My Liantis

Verloning personeel 19 september 2023

Innovatiepremie 2023

De overheid verlengt de innovatiepremie, een premie waarmee je als werkgever een uitzonderlijk creatief medewerker kan belonen. Tot en met 31 december 2024 kan je een fiscaal interessante premie van maximum één brutomaandloon toekennen. 

Wat is de innovatiepremie? 

Om innovatie, onderzoek en ontwikkeling te stimuleren voerde de overheid in 2006 de innovatiepremie in. Die kan je als werkgever toekennen aan werknemers met een innovatief idee, vrij van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.  

De maatregel 'innovatiepremie' werd daarna elke twee jaar verlengd en nu opnieuw tot 31 december 2024. En dat naar aanleiding van het interprofessioneel akkoord dat de sociale partners afsloten voor de periode 2023-2024. 

Wat zijn de voorwaarden?  

1. De innovatie moet effectief zijn, voldoende concreet en ontwikkeld door een eigen werknemer. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:  

 • Het moet gaan om een nieuwigheid die een daadwerkelijke meerwaarde betekent voor de normale activiteiten van de onderneming. 
 • De werknemer mag vóór de innovatie geen offerteaanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaf van producten of processen van een derde hebben ontvangen. 
 • De werkgever moet de innovatie daadwerkelijk in de onderneming invoeren. Dit kan ook wanneer er een prototype vervaardigd werd of zal worden of indien interne onderrichtingen in de onderneming erop wijzen dat de innovatie zal omgezet worden. 
   

2. De premie mag niet misbruikt worden: je mag ze niet toekennen als vervanging van loon, premies, voordelen in natura of een ander voordeel waar de werknemer volgens de arbeidsovereenkomst recht op heeft. 
 

3. Ook voor werknemers gelden er bepaalde voorwaarden: 

 • Je kan de premie enkel toekennen aan werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. 
 • Het aantal werknemers dat de premies geniet mag niet hoger zijn dan 10% van het aantal werknemers van de onderneming, met een absoluut maximum van tien werknemers per innovatie. 
 • In ondernemingen met minder dan dertig werknemers gaat het om maximum drie werknemers. 
   

4. Voor het bedrag moet je rekening houden met de volgende bepalingen:   

 • De totale som van alle per kalenderjaar uitgekeerde premies bedraagt maximum 1% van de loonmassa van de onderneming voor dat kalenderjaar. 
 • Het bedrag van de premie per werknemer mag niet meer bedragen dan één maandloon.  
   

5. Welke procedure moet je als werkgever volgen?  

Alle criteria, procedures en de identificatie van het project waarop de premies betrekking hebben moeten aan de minister van Economie worden meegedeeld. Als werkgever moet je de gevraagde informatie meedelen op basis van een verklaring van eer en een formulier dat je hier terugvindt. Hou ook de nodige bewijsstukken bij de hand.  
 

6. Het voordeel  

Wanneer alle bestaande voorwaarden vervuld zijn en je de nodige informatie hebt overgemaakt, wordt de innovatiepremie die aan de werknemer toegekend wordt, vrijgesteld van patronale lasten en persoonlijke sociale- zekerheidsbijdragen. Als werkgever moet je de RSZ hiervan binnen de maand na de uitbetaling van de premie op de hoogte stellen door te mailen naar  innovatiepremies@rsz.fgov.be.  

In deze e-mail moet je de volgende gegevens vermelden:    

 • naam en INSZ van de begunstigde werknemers 
 • bedrag van de premie 
 • dossiernummer (toegekend door de FOD Economie) 

Daarnaast moet de werknemer op het bedrag van deze premie ook geen belastingen betalen.