My Liantis

Verloning personeel 02 december 2021

Nieuw ontwerpakkoord voor het paritair comité voor het garagebedrijf (PC 112)

Er is een ontwerpakkoord voor het paritair comité voor het garagebedrijf (PC 112) voor de periode 2021-2022. In het ontwerpakkoord is onder meer bepaald dat je jouw arbeiders een coronapremie moet toekennen. We zetten alle nieuwigheden uit het akkoord voor jou op een rij.  

Coronapremie: er is een basispremie van 200 euro en een variabele premie van maximaal 175 euro

Als werkgever moet je jouw arbeiders volgens het nieuwe sectorale akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques.

Onafhankelijk van de bedrijfswinst moet er verplicht een basispremie van 200 euro worden toegekend. Bovendien moeten bedrijven die in 2020 een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaalden, verplicht een bijkomende premie van 175 euro toekennen.

Elke werknemer die op 30 november 2021 in dienst was, heeft recht op deze premie en dit pro rata zijn tewerkstellingsbreuk tijdens 2021. Een werknemer die minstens 60 dagen arbeidsprestaties geleverd heeft, heeft recht op een volledige premie (200 euro + eventueel 175 euro bij positieve bedrijfswinst).

Voor de arbeiders met minder dan 60 dagen effectieve prestaties wordt de premie pro rata berekend:

 • Indien minstens 15 dagen effectieve prestaties: 25%
 • Indien minstens 30 dagen effectieve prestaties: 50%
 • Indien minstens 45 dagen effectieve prestaties: 75%

Voor arbeiders die deeltijds werken, wordt de premie ook pro rata berekend.

De coronapremie wordt uiterlijk op 31 december 2021 uitgereikt. 

Andere belangrijke maatregelen 

Natuurlijk zitten er in het akkoord nog heel wat andere, belangrijke maatregelen: 

 • De minimumlonen/werkelijk betaalde lonen stijgen met 0,4% vanaf 1 januari 2022, behalve voor ondernemingen met alternatieve invulling tegen 31 maart 2022. We passen de lonen automatisch voor jou aan zodra we de effectieve bedragen van de nieuwe loonbarema’s kennen.  
 • Voor de eindejaarspremie wordt de periode van gelijkstelling in geval van ongeval of gewone ziekte voortaan verhoogd van 90 kalenderdagen per referteperiode naar maximaal 120 kalenderdagen per referteperiode. Daarnaast wordt de anciënniteitsvereiste van drie jaar bij toekenning van eindejaarspremie bij vrijwillig vertrek verlaagd naar twee jaar.
 • Het fonds voor bestaanszekerheid voorziet in de indexatie van volgende aanvullende vergoedingen:
  • Indexering van de aanvullende vergoedingen met 1,52% op 1 december 2021.
  • Verlenging van aanvullende vergoeding landingsbanen, zachte landingsbanen en kosten loopbaanbegeleiding tot en met 30 juni 2023.
 • Bovendien wordt er ook voorzien in een verlenging en verbetering van de tussenkomst in de kosten voor kinderopvang. Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 geldt het volgende:
  • Tussenkomst van vier euro per dag per kind, met een maximumbedrag van 400 euro per jaar per kind, dit voor kinderen tot de leeftijd van drie jaar. De opvang moet wel erkend zijn door Kind en Gezin. De tussenkomst gebeurt op basis van het fiscaal attest.
 • Het akkoord specifieert de uitbreiding van een collectief recht van vijf dagen voor  vorming en opleiding over een periorde van vijf jaar, dit bovenop het bestaande individueel recht van de arbeider ten belope van 1 dag per jaar. De vorming, opleiding en ook de voorbereiding ervan maken deel uit van de arbeidstijd uit. Educam zal erkend worden als centrum voor de validatie van ervaring. Bovendien zal het in kaart brengen wat de nodige toekomstige competenties zijn.
 • Een fietsvergoeding van 0,20 euro per afgelegde kilometer wordt toegekend voor maximaal 40 km per dag, met een minimale vergoeding die gelijk is aan de tussenkomst van de werkgeverstussenkomst in het privévervoer. Boven de 40 km per dag blijft de tussenkomst van de werkgever in het privévervoer van toepassing.
 • Er is een verlenging voorzien van de cao werkbaar werk en instroom tot en met 30 juni 2023.
 • De anciënniteitsvoorwaarde voor het anciënniteitsverlof wordt verlaagd naar 15 jaar, waar voorheen de drempel op 20 jaar lag. Nu krijgt de arbeider die over 15 jaar anciënniteit beschikt 1 dag verlof toegekend.
 • Jaarlijks zal het ook mogelijk zijn om 1 dag bezoldigd verlof om dwingende reden op te nemen omwille van een woningbrand of natuurramp. Deze maatregel is geldig tot 30 juni 2023.
 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, of werknemers die een zwaar beroep  verrichten, kunnen in een landingsbaan met uitkering. Zowel werknemers die zijn/haar loopbaan willen verminderen met een vijfde,  als ook werknemers die willen overschakelen naar een halftijdse betrekking,  kunnen dit vanaf 55 jaar.   
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 37 jaar in 2021 voor vrouwen.   Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met : 
  • een lange loopbaan van 40 jaar; 
  • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar; 
  • een zwaar beroep of nachtarbeid én een loopbaan van 33 jaar. 

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar.