My Liantis

Personeelsbeleid 22 november 2022

Wijzigingen bij een progressieve tewerkstelling

Bij een progressieve tewerkstelling krijgt een medewerker de toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds om het werk gedeeltelijk te hervatten of aangepast werk uit te voeren. Wordt de medewerker opnieuw volledig arbeidsongeschikt door een ziekte of ongeval? Dan ben je momenteel als werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd. Maar dit verandert.

Wetgeving arbeidsongeschiktheid

De wet diverse bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid, is goedgekeurd en treedt in werking op 28 november 2022.

Het bevat 3 arbeidsrechtelijke maatregelen inzake de arbeidsongeschiktheid van de werknemer door ziekte of een ongeval:

  • een afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid en dat driemaal per kalenderjaar,
  • een wijziging van de regeling van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting,
  • een nieuwe procedure voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van medische overmacht.

Soms wel weer gewaarborgd loon verschuldigd

Momenteel is er een neutralisatie van het gewaarborgd loon tijdens een periode van progressieve tewerkstelling. Hier treedt nu een wijziging op.

De neutralisatie van het gewaarborgd loon wordt in tijd beperkt tot een periode van twintig weken vanaf de aanvang van de gedeeltelijke werkhervatting. Wanneer de medewerker opnieuw arbeidsongeschikt wordt na afloop van deze periode, is er recht op gewaarborgd loon volgens de normale regels.

De neutralisatie is zowel van toepassing wanneer de medewerker het werk hervat bij zijn oorspronkelijke werkgever, als wanneer hij het werk hervat bij een andere werkgever.

Deze wijziging treedt in werking tien dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.

Afwijking op de 1/3de-regel

De wekelijkse arbeidsduur voor een medewerker die deeltijds tewerkgesteld wordt, mag niet lager liggen dan 1/3de van de voltijdse arbeidsduur. Dit geldt niet meer voor werknemers in een progressieve werkhervatting.

Ook als het gaat om een deeltijdse werknemer die progressief aan de slag is of start met een deeltijdse arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever, moest er 1/3de van de voltijdse arbeidsduur gewerkt worden. Die regel wordt nu dus afgeschaft.

Voorbeeld:

Een medewerker die 80% werkt, wordt arbeidsongeschikt en hervat na drie maanden het werk progressief. De medewerker kan met toelating van de adviserend arts van de mutualiteit en van de werkgever, het werk hervatten voor tien uur per week, dus minder dan 1/3de van een voltijdse medewerker.

Deze wijziging trad in werking op 16 oktober 2022.

Afwijking op de 3-urenregel

Het arbeidsrecht bepaalt dat elke arbeidsprestatie in blokken van minstens drie uur per dag moet gebeuren. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen op deze algemene regel.

Voor medewerkers die in het kader van progressieve werkhervatting met toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds werken, wordt een extra uitzondering op de 3-urenregel voorzien.

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst

Hoewel dit niet verplicht en niet nieuw is, herinneren we graag dat er best een bijlage bij de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen wanneer de progressieve tewerkstelling van start gaat. Deze bijlage bevat de regels van deze uitvoering, bijvoorbeeld:

  • Het volume van het aangepast of ander werk;
  • De uurroosters van het aangepast of ander werk;
  • De inhoud van het aangepast of ander werk;
  • Het loon voor het aangepast of ander werk;
  • De duur van de bijlage.