Re-integratietrajecten: externe preventiedienst Liantis weerlegt ‘ontslagmachine’

Naar aanleiding van het nieuws rond re-integratietrajecten, reageert externe preventiedienst Liantis met nuance. Volgens hen is het woord ‘ontslagmachine’ om verschillende redenen niet aan de orde. “Ontslag is nooit de insteek, maar soms een rechtvaardige – op basis van medische redenen – laatste oplossing.”

3 minuten leestijd Welzijn op het werk 07 december 2023

Eerst de informele weg…

Liantis ondersteunt elk jaar meer dan 20.000 re-integratietrajecten bij werkgevers. Daarbij gaat het om de formele trajecten, maar ook om informele begeleidingen en gesprekken. Zowel werkgevers als werknemers kunnen trajecten aanvragen, waarna arbeidsartsen vervolgens het dossier bekijken en in gesprek treden met de betrokken, langdurig zieke werknemers. “De insteek is hierbij altijd: hoe kunnen we deze medewerkers opnieuw aan het werk krijgen. Werkbaar werk staat centraal”, aldus Jelle Neyens, directeur preventie en welzijn bij Liantis.

Jelle Neyens

“Externe preventiediensten zijn er om ervoor te zorgen dat werknemers zo lang én zo gezond mogelijk aan het werk blijven. Daarom worden heel wat preventieve acties en maatregelen genomen. Wanneer een werknemer dan toch uitvalt wegens ziekte worden altijd eerst de informele wegen bewandeld. Hiervoor moet de medewerker wel eerst aangeven dat hij of zij graag wil weten welke mogelijkheden er zijn om al dan niet terug te keren naar het werk. We bekijken tijdens informele gesprekken welke opties en opportuniteiten mogelijk zijn richting aangepast werk en/of progressieve werkhervatting. Verschillende partijen zijn hierbij betrokken of zitten hiervoor rond de tafel zoals de werknemer zelf, de arbeidsarts, de behandeld arts, de preventieadviseur psychosociale aspecten …

…Dan formeel traject

Wanneer de informele acties geen soelaas bieden, kan na 3 maanden afwezigheid een formeel reïntegratietraject gestart worden. “Die aantallen liggen niet zo hoog, net omdat daar voorafgaand de informele weg bewandeld werd”, aldus Jelle Neyens.

“Wanneer het formele proces niet tot een re-integratie op het werk leidt, is er ook nog de procedure ‘medische overmacht’. In die fase is het heel vaak zo dat het zowel voor de werknemer als voor de werkgever duidelijk is dat het werk omwille van medische redenen niet meer hervat kan worden. Dat zie je trouwens ook aan de manier waarop de procedure medische overmacht opgestart wordt: heel wat aanvragen worden door de werknemer zélf ingediend. Ontslag is hier dus nooit de insteek, maar soms wel een gerechtvaardigde – op basis van medische redenen – laatste oplossing. Maar om te spreken van een intentionele ‘ontslagmachine’, dat vind ik een brug te ver. Dat zou ook impliceren dat onze arbeidsartsen subjectief een dossier bekijken, terwijl ze altijd objectief een advies opstellen voor de werkgevers.”

Preventie sowieso bovenaan de agenda

Liantis wil ook nogmaals het belang van preventie bij werkgevers benadrukken. Volgens de externe preventiedienst zetten al heel wat onder hen hierop in. “Bij Liantis zijn we overtuigd dat werken gezond is. Ja, er zijn risico’s verbonden aan werken, en uiteraard moeten we die zo laag mogelijk houden. Maar al te vaak wordt de impact van werken op de gezondheid eenzijdig negatief naar buiten gebracht, terwijl de positieve effecten van werken veel groter zijn. We ondersteunen dan ook werkgevers in de veranderende arbeidscontext om medewerkers duurzamer gezond aan het werk te houden. Daarom roepen we werkgevers op om actief werk te maken van een duurzaam aanwezigheidsbeleid om afwezigheden in de eerste plaats te voorkomen. Want voorkomen blijft beter dan genezen.”