Verstrenging RSZ-korting bij collectieve arbeidsduurvermindering

Werkgevers die een collectieve arbeidsduurvermindering invoeren, kunnen tijdelijk genieten van een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen. Deze vermindering heeft betrekking op alle voltijds tewerkgestelde werknemers waarop de arbeidsduurvermindering van toepassing is, en voor deeltijdse medewerkers van wie het loon door de arbeidsduurvermindering werd aangepast. Maar vanaf 1 januari 2024 komt er een voorwaarde bij voor de deeltijdse tewerkstellingen.  

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 06 december 2023

Het RSZ-voordeel

Je kan een korting op de werkgeversbijdragen genieten wanneer je de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor al je personeel of voor een specifieke groep van medewerkers verlaagt naar een arbeidsduur onder de 38 uren per week.  

  • Wordt de arbeidsduur verminderd naar een 37-urenweek of lager, maar hoger dan een 36-urenweek, dan geniet je een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen van 400 euro per kwartaal per betrokken voltijdse werknemer gedurende 8 kwartalen.  

  • Verminder je de arbeidsduur naar een 36-urenweek of lager, maar hoger dan een 35-urenweek, dan bedraagt de RSZ-vermindering 400 euro per kwartaal per betrokken voltijdse werknemer gedurende 12 kwartalen.  

  • Is de arbeidsduur verlaagd naar een 35-urenweek of lager, dan geldt er een RSZ-korting van 400 euro per kwartaal per betrokken voltijdse werknemer gedurende 16 kwartalen.  

Wanneer er naast de arbeidsduurvermindering ook de collectieve vierdagenweek wordt ingevoerd, wordt de korting van 400 euro per kwartaal verhoogd naar 1000 euro gedurende 4 kwartalen. Het voordeel gaat steeds in vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de arbeidsduurvermindering werd ingevoerd.

Vermindering voor deeltijdse medewerkers

Voor werknemers die deeltijds tewerkgesteld zijn, kan de werkgever eveneens een vermindering genieten wanneer het loon van de werknemer door de arbeidsduurvermindering werd aangepast.  

Dit komt voor als de werknemer na de invoering van de arbeidsduurvermindering verder evenveel uren blijft werken.  

Voorbeeld

Het loon van je medewerker werd vóór de arbeidsduurverlaging berekend met een verhouding van 19/38. Als de deeltijdse werknemer na de invoering van de 36-urenweek 19 uren blijft werken, dan wordt zijn/haar loon aangepast, omdat het voortaan met een verhouding van 19/36 wordt berekend.

Het RSZ-voordeel wordt voor een deeltijdse medewerker berekend in verhouding met de deeltijdse tewerkstelling. Presteert een werknemer minstens 80% ten opzichte van een voltijdse tewerkstelling, dan geniet je het volledige verminderingsbedrag. Bedraagt het aantal contractueel voorziene uren minder dan een halftijds contract, dan is er enkel een korting als de werknemer in het kwartaal minstens 27,5% prestaties ten opzichte van een voltijdse tewerkstelling presteerde.  

Bijkomende voorwaarde voor deeltijdse medewerkers 

Een voorontwerp van programmawet legt vanaf 1 januari 2024 een extra voorwaarde op voor het RSZ-voordeel voor deeltijdse werknemers. De normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van het deeltijds contract moet dan minimaal 28 uren per week omvatten om van de RSZ-vermindering te genieten. Deze nieuwe maatregel zou gelden voor alle collectieve arbeidsduurverminderingen vanaf 1 november 2023.  

Maatregel onder voorbehoud  

De bijkomende voorwaarde voor deeltijdse medewerkers is een van de maatregelen die in het begrotingsakkoord van oktober 2023 werd afgesproken, maar is nog niet definitief. Momenteel is dit opgenomen in een voorontwerp van programmawet dat nog verder goedgekeurd moet worden. 

Vragen? 

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren