Groeipakket: nieuwe kinderbijslagregeling in Vlaanderen

Sinds 1 januari 2019 is de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor de uitbetaling van kinderbijslag aan elk kind in elk gezin dat in Vlaanderen woont en jonger dan 25 jaar is. Kinderen geboren vóór 1 januari 2019 blijven verder de oude kinderbijslagbedragen ontvangen. Voor kinderen die na 1 januari 2019 geboren worden, ruimde het oude systeem echter baan voor een gloednieuwe regeling: het Groeipakket.

Startbedrag

Alle kinderen die geboren worden in Vlaanderen na 1 januari 2019 ontvangen hetzelfde startbedrag. Dit startbedrag vervangt het vroegere kraamgeld of adoptiepremies en bedraagt voor elk kind 1.167,33 euro. Als ouder kan je dit startbedrag eenmalig aanvragen vanaf de achtste maand van de zwangerschap of bij de adoptie.

Maandelijks basisbedrag

Iedere maand krijgt elk kind daar bovenop 169,79 euro. In tegenstelling tot in de oude regeling stijgt dit basisbedrag niet bij een tweede of meer kinderen. Ook de leeftijd van het kind heeft geen invloed meer op het basisbedrag.

Sociale toeslag

Afhankelijk van de grootte van het gezin en het inkomen van de ouders, kan een kind recht hebben op een sociale toeslag. Dit maandelijks bedrag varieert tussen de 53,06 en de 84,89 euro. Het gezamenlijke inkomen van het gezin mag maximaal 61.200 euro per jaar bedragen om recht te behouden op deze sociale toeslag.

Schoolbonus

In augustus ontvangt elk schoolgaand kind een schoolbonus. Dit bedrag is onder meer afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Kinderopvangtoeslag

Kinderen die naar een door de Vlaamse overheid erkende kinderopvang in Vlaanderen of Brussel gaan waarvan de dagprijs niet inkomensgerelateerd is, ontvangen een kinderopvangtoeslag van 3,36  euro per opvangdag.

Kleutertoeslag

Drie- en vierjarige kleuters die in het Nederlandstalig onderwijs ingeschreven zijn én voldoende aanwezig zijn op school hebben recht op een kleutertoeslag. Deze kleutertoeslag bedraagt 135,25 euro per jaar.

Schooltoeslag

Kinderen die minstens drie jaar oud zijn en ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs komen in aanmerking voor een schooltoeslag. Deze toeslag is inkomensafhankelijk en wordt jaarlijks uitbetaald.

Zorgtoeslag

Pleegkinderen, wezen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte kunnen recht hebben op een bijkomende zorgtoeslag:

  • Weeskinderen krijgen een zorgtoeslag van 169,79 euro. Kinderen van wie één van de twee ouders overleden is, krijgen een toeslag van 84,89 euro.
  • Is een kind geplaatst in een pleeggezin, dan heeft het recht op een pleegzorgtoeslag. Deze toeslag bedraagt 65,58 euro.
  • Kinderen met een specifieke zorgbehoefte hebben recht op een extra toeslag. De hoogte van deze toeslag wordt vastgelegd op maat van de specifieke situatie van het kind.

Waarop hebben kinderen recht die vóór 1 januari 2019 geboren werden?

Kinderen die voor 2019 geboren werden, blijven hun kinderbijslag volgens de oude, federale regeling ontvangen. Deze bijslag bestaat uit:

  • Een maandelijks basisbedrag, afhankelijk van het aantal kinderen in het gezin:
  • Supplementen op basis van de situatie van de rechthebbende of de bijslagtrekkende. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om werkloze, gepensioneerde of invalide ouders, of om eenoudergezinnen.
  • Een leeftijdsbijslag die stijgt naarmate het kind ouder wordt. Wanneer je kind 6, 12 of 18 wordt, gaat deze leeftijdsbijslag omhoog.
  • Een toeslag voor mindervalide kinderen, berekend op basis van de ernst van de aandoening waar het kind aan lijdt.
  • Een schoolbonus gelijkaardig aan die onder het nieuwe Groeipakket (zie hierboven).

Meer weten over het Groeipakket? KidsLife helpt je graag verder!

Ontdek KidsLife