Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de arbeiders van de voedingsnijverheid, PC 118

Het paritair comité voor de arbeiders van de voedingsnijverheid , PC 118 (niet PC 118.03 bakkerijen), sloot een nieuw akkoord af voor de periode 2023-2024. Een belangrijk onderdeel van dit sectoraal akkoord is de toekenning van de koopkrachtpremie.

5 minuten leestijd Verloning personeel 16 oktober 2023

Wat betekent dit concreet voor jou?

Premie van 251 euro bij uitzonderlijk hoge winst 

Als werkgever moet je jouw arbeiders volgens het nieuwe sectorale akkoord een koopkrachtpremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van 251 euro (bij een voltijdse tewerkstelling) als je in 2022 uitzonderlijk hoge winst maakte. 

Je hebt uitzonderlijk hoge winst gemaakt als je operationele bedrijfswinst (= code 9901 van de jaarrekening) in 2022 positief is én 5 maal zo groot als het gemiddelde van de operationele winst over de jaren 2018-2019-2020-2021-2022.

Premie van 250 euro bij hoge winst 

Maakte je geen uitzonderlijk hoge winst, maar hoge winst, dan ken je jouw medewerkers een koopkrachtpremie van 250 euro toe (bij een voltijdse tewerkstelling).  

Je hebt hoge winst gemaakt als je operationele bedrijfswinst  (= code 9901 van de jaarrekening) in 2022 positief is én groter is dan het gemiddelde van de operationele winst over de jaren 2018-2019-2020-2021-2022.

Let wel: je bent bovenstaande premies niet verschuldigd als het totaalbedrag van de te voorziene koopkrachtpremies 2023, meer bedraagt dan 15 % van de operationele winst (code 9901) in 2022 én je vóór 6 december per aangetekende brief een dossier met de nodige bewijsstukken hebt ingediend bij het PC.  

Heb je vragen over de criteria van (uitzonderlijk) hoge winst? Dan neem je het best contact op met je accountant. 

Individuele toekenningsmodaliteiten  

Deze premie ken je toe aan de arbeiders die op 28 september 2023 in dienst zijn. Er wordt een pro rata bedrag toegekend voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers.

De andere afspraken van het sectoraal akkoord

De andere afspraken van het sectoraal akkoord zijn:  

 • Op 1 oktober 2023 worden de sectorale ploegenpremies en premies voor nachtarbeid geïndexeerd tot 0,60 euro (ochtendpremie), 0,68 euro (namiddagpremie) en 2,36 euro (nachtpremie). Vanaf 1 januari 2024 wordt een jaarlijkse indexering toegepast. 
   
 • De fietsvergoeding van 0,24 euro wordt verhoogd tot 0,27 euro per kilometer vanaf 1 februari 2024. 
   
 • De minimale werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten met privévervoer verhoogt naar 80% van de prijs van de treinkaart in 2e klasse voor dezelfde afstand (voordien 70%) vanaf 1 februari 2024. 
   
 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verrichten, kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar. 
   
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 39 jaar in 2023 voor vrouwen.  
  Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met  
  • een lange loopbaan van 40 jaar 
  • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar 
  • een zwaar beroep of nachtarbeid én een loopbaan van 33 jaar. 

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar.  

 • De aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wordt geïndexeerd op 1 oktober 2023: 10,05 euro voor de eerste 5 dagen tijdelijke werkloosheid en 13,82 euro vanaf de 6e dag tijdelijke werkloosheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt een jaarlijkse indexering toegepast. 
   
 • De aanvullende vergoeding bij een langdurige ziekte bedraagt met ingang van 1 oktober 2023 8,74 euro en bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht 13,15 euro. Vanaf 1 januari 2024 wordt een jaarlijkse indexering toegepast. 
   
 • De kledijvergoeding wordt geïndexeerd op 1 oktober 2023 en bedraagt dan 4,58 euro voor de terbeschikkingstelling en 5,41 euro voor het onderhoud ervan. Vanaf 1 januari 2024 wordt een jaarlijkse indexering toegepast. 
   
 • De aanvullende vergoeding bij de overstap van een voltijdse of 1/5e vermindering naar een loopbaanhalvering voor werknemers van 55 jaar wordt geïndexeerd op 1 januari 2024. 
   
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt het volledige aantal eindeloopbaandagen toegekend op 1 januari van het jaar voor de arbeiders en de bedienden die de betrokken leeftijd en de vereiste anciënniteit bereiken. 
   
 • De reeds bestaande afspraken rond werkbaar werk worden herbevestigd. 
   
 • Voor de arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 oktober 2023 worden de dagen van effectieve tewerkstelling als uitzendarbeider, die in de 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming werden gepresteerd, in aanmerking genomen voor het bepalen van de bedrijfseigen anciënniteitsdagen. 
   
 • Het recht op individuele vorming wordt gefaseerd uitgebouwd: individueel recht op opleiding van 3 dagen per voltijds equivalent per jaar vanaf 1 januari 2024 ; individueel recht op opleiding van 4 dagen per voltijds equivalent per jaar vanaf 1 januari 2025 ; individueel recht op opleiding van 5 dagen per voltijds equivalent per jaar vanaf 1 januari 2027. 
 • Vanaf 1 januari 2024 verhoogt de kinderopvangtoeslag betaald door het sociaal fonds naar maximaal 5 euro per dag en 1.000 euro per jaar. De leeftijd van het kind voor deze toeslag verhoogt naar 12 jaar.

Meer informatie? 

Als klant, kan je voor meer informatie over deze en andere cao’s van jouw sector altijd terecht op ons online platform My Liantis. Ga naar ‘organisatie’, ‘sectorinformatie’, kies voor de sector ‘118000’. Ga vervolgens naar ‘juridische info’.