My Liantis

Personeelsbeleid 09 juni 2023

Soepele regeling economische werkloosheid bedienden verlengd tot en met 30 juni 2025

Wil je economische werkloosheid inroepen voor bedienden in je onderneming? Dan moet je door een sectorale cao of een ondernemings-cao gebonden zijn of een ondernemingsplan hebben.  

Heb je dit niet, dan kan je tot en met 30 juni 2025 terugvallen op NAR-cao 172. Die cao maakt het voor jou als werkgever eenvoudiger om een beroep te doen op economische werkloosheid voor bedienden omdat er geen ondernemings-cao of -plan nodig is. Een administratieve vereenvoudiging waarmee je dus ook tijd wint. 

Economische werkloosheid voor bedienden

Je kan een volledige schorsing van 16 weken per kalenderjaar of een gedeeltelijke schorsing 26 weken per kalenderjaar voor je bedienden aanvragen. Vooraleer je kan gebruikmaken van deze economische werkloosheid, toon je aan dat: 

 • ofwel de omzet, de productie of bestellingen in je onderneming met 10% gedaald zijn in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag, vergeleken met hetzelfde kwartaal van één van de twee kalenderjaren voor de aanvraag; 

 • ofwel de arbeiders in het vorige kwartaal 10% van de arbeidsdagen economisch werkloos waren; 

 • of dat je een onderneming in moeilijkheden bent door onvoorziene omstandigheden. In dat geval dien een verzoek tot erkenning van een onderneming in moeilijkheden in bij de FOD WASO met grondige motivatie.  

Wil je economische werkloosheid inroepen in je onderneming? Dan moet je kunnen terugvallen op een sectorale cao, een ondernemings-cao of een ondernemingsplan. Is dit niet het geval, dan kan je tot en met 30 juni 2025 gebruikmaken van NAR-cao 172.  

NAR-cao 172 is een verlenging van NAR-cao 159. Pas je NAR-cao 159 al toe, dan hoef je geen nieuw formulier C106A bij de RVA in te dienen. 

Maakte je in het verleden gebruik van economische werkloosheid voor bedienden op basis van een andere cao (dus niet 159) of een ondernemingsplan waarvan de geldigheidsduur ondertussen is verstreken? En wil je nu beroepen op cao 172? Dan hoef je enkel rubriek II van het formulier C106A in te vullen.

Welke acties moet je ondernemen? 

 • Toon via formulier C106A aan dat je voldoet aan één van bovenstaande voorwaarden. Duid hierbij ook aan dat je een beroep doet op cao 172, een neergelegde sectorale cao, een ondernemings-cao of een ondernemingsplan.  

 • Stuur dit formulier aangetekend naar de FOD WASO als je de procedure van een ondernemingsplan volgt. In het geval van een cao moet je het formulier aangetekend versturen naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde RVA-kantoor. 

 • Verstuur het formulier ten laatste veertien kalenderdagen vóór de eerste kennisgeving ‘schorsing bedienden ingevolge werkgebrek’ aan de RVA.  

 • Het formulier C106A is niet verplicht wanneer je in het verleden al bewezen hebt dat je een onderneming in moeilijkheden bent en de cao of het ondernemingsplan waarop je je beroept nog steeds van toepassing is.  

 • De medewerkers, de ondernemingsraad en de RVA moeten minstens zeven kalenderdagen voor de eerste dag van werkloosheid op de hoogte zijn. Je vertrouwde klantenadviseur bij Liantis kan de aanvraag ‘economische werkloosheid’ voor jou in orde brengen.   

 • Bezorg tijdig de C3.2A-documenten aan je medewerkers, uiterlijk op de eerste dag van de economische werkloosheid. Deze gegevens moet je zelf inschrijven in het elektronisch of papieren validatieboek.  

 • Deel de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tijdig mee aan de RVA.  

 • Geef de dagen economische werkloosheid (code 0650) door via het digitaal platform My Liantis bij het ingeven van de lonen.  

Supplement

Bij tijdelijke werkloosheid door economische redenen ben je verplicht om aan je bedienden een supplement bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te betalen. 

Dit supplement moet minstens gelijkwaardig zijn aan het supplement voor de arbeiders of, bij gebrek aan arbeiders, aan het supplement voorzien door het paritair comité waaronder de onderneming zou behoren als ze medewerkers tewerkstelt met: 

 • een minimumsupplement van 6,22 euro per dag tijdelijke werkloosheid als je cao 172 toepast (wordt telkens op 1 januari aangepast); 

 • een minimumsupplement van 2 euro per dag tijdelijke werkloosheid als je je baseert op een cao (op niveau van de sector of van de onderneming). Raadpleeg zeker ook je sector, want deze kan een afwijkend bedrag voorzien, of vraag het na bij je klantenadviseur; 

 • een minimumsupplement van 5 euro per dag tijdelijke werkloosheid als je een ondernemingsplan hebt. De commissie Ondernemingsplannen kan evenwel een afwijking toestaan op het minimumbedrag van het supplement voorzien in het ondernemingsplan. Het bedrag van het supplement mag dan niet minder bedragen dan 2 euro per dag. 

Vragen?

Heb je hierover vragen? Neem dan gerust contact op met je vertrouwde klantenadviseur.