Opmaak individuele fiche voor auteursrechten voortaan verplicht

Vanaf 2022 moet je verplicht een individuele fiche 281.45 invullen voor alle inkomsten die voortstromen uit auteursrechten. Voor sommige vergoedingen was het al verplicht om de fiche op te maken om deze als beroepskosten aan te kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan commissies, makelaarslonen, erelonen, bezoldigingen, pensioenen... Sinds 1 januari 2022 is de individuele fiche 281.45 ook verplicht voor alle inkomsten afkomstig uitauteursrechten en naburige rechten. De verplichting geldt voor alle inkomsten die betaald of toegekend zijn vanaf 1 januari 2021.

2 minuten leestijd Accountancy en boekhouding 19 april 2022

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 28 januari 2022 verschillende aanpassingen op de Wet houdende diverse fiscale bepalingen. Zo is het vandaag verplicht om een fiche 281.45 op te maken voor auteursrechten. Vanaf het inkomstenjaar 2021 moet je deze verdiensten op de fiscale fiche vermelden zodat deze aftrekbaar zijn als beroepskosten.

Hoewel de fiche 281.45 niet nieuw is, bestond er nog geen wettelijke grondslag voor de ficheverplichting. In 2013 gaf de toenmalige minister van Financiën al de opdracht om de fiscale wetgeving aan te passen. Bijna een decennium later is deze nu afgerond.

Sancties

Het invoeren van de ficheverplichting moet ervoor zorgen dat de controle van de (al dan niet) aangegeven inkomsten uit auteursrechten en de inning van de belasting efficiënter gebeurt.

Wanneer de betaalde of toegekende auteursrechten niet worden verantwoord op de fiche, zijn deze uitgaven in de personenbelasting niet aftrekbaar als beroepskosten. In de vennootschapsbelasting worden deze niet-verantwoorde kosten gesanctioneerd met een bijzondere aanslag voor geheime commissielonen. 

Strijd tegen fiscale fraude

De inkomsten uit de overdracht van auteursrechten worden erg gunstig belast. Ze worden afzonderlijk belast aan 15% na toepassing van een kostenforfait van 50% op de eerste schijf tot 17.090 euro.

Het lage belastingtarief en de hoge kostenforfait zorgt ervoor dat het fiscaal stelsel van de auteursrechten heel populair is. Dit in combinatie met een onduidelijke definiëring van het toepassingsgebied, zorgt voor een zeer ruime toepassing van het fiscaal stelsel van auteursrechten.

Vorige zomer lanceerde minister van Financiën Van Peteghem zijn actieplan in de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. Hierin werd onder andere opgenomen dat het stelsel van de auteursrechten zal worden aangepast met het oog op het herstellen van de initiële bedoeling ervan.