My Liantis

Welzijn op het werk 19 september 2023

Koninklijk besluit verheldert gebruiksvoorwaarden werkkledij

Wat is werkkledij nu precies? En hoe zit het nu juist met ‘gemengde’ kledij? Een nieuw  koninklijk besluit (KB) dat op 1 augustus 2023 in werking trad, schenkt klare wijn over het gebruik van werkkledij op de werkvloer. 

Werkkledij en 'gemengde' kledij 

De nieuwe regelgeving verduidelijkt de definitie van werkkledij: kleding die de medewerkers beschermt tegen vuil dat ontstaat door de aard van de werkzaamheden. Denk maar aan een overall, stofjas, voorschoot… Werkkledij mag je dus niet verwarren met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Want werkkledij dient in eerste instantie niet om medewerkers te beschermen tegen risico's die hun veiligheid of gezondheid in gevaar kunnen brengen.  

Daarnaast bepaalt het KB ook het onderscheid bij ‘gemengde’ kledij: 

  • Wanneer kleding zowel medewerkers moet beschermen tegen risico’s (PBM) als tegen vuil (werkkledij), dan wordt deze kleding beschouwd als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM). 

  • Als medewerkers een uniform of gestandaardiseerde kledij moeten dragen (voorgeschreven door een KB of algemeen verbindend verklaarde cao) en deze kleding moet voorkomen dat de medewerker zich vuil maakt, dan valt dit onder de noemer werkkledij.  
     

Aankoop en vervanging  

Algemeen is de werkgever verantwoordelijk voor de aankoop en vernieuwing van werkkledij, die hij kiest in overleg met het comité en de bevoegde preventieadviseur. Vroeger bepaalde enkel een sectorale cao de aard van de werkkledij en de frequentie van vernieuwing. Hierin stond ook de premie of vergoeding voor medewerkers wanneer ze zelf werkkledij moesten aankopen of vervangen. Vanaf nu kan de werkgever hiervoor zelf een ondernemings-cao afsluiten. 
 

Reiniging, herstelling en onderhoud  

Standaard is de werkgever verantwoordelijk om de werkkledij te reinigen en te onderhouden. Een collectieve arbeidsovereenkomst kan bepalen dat een medewerker, tegen betaling van een premie of vergoeding, zelf zorg draagt voor de reiniging, herstelling en het onderhoud van de werkkledij. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden: 

  • Uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico inhoudt voor de medewerker, andere personen of het milieu. 

  • De preventieadviseur en het comité hebben vooraf hun advies hierover gegeven. 

  • De medewerker heeft de nodige instructies gekregen om de reiniging, herstelling en het onderhoud van de werkkledij correct uit te voeren. 
     

We ondersteunen je graag! 

Wil je graag dat we je helpen bij de opmaak van een cao? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!