My Liantis

Personeelsbeleid 29 juli 2021

Hogere leeftijdsgrenzen voor SWT in 2021

Op 1 juli 2021 stegen de leeftijdsgrenzen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT opnieuw. Voor de meeste stelsels van SWT geldt sindsdien een minimale leeftijdsgrens van 60 jaar. We zetten alle nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor jou op een rijtje.

Wat is SWT ook alweer?

Vroeger konden medewerkers die op een bepaalde leeftijd werden ontslagen met brugpensioen. Die naam is vervangen door het ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ of SWT. Binnen het SWT hebben oudere ontslagen medewerkers recht op een vaste werkloosheidsuitkering en als werkgever betaal je een aanvullende vergoeding, de bedrijfstoeslag. Er bestaan verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, met telkens andere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden.

SWT vanaf 62 jaar

Het algemeen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is vastgelegd in cao nr. 17. De leeftijdsgrens om voor het stelsel in aanmerking te komen is 62 jaar. De vereiste loopbaan bedraagt 40 jaar voor mannen en 37 jaar voor vrouwen. De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt geleidelijk opgetrokken, tot 40 jaar in 2024.

Concreet betekent het dat elke werknemer van 62 jaar of ouder na ontslag (en als voldaan is aan alle overige SWT-voorwaarden) recht heeft op SWT en dat op basis van cao nr. 17.

SWT vanaf 60 jaar (59 jaar tot 1 juli 2021)

Op 1 juli 2021 werd de leeftijdsgrens van 59 jaar voor alle stelsels opgetrokken tot 60 jaar. Er bestaat dan geen SWT vanaf 59 jaar meer.

SWT lange loopbaan

Het stelsel SWT lange loopbaan was vastgelegd in NAR-cao 141 en kon worden toegepast van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor de periode vanaf 1 juli 2021 is er een nieuwe NAR-cao vastgelegd (NAR-cao 152) die dit regelt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

De vereiste loopbaan bedraagt 40 jaar.

SWT zwaar beroep

Om gebruik te maken van het SWT voor mensen met een zwaar beroep, moet een sectorale of ondernemings-cao gesloten worden.

De vereiste loopbaan bedraagt 35 jaar, waarvan minstens een aantal jaren sprake is van een zwaar beroep:

 • ofwel 5 jaar in de loop van de laatste 10 kalenderjaren;
 • ofwel 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren.

SWT zwaar beroep, nachtarbeid en medische ongeschiktheid voor PC 124

Voor dit stelsel moet er zowel een NAR-cao als een sectorale cao worden afgesloten. Cao nr. 138 heeft het stelsel verlengd tot en met 30 juni 2021. De NAR-cao nr. 151 voorziet dit stelsel van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

De vereiste loopbaan bedraagt 33 jaar en de persoon in kwestie moet:

 • minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime met nachtprestaties;
 • of een aantal jaar een zwaar beroep hebben uitgeoefend:
  • ofwel minstens 5 jaar in de loop van de laatste 10 kalenderjaren;
  • ofwel minstens 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren;
 • of tewerkgesteld zijn in de bouwsector en medisch niet meer geschikt zijn voor het beroep.

Voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in een onderneming die niet onder een (werkend) paritair comité ressorteert waardoor geen sectorale cao kan worden gesloten, kan de werkgever toetreden via een ondernemings-cao, een toetredingsakte of een wijziging van het arbeidsreglement.

Opgelet! Er zijn dus twee stelsels voor zware beroepen: één met een loopbaanvereiste van 35 jaar en één met een loopbaanvereiste van 33 jaar. Het begrip ‘zwaar beroep’ betekent in beide stelsels hetzelfde, maar het stelsel met een loopbaanvereiste van 35 jaar kan ook via een ondernemings-cao worden ingevoerd.

SWT medisch statuut vanaf 58 jaar

Het SWT vanaf 58 jaar is enkel nog mogelijk voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van andersvalide werknemer. De vereiste loopbaan bedraagt 35 jaar.

Ook het SWT medisch statuut is een stelsel op basis van een NAR-cao. Er is geen sectorale of ondernemings-cao (of collectief akkoord) nodig. Cao nr. 133 maakte het stelsel mogelijk van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. NAR-cao nr. 150 voorziet in dit stelsel van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023.

Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

 In het kader van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, kan de minister van Werk een verlaging van de SWT-leeftijd toestaan. De minimumgrens van 60 jaar blijft behouden als de ingangsdatum van de erkenning na 30 december 2020 valt.

Aangepaste beschikbaarheid

De SWT’er blijft onderworpen aan de algemene voorwaarden van de werkloosheidsreglementering, maar met een aantal uitzonderingen. Hij of zij moet zich dus aangepast beschikbaar houden op de arbeidsmarkt. Een SWT’er kan onder bepaalde voorwaarden wel een vrijstelling van de aangepaste beschikbaarheid vragen. Hiervoor kunnen ook sectorale cao’s nodig zijn.

De voorwaarden variëren volgens het specifieke stelsel:

 • SWT vanaf 62 jaar – algemeen stelsel:
  • 43 jaar beroepsverleden
 • SWT vanaf 60 jaar – zwaar beroep, nachtarbeid, medisch attest bouwsector en lange loopbaan:
  • hetzij leeftijd van 62 jaar
  • hetzij 42 jaar beroepsverleden
  • Hiervoor moet er wel verplicht een sectorale cao zijn die de vrijstelling mogelijk maakt.  Als de onderneming niet onder een paritair comité valt of onder een niet-werkend paritair comité valt, kan er wel een andere oplossing zijn, onder de vorm van een toetreding, een cao of een wijziging van het arbeidsreglement.
 • SWT voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering:
  • hetzij leeftijd van 62 jaar
  • hetzij 42 jaar beroepsverleden
  • Er moet sowieso een ondernemings-cao of een collectief akkoord zijn die de vrijstelling mogelijk maakt.
 • SWT vanaf 58 jaar – medisch:
  • deze SWT’ers kunnen een vrijstelling van de beschikbaarheid vragen zonder bijkomende voorwaarden.