My Liantis

Extra opties voor een optimaal verloningsbeleid

Fietsen naar het werk aanmoedigen via een fietsvergoeding tot een bedrijfsfiets.

Met een fietsvergoeding geef je als werkgever een financiële beloning aan je medewerkers voor het woon-werkverkeer dat ze met de fiets afleggen. Het gaat om een maximaal bedrag per afgelegde kilometer. De fietsvergoeding is fiscaal voordelig voor

zowel de werknemer als de werkgever, en geldt niet alleen voor afstanden die worden afgelegd met een klassieke fiets, maar ook voor speedpedelecs en e-bikes. Naast een fietsvergoeding kan je ook een bedrijfsfiets ter beschikking stellen aan je personeel.

Overzicht en voorwaarden

Fietsvergoeding

 • Voor werkgevers: geen RSZ-bijdrage (tot geïndexeerd maximumbedrag), aftrekbare beroepskost.
 • Voor werknemers: volledige belastingvrijstelling van fietsvergoeding.

Bedrijfsfiets

 • Aftrekbare beroepskost en geen RSZ-bijdrage of belastingen als de fiets ook voor woon-werkverplaatsingen wordt gebruikt.
 • Onderhoudskosten zijn fiscaal aftrekbaar door werkgever.

Aandelenopties, warrants en winstbewijzen

Aandelenopties, winstbewijzen en warrants zijn een vorm van alternatieve verloning. Sinds de invoering van de Aandelenoptiewet in 1999 vormen deze financiële instrumenten een juridisch sluitende manier om medewerkers bijkomend te vergoeden op een manier die hen betrekt bij de bedrijfsprestaties. In bepaalde gevallen is deze vorm van verloning ook fiscaal voordelig.

Overzicht en voorwaarden

Aandelenopties geven het recht om een bepaald aantal aandelen te kopen binnen een vooraf vastgelegde termijn en dit aan een vaste prijs. In beursjargon: een calloptie.

 • RSZ-vrijstelling voor basiswaarde van het aandeel als de medewerker binnen 60 dagen intekent op de optie.

 • Inkomstenbelasting op voordeel alle aard (VAA) is meteen verschuldigd bij aanvaarding van de optie door de medewerker, ook als die de aandelen uiteindelijk niet aankoopt. Hoogte van belasting hangt af van eventuele beursnotering en randvoorwaarden.

Warrants zijn inschrijvingsrechten die medewerkers het recht geven om voor een vaste prijs aandelen aan te kopen bij een kapitaalsverhoging. Het is een specifiek soort aandelenoptie met eigen regelgeving.

Winstbewijzen geven recht op een deel van de winst van het bedrijf via dividenduitkering.

 • Wordt niet als loon beschouwd als ze worden ingevoerd bij CAO, bovenop het normale loon, en er werknemers bijkomen.
 • Enkel RSZ-bijdragen op uitgekeerde dividenden.
 • Belastbaar als VAA, dat apart wordt ingeschat.
 • Opties op winstbewijzen worden als aandelenoptie beschouwd.

Sport- en cultuurcheques

Sport- en cultuurcheques zijn een vorm van alternatieve verloning. Als werkgever kan je ze door het jaar heen toekennen aan je medewerkers. Die kunnen de cheques vervolgens gebruiken voor culturele en sportieve activiteiten. Onder bepaalde voorwaarden is het extralegale voordeel vrijgesteld van RSZ-bijdragen en dus fiscaal voordelig.

Overzicht en voorwaarden

 • Het maximumbedrag is 100 euro per jaar per werknemer.
 • Er zijn geen RSZ-bijdragen verschuldigd, maar het zijn geen aftrekbare beroepskosten.
 • De cheques zijn inwisselbaar bij erkende of gesubsidieerde cultuur- en sportverenigingen.
 • Ze gelden voor evenementen, activiteiten en ledenbijdragen, maar niet voor materiële aankopen.
 • Het is een collectief voordeel voor alle werknemers of alle medewerkers in een bepaalde categorie (bv. op basis van functie of anciënniteit).
 • De cheques hebben een beperkte geldigheidsduur.

Extralegaal verlof voor werknemers

Extralegaal verlof is een manier om medewerkers extra vakantie toe te kennen bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen voor werknemers in een vijfdagenstelsel. Extra verlof kan je als werkgever op verschillende manieren aanbieden.

In bepaalde sectoren worden er op cao-niveau extra verlofdagen voorzien. Ook als individuele organisatie kan je beslissen om bijkomende vakantiedagen toe te kennen aan personeelsleden.

Overzicht en voorwaarden

 • Sectoraal bepaald verlof

 • Bijkomende vakantiedagen op basis van sectorafspraken.

 • Extra verlofdagen op basis van anciënniteit of eindeloopbaanverlof.
 • ADV-dagen (arbeidsduurverkorting) voor werknemers met een 40-urenweek in een 38-urensector.
 • Bijkomend verlof op ondernemingsvlak
 • Vrij te kiezen als werkgever. Vaak op niet-officiële feestdagen, zoals tweede kerstdag of Allerzielen. Dit soort vakantiedagen staat je als werkgever vrij om toe te kennen.
 • Extralegaal verlof volgt de normale belastingregels.
 • Eventuele uitbetaling van niet-opgenomen extralegale vakantiedagen kan op sectoraal of op ondernemingsvlak worden bepaald.

Bedrijfscrèche en tussenkomst bij kinderopvang

Als werkgever kan je je medewerkers met enkele ondersteunende maatregelen helpen bij hun kinderopvang. Met een bedrijfscrèche voorzie je bijvoorbeeld kinderopvang op het werk. Daarnaast kan je een extra werkgeversbijdrage geven voor de opvang die medewerkers zelf organiseren voor hun kinderen. Als je die financiële tussenkomst uitkeert als een aanvulling op de kinderbijslag, is ze vrijgesteld van RSZ-bijdragen tot maximaal 50 euro per maand per kind.

Overzicht en voorwaarden

 • Een bedrijfscrèche is een onbelast sociaal voordeel.

 • Op een financiële tussenkomst als werkgever zijn in principe RSZ-bijdragen en belastingen verschuldigd.

 • Een aanvulling op de kinderbijslag is een alternatief voor de klassieke tussenkomst.
 • Je betaalt geen RSZ-bijdrage tot 50 euro per maand per kind.
 • Het wordt belast als voordeel alle aard.
 • Je kan kinderopvang ook laten organiseren door een externe organisatie. Als werkgever sluit je daarvoor een overeenkomst voor kinderopvang af.

Geschenken en geschenkcheques

Met een geschenk of geschenkcheque beloon je een werknemer bij een speciale gelegenheid, zoals Kerstmis, Nieuwjaar of een pensionering. Als werkgever heb je de keuze tussen de uitbetaling van een cadeau in natura of een geschenkcheque. Onder bepaalde voorwaarden kan dat op een fiscaal voordelige manier.

Extra opleidingen

Met bijkomende werknemersopleidingen speel je als werkgever in op de behoefte tot levenslang leren op de werkvloer. Een goed ontwikkeld vormingsbeleid zorgt zowel voor persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers als voor betere bedrijfsprestaties. Daarvoor bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden. Sommige sectoren beschikken over een eigen vormingsfonds. Enkele privé-opleidingen komen dan weer in aanmerking voor de kmo-portefeuille van de Vlaamse overheid.

Pas je verloningsbeleid aan je bedrijf aan, en niet omgekeerd.

Neem contact op