My Liantis

Verloning personeel 17 oktober 2023

Nieuw sectoraal akkoord voor het aanvullend paritair comité voor de arbeiders, PC 100

Het aanvullend paritair comité voor de arbeiders, PC 100, sloot een nieuw akkoord af voor de periode 2023-2024. Een belangrijk onderdeel van dit sectoraal akkoord is de toekenning van de koopkrachtpremie.  

Wat betekent dit concreet voor jou? 

Je kent een koopkrachtpremie toe als de onderneming hoge of uitzonderlijk hoge winst heeft gemaakt. 

Het bedrag varieert:

 • 125 euro wanneer volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn (hoge winst):
  • de verhouding operationele bedrijfswinst op de balanstotaal in 2022 is minstens 1,25 x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021
  • én de operationele bedrijfswinst in 2022 maakt minstens 5% uit van het balanstotaal in 2022.
    
 • 250 euro wanneer volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn (hoge winst):
  • de verhouding operationele bedrijfswinst op de balanstotaal in 2022 is minstens 1,50 x het gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021
  • én de operationele bedrijfswinst in 2022 maakt minstens 5% uit van het balanstotaal in 2022.
    
 • 375 euro wanneer volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn (uitzonderlijk hoge winst):
  • de verhouding operationele bedrijfswinst op de balanstotaal in 2022 is minstens 2x gemiddelde voor diezelfde verhouding over de jaren 2019-2021
  • én de operationele bedrijfswinst in 2022 maakt minstens 5% uit van het balanstotaal in 2022.

Deze premie wordt betaald aan de bedienden die op 31 oktober 2023 in dienst zijn, op voorwaarde dat de anciënniteit in de onderneming minstens 1 maand is én de prestaties tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023 zijn verricht. Er wordt een pro rata bedrag toegekend voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers en de werknemers die niet de volledige referteperiode (1/11/22 tot 31/10/23) gewerkt hebben. De koopkrachtpremie wordt uiterlijk op 31 december 2023 uitgereikt.

Het voldoen aan de criteria van (uitzonderlijk) hoge winst moet op autonome wijze behaald zijn en niet door bijzondere gebeurtenissen zoals een fusie of een overname.

Heb je vragen over de criteria van (uitzonderlijk) hoge winst? Dan neem je het best contact op met je accountant.

Uiterlijk 15 november 2023 dient een schriftelijke communicatie te worden gericht aan de syndicale delegatie of de arbeiders zelf omtrent de toekenning van deze premie.

De andere afspraken van het sectoraal akkoord zijn:   

 • Voor de arbeiders van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering wordt toegepast en voor wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon van de sector wordt
  • op 1 januari 2024 het bedrag van het vast uurloon aangepast in functie van de reële evolutie van het afgevlakte gezondheidscijfer in het jaar 2023.
  • op 1 januari 2025 het bedrag van het vast uurloon aangepast in functie van de reële evolutie van het afgevlakte gezondheidscijfer in het jaar 2024.

Effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen die in de loop van respectievelijk 2023 en 2024 werden of worden toegekend, kunnen worden verrekend op de hierboven voorziene loonaanpassingen. De voordelen worden op basis van hun totale kost (bruto + patronale RSZ) aangerekend op de loonkost van de voorziene loonaanpassingen.

Automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak, bonussen in het kader van cao nr. 90, een koopkrachtpremie en kostenvergoedingen, komen hiertoe niet in aanmerking.

 • Voor de jaarlijkse premie worden 20 dagen tijdelijke werkloosheid per kalenderjaar gelijkgesteld aan effectieve prestaties.
 • Vanaf 1 januari 2024 zal, voor het vervullen van de anciënniteitsvoorwaarde voor het minimumloon van categorie 2 tot en met 4, de periode van tewerkstelling als uitzendkracht in aanmerking komen voor zover de aanwerving volgt op de periode van uitzendarbeid en de functie uitgeoefend door de werknemer gelijkaardig is aan deze die als uitzendkracht werd uitgeoefend. Elke periode van inactiviteit van 7 dagen of minder geldt daarbij als een periode van tewerkstelling als uitzendkracht.
 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, die een zwaar beroep uitoefenen of 20 jaar nachtarbeid verrichten, kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn of haar loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar.

De aanmoedigingspremies van de Vlaamse Gemeenschap worden verlengd.

 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 39 jaar in 2023 voor vrouwen.

  Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met:
  • een lange loopbaan van 40 jaar
  • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar
  • een zwaar beroep of nachtarbeid én een loopbaan van 33 jaar.

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar.

 • De sociale partners moedigen ondernemingen aan om, wanneer zij telewerk invoeren, dit op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau. 
  • Het akkoord specifieert het aantal opleidingsdagen die je als werkgever moet voorzien. Dat aantal is afhankelijk van het totaal aantal werknemers: 
   • In ondernemingen met minstens 5 en minder dan 10 werknemers:
    • een gemiddelde van 2 collectieve opleidingsdagen per voltijdse equivalent voor de komende twee jaar (vanaf 1 januari 2023). 
      
   • In ondernemingen met minstens 10 en minder dan 20 werknemers:
    • een gemiddelde van 2,5 collectieve opleidingsdagen per voltijdse equivalent voor de komende twee jaar (vanaf 1 januari 2023). 
    • waarvan gemiddeld 1 individuele opleidingsdag per jaar voor een voltijdse werknemer.
      
   • In ondernemingen met 20 werknemers of meer geldt een groeipad:
    • vanaf 1 januari 2023: 2,5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse arbeider
    • vanaf 1 januari 2025: 3 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse arbeider
    • vanaf 1 januari 2027: 3,5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse arbeider
    • vanaf 1 januari 2029: 4 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse arbeider
    • vanaf 1 januari 2031: 4,5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse arbeider
    • vanaf 1 januari 2033: 5 individuele opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse arbeider

Het saldo aan opleidingsdagen wordt op het einde van het jaar overgedragen naar het daaropvolgende jaar. Doel is dat op het einde van elke 5 jaar aan de voltijdse arbeider gemiddeld het minimum aantal opleidingsdagen per jaar werd aangeboden.

 • De bijdrage aan het Opleidingsfonds (OpFo100) van PC 100 wordt behouden op 0,10% van de brutoloonmassa van de werknemers onder arbeidsovereenkomst.
 • Vanaf 1 januari 2024 stijgt de fietsvergoeding naar 0,27 euro per effectief afgelegde km, met een maximum van 10,80 euro per dag (maximaal 40 km heen en terug).

De modaliteiten zijn te bepalen op ondernemingsvlak en de vergoeding is niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten op het woonwerktraject, met uitzondering van de tussenkomst voor openbaar vervoer.

 • De afspraken met betrekking tot de verhoging van de interne overurengrens tot 156u en van het aantal overuren waarvoor de arbeider kan afzien van de inhaalrust (143 uur) worden verlengd.
 • Wat betreft de tijd waarover de leden van de syndicale afvaardiging beschikken om hun syndicale opdrachten en activiteiten in de onderneming uit te oefenen, wordt het maximumkrediet van 2u per maand afgeschaft.

Meer informatie ?

Als klant, kan je voor meer informatie over deze en andere cao’s van jouw sector kan je altijd terecht op ons online platform My Liantis. Ga naar ‘organisatie’, ‘sectorinformatie’ en kies voor de sector ‘100000’. Klik  vervolgens op ‘juridische info’.