My Liantis

Verloning personeel 17 december 2018

Laatste fase taxshift: maatregelen voor werkgevers

Met de maatregelen uit de taxshift beloofde de federale regering om de sociale lasten op arbeid te verlagen. Voor de profitsector gebeurde dat in drie verschillende fases.

De eerste fase

Op 1 april 2016 verlaagde de bijdragevoet voor de basiswerkgeversbijdragen van 32,40% naar 30%. De effectieve loonlastdaling was echter minder groot, omdat tegelijk de bestaande 1%-vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing afgeschaft werd. Daarnaast verminderde ook het bedrag van de structurele vermindering. Dat is de algemene vermindering van de basiswerkgeversbijdragen afhankelijk van de hoogte van het loon.

De tweede fase

Op 1 januari 2018 verlaagde de bijdragevoet naar 25%, maar tegelijk werd de structurele vermindering grotendeels afgeschaft. Enkel voor de laagste lonen genoot de werkgever nog een extra RSZ-vermindering.

De derde fase

Met de 3de fase, die ingaat op 1 januari 2019, is het de intentie om de structurele vermindering opnieuw een stuk te versterken voor de laagste lonen. Dat wil de overheid doen door enerzijds een hoger verminderingsbedrag toe te kennen en anderzijds door de loongrens van de werknemers die recht geven op deze vermindering op te trekken. Doordat deze nieuwe loongrens al lang vastligt en voorlopig niet aangepast wordt aan de index, heeft deze 3de fase van de taxshift veel minder effect dan de overheid destijds vooropstelde.

Zo geniet de werkgever voor de tewerkstelling van een bediende met een brutomaandloon van 2.500 euro momenteel een RSZ-vermindering van 195,46 euro per kwartaal en wordt dit dankzij de 3de fase een korting van 214,90 euro per kwartaal. Dat betekent een extra lastenverlaging van zo’n kleine 20 euro per kwartaal.

Non-profitsector

Voor de non-profitsector - dit is de groep die onder de sociale maribelregel valt met uitzondering van de beschutte werkplaatsen - werd geen algemene verlaging van de bijdragevoet ingevoerd. Voor hen geldt enkel een verhoging van de structurele vermindering. Ook hier heeft de 3de fase van de taxshift bijna geen effect als de overheid de in 2015 vastgelegde loongrens voor 2019 niet aanpast aan de index.

Het wordt afwachten of de hervormde regering van premier Michel daar alsnog een mouw aan wil passen.