My Liantis

Verloning personeel 21 maart 2016

Loonkostoptimalisatie via aanvullende kinderbijslag?

Niemand zal ontkennen dat de lasten op loon in België torenhoog zijn. Op loon worden immers bijdragen voor de RSZ (werkgevers- en werknemersbijdragen) en de fiscus (belastingen) berekend. De overheid laat echter wel toe dat werkgevers bepaalde looncomponenten RSZ- en/of belastingvrij uitbetalen en zo hun loonbeleid optimaliseren. Een recent arrest van ’s lands hoogste rechtscollege dat uitgebreid in de pers aan bod kwam, biedt op het eerste gezicht een opportuniteit op het gebied van aanvullende kinderbijslag. Al is het voordeel aanzienlijk groter aan werkgevers- dan aan werknemerszijde.

Aanvullende kinderbijslag

De aanvullende kinderbijslag zijn sommen die werkgevers betalen aan werknemers die al wettelijke kinderbijslagen (via een kinderbijslagfonds/RKW) ontvangen. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer in de terminologie van de kinderbijslagwetgeving “de rechtgevende” of “de bijslagtrekkende” is.

RSZ-vrije aanvullingen

Werkgevers dienen op alle sommen die zij aan hun werknemers betalen sociale bijdragen in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Op deze regel bestaan een reeks uitzonderingen (bv. maaltijdcheques, ecocheques, kostenvergoedingen …). Ook de aanvullingen die een werkgever betaalt op socialezekerheidsuitkeringen vormen een uitzondering. En aangezien de kinderbijslag een socialezekerheidsuitkering is, is het de logica zelve dat een aanvulling hierop RSZ-vrij kan uitgekeerd worden.

Doordat de wetgeving geen enkele voorwaarde stelt aan deze RSZ-vrije toekenning, durven werkgevers wel eens de grenzen aftasten. Daarom heeft de RSZ momenteel het standpunt ingenomen dat zij een aanvullende kinderbijslag maar als dusdanig beschouwt als deze het bedrag van € 50/per kind (met kinderbijslag) niet overschrijdt. Aangezien dit grensbedrag echter niet terug te vinden is in de regelgeving, lijkt het onwaarschijnlijk dat de RSZ haar gelijk zou halen in een gerechtelijke procedure tegen werkgevers die dit plafond niet respecteren.

Wat is er nieuw?

Het arrest van het Hof van Cassatie is baanbrekend omdat het een van de andere voorwaarden die de RSZ in de praktijk stelt aan RSZ-vrije kinderbijslag nu resoluut van tafel veegt.

Tot vóór deze uitspraak stelde de RSZ immers dat een RSZ-vrije aanvulling enkel kon als alle werknemers die tot een afgebakende personeelscategorie behoorden dit voordeel genoten. In de praktijk kenden sommige bedrijven een bepaald voordeel toe aan specifieke functies, maar dit slechts vanaf een zekere anciënniteit (in het bedrijf of in de functie). De RSZ beschouwde een dergelijke toekenning als onreglementair en bestrafte ze met onderwerping aan RSZ-bijdragen.

Het cassatiearrest beoordeelt nu deze bestraffing zelf als onreglementair en bevestigt dat de aanvulling op kinderbijslag ook in deze situaties vrij van RSZ-bijdragen blijft.  

Fiscus ziet de zaak anders

De fiscus beschouwt aanvullende kinderbijslag als loon. Dit betekent dat er belastingen op verschuldigd zijn, een jammerlijk gevolg van het feit dat het loonbegrip op fiscaal gebied niet volledig samenvalt met de benadering van de RSZ. Rekening houdend met een hypothetische eindbelasting van 50 % ziet een goed verdienende werknemer aan het einde van de rit bijgevolg al snel maar de helft van het bedrag van de aanvullende kinderbijslag op zijn rekening verschijnen.

Aanvullende kinderbijslag als loonoptimalisering

Is de aanvullende kinderbijslag nu een interessante vorm van loonoptimalisering? Ja en neen.

Voor werkgevers biedt een aanvullende kinderbijslag zeker mooie perspectieven. Na het recente cassatiearrest zal de RSZ de RSZ-vrije toekenning niet meer kunnen betwisten (hoogstens nog wat betreft de hoogte van het bedrag, waarbij het bedrijf zelf moet afwegen of het een risico op een gerechtelijke procedure wil lopen). De werkgeversbijdragen aan de RSZ vallen dus weg. Bovendien zijn de bedragen als ‘bezoldiging’ aftrekbaar in de bedrijfsbelastingen.

Voor werknemers is echter niet alles rozengeur en maneschijn. Het bedrag wordt weliswaar niet verminderd met de werknemers-RSZ-bijdragen (13,07 %), maar van deze winst blijft na aftrek van de verschuldigde eindbelastingen weinig over.

 

Als loon

 

Als aanvullende kinderbijslag

€ 67,50

RSZ-werkgever (35 %)

-

RSZ-werkgever

€ 50

Bruto

€ 50

Bruto

- € 6,54

RSZ-werknemer

-

RSZ-werknemer

€ 43,46

Belastbaar

€ 50

Belastbaar

€ 21,73

Eindbelasting (50 %)

- € 25

Eindbelasting (50 %)

€ 21,73

Netto

€ 25

Netto

Conclusie

Kijken we puur naar loonkost, dan is aanvullende kinderbijslag zeker een aanrader. Veel werkgevers zoeken echter naar een win-win en dus naar verloningstechnieken die ook voor de werknemer interessant zijn. Bij aanvullende kinderbijslag helt de balans echter over naar werkgeverszijde. Alternatieven zoals maaltijd- of ecocheques, waarbij bruto gelijk is aan netto, blijven op zijn minst een even interessante piste.