Wijzigingen aan bijzonder belastingstelsel ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers

De programmawet van 27 december 2021 heeft een bijzonder belastingstelsel ingevoerd voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en ingekomen onderzoekers (BBIO). Het gewijzigde fiscale statuut van ‘expats’ of buitenlandse kaderleden is in werking getreden op 1 januari 2022 en is van toepassing op de inkomende belastingplichtigen en inkomende onderzoekers die sinds 1 januari 2022 in België in dienst getreden zijn. Er is ook een overgangsregeling voor de expats of buitenlandse kaderleden die vóór 1 januari 2022 in België in dienst zijn getreden en genoten van het ‘oude’ belastingstelsel.

4 minuten leestijd Accountancy en boekhouding 12 september 2022

Enkele tekortkomingen

Naar aanleiding van de toepassing van deze nieuwe wetgeving, zijn er nog een aantal tekortkomingen opgedoken. De wet houdende diverse fiscale bepalingen van 5 juli 2022 stuurt de nieuwe regeling daarom op een aantal punten bij.

Invoering van verval bij overschrijden van indieningstermijn

Om het BBIB en BBIO te kunnen toepassen, moet de werkgever of de vennootschap het akkoord krijgen van de fiscale administratie. Hiervoor moet de werkgever of de vennootschap een aanvraag indienen bij de door de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit aangeduide dienst.

De aanvrager moet de aanvraag indienen binnen een termijn van drie maanden vanaf de indiensttreding van de belastingplichtige in België. Het juiste aanvraagformulier kan je via de website van de FOD Financiën downloaden en vervolgens via e-mail doorsturen naar impatriates@minfin.fed.be of indienen via www.myminfin.be.

De administratie spreekt zich vervolgens uit binnen een termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag. In geval van een positief antwoord van de administratie, is het BBIB en BBIO van toepassing op de bezoldigingen die de ingekomen belastingplichtige ontvangt vanaf zijn indiensttreding in België.

Maar wat als de aanvraagprocedure te laat wordt opgestart? Er was in de programmawet geen expliciet gevolg voorzien bij het overschrijden van de termijn van drie maanden. In de nieuwe wetsbepalingen staat nu uitdrukkelijk dat het een termijn betreft ‘op straffe van verval’. Concreet: een laattijdige indiening van het dossier is onontvankelijk.

Verlenging van uiterste vervaldatum aanvraagdossiers

De hiervoor vermelde termijn van drie maanden kan, vooral bij de dossiers vlak na de inwerkingtreding van deze nieuwe wet, zeer kort zijn. Om deze reden wordt de allereerste dag waarop een aanvraagtermijn voor het BBIB en BBIO kan vervallen, vastgelegd op 30 september 2022. Dezelfde tolerantie geldt ook voor de verlengingstermijn van drie jaar.

3 concrete voorbeelden:

  1. Een kandidaat ingekomen belastingplichtige begint zijn werkzaamheden in België op 3 augustus 2022. De termijn om het statuut aan te vragen eindigt op 2 november 2022. Aanvragen daarna zijn onontvankelijk.
  2. Een kandidaat ingekomen belastingplichtige begint zijn werkzaamheden op 7 mei 2022. De termijn om het statuut aan te vragen eindigt normaal gezien op 6 augustus 2022, maar hij krijgt nog tijd tot 30 september 2022 (in plaats van 31 juli 2022) om het statuut aan te vragen.
  3. Een kandidaat ingekomen belastingplichtige begint zijn werkzaamheden op 12 juni 2022. De termijn om het statuut aan te vragen eindigt op 11 september 2022. Omdat de uiterste termijn na 30 september 2022 valt, is de aanvraag onontvankelijk als deze na 11 september 2022 werd ingediend.

Bruto bezoldiging

In het BBIB geldt een minimale bezoldigingsdrempel van 75.000 euro per kalenderjaar. Zowel in het BBIB als BBIO mag het bedrag van de kosten eigen aan de werkgever niet meer bedragen dan 30% van de jaarlijkse bruto bezoldiging. Er wordt nu uitdrukkelijk in de wet opgenomen dat voor de berekening van de bruto bezoldiging ook de terugbetalingen van kosten die voortvloeien uit de verhuis, de inrichting van de woning en het schoolgeld van de kinderen niet in rekening mogen worden genomen.

Startdatum van termijn

In tegenstelling tot de ‘oude’ fiscale regeling wordt de toepassing van het BBIB en BBIO in de tijd beperkt tot de periode van tewerkstelling van de belastingplichtige in België, met een maximum van vijf jaar. Als het verblijf en de tewerkstelling van de belastingplichtige in België langer dan vijf jaar duurt, kan de toepassing van de bijzondere stelsels worden verlengd met drie jaar, voor zover aan alle voorwaarden is voldaan.

De aanvraag voor de verlenging van het BBIB en BBIO moet de werkgever of de vennootschap uiterlijk indienen binnen een termijn van drie maanden na het einde van het aflopen van de eerste termijn van vijf jaar. Omdat de Programmawet niet uitdrukkelijk voorzag in een startdatum voor de berekening van deze termijn van vijf jaar, wordt deze vastgelegd op de start van de opdracht van de belastingplichtige in ons land.

Voorbeeld: een ingekomen belastingplichtige start zijn opdracht in België op 31 maart 2022. De vijfjarige termijn zal aflopen op 30 maart 2027. Hij heeft dan tot 1 juli 2027 om de verlenging van de termijn met drie jaar aan te vragen.