My Liantis

Personeelsbeleid 31 augustus 2023

Nieuwe werkhervattingspremie voor werkgevers: aanvraag nu mogelijk

Sinds 1 april 2023 kunnen werkgevers die invalide medewerkers progressief tewerkstellen, een werkhervattingspremie krijgen. De premie is bedoeld om langdurig zieke werknemers die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, te re-integreren.

Voor de exacte voorwaarden wachten we nog op een koninklijk besluit. Ondertussen verduidelijkte het RIZIV de maatregel wel al op haar website.

Opstart progressieve tewerkstelling na 1 jaar arbeidsongeschiktheid

Als werkgever heb je recht op de premie als de werknemer die minstens één jaar arbeidsongeschikt is, tijdens de periode vanaf 1 april 2023 tot 31 maart 2025 het werk progressief hervat met toestemming van de adviserend arts van zijn/haar ziekenfonds.

Dat geldt zowel voor werknemers die bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid al bij jou in dienst waren, als voor werknemers die je nieuw aanwerft. De premie geldt niet als het gaat om een verlenging van een progressieve werkhervatting die ontstond vóór 1 april 2023.

Ook wanneer je zelfstandigen aanwerft die minstens één jaar arbeidsongeschikt zijn, die tijdens hun arbeidsongeschiktheid een aan hun gezondheidstoestand aangepast werk hervatten met toestemming van de adviserend arts van hun ziekenfonds, kom je in aanmerking.

Minimaal 3 maanden toegestane arbeid

De werknemer verricht de toegestane arbeid gedurende ten minste drie maanden (vóór 1 oktober 2025) op basis van:

 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegestane arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum;
 • een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum;
 • een tijdelijke aanstelling voor bepaalde duur in een onderwijsinstelling van de gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut die bij aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden, berekend van datum tot datum;
 • een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde duur in een onderwijsinstelling van de gemeenschappen, provincies, instellingen ondergeschikt aan de provincies, gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en instellingen van openbaar nut;
 • een statutaire benoeming;
 • een stage met het oog op een statutaire benoeming in de openbare sector.

Bepaalde arbeid is uitgesloten

Het moet gaan om:

 • een bezoldigde arbeid die valt onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers (onderworpen aan minstens één sector, dus ook een statutaire tewerkstelling);
 • een gelijkaardige activiteit die onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een vreemd land waarmee België verbonden is door een internationaal of supranationaal instrument inzake coördinatie van sociale zekerheid;
 • een gelijkaardige activiteit in dienst van een internationale of supranationale organisatie.

Het mag niet gaan om:

 • een tewerkstelling verricht buiten het normale arbeidscircuit in een onderneming die valt onder paritair comité voor beschutte, sociale en maatwerkbedrijven (PC 327);
 • een flexi-job;
 • gelegenheidswerk;
 • een tewerkstelling die al lopende is bij het begin van de periode van arbeidsongeschiktheid en waarvoor de toepassing van de RSZ-wet beperkt is tot de sector van de geneeskundige verzorging voor wat betreft de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • een tewerkstelling als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming.

Omvang van de premie

De werkhervattingspremie bedraagt 1.000 euro en wordt betaald door het ziekenfonds van de medewerker. Er kan maar één werkhervattingspremie per werknemer toegekend worden.

Hoe kan je als werkgever de premie aanvragen?

Je kan de premie ten vroegste na het einde van de (eerste) drie maanden aangepast werk aanvragen bij het ziekenfonds:

Als alle voorwaarden vervuld zijn, betaalt het ziekenfonds de werkhervattingspremie ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin je de aanvraag indiende.