My Liantis

Verloning personeel 11 maart 2019

Gelijke verloning voor mannen en vrouwen: maak een analyseverslag

Gelijke verloning tussen mannen en vrouwen blijft een belangrijk thema. Al in 2012 leidde dit tot ‘de loonkloofwet’. Deze wetgeving wil alle ongelijkheden in de verloning tussen mannen en vrouwen zichtbaar en bespreekbaar maken, met als doel dit uiteindelijk weg te werken. Eén van de verplichtingen uit de wet is dat bepaalde werkgevers elke twee jaar een analyse moeten maken van hun verloningsbeleid. De deadline voor de volgende analyse is 31 maart 2019.

Vanaf 50 werknemers is een analyse verplicht

Ondernemingen die gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, zijn verplicht om een verloningsanalyse te maken.

Weet je niet helemaal zeker of je dit als werkgever al dan niet moet doen? Dan kan je je baseren op de wetgeving rond de sociale verkiezingen:

  • Alle werkgevers die in 2016 de verplichting hadden om sociale verkiezingen te organiseren, moeten een analyseverslag opmaken.
  • Als bepaalde juridische entiteiten in functie van de sociale verkiezingen van 2016 samen als één technische bedrijfseenheid beschouwd werden - én deze technische bedrijfseenheid de grens van 50 werknemers bereikte – moet elke aparte juridische entiteit het analyseverslag opmaken.

Gebruik de modeldocumenten van de overheid

De FOD Waso stelt op zijn website twee modelformulieren ter beschikking:

Timing

Het verslag maak je als werkgever over aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging als er geen ondernemingsraad is. Dit moet gebeuren binnen de drie maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar.

Binnen diezelfde drie maanden moet de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging het analyseverslag bespreken. Voor ondernemingen waar het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar is de deadline dus 31 maart 2019.

De ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging moet het analyseverslag ten minste 15 dagen voor de vergadering ontvangen.

Verdere verloop

De ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging oordeelt op basis van het analyseverslag of er een actieplan volgt of niet. Als dat wel het geval is, zal het volgende analyseverslag moeten rapporteren over de voortgang van dit actieplan.

Op voorstel van de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging kan de werkgever een bemiddelaar aanwijzen. Deze bemiddelaar ondersteunt de opmaak van het actieplan en fungeert als aanspreekpunt voor werknemers die menen het voorwerp te zijn van een ongelijke behandeling rond verloning op basis van hun geslacht.