,93% van het deel boven deze grens. 

Een arbeider ontvangt:

 • De eerste 7 kalenderdagen 100% van het brutoloon. 

 • De 8e tot de 14e kalenderdag 85,88% van het brutoloon. 

 • De 15e tot de 30e kalenderdag 25,88% van het begrensde brutoloon plus 85,88% van het deel boven deze grens.

Heeft je medewerker recht op gewaarborgd loon? Liantis helpt je graag bij het in orde brengen van alle formaliteiten!

Sociaal secretariaat