Ziek tijdens vakantie: nieuwe regels

Vanaf 2024 wordt de regelgeving rond jaarlijkse vakantie aangepast op twee punten. Enerzijds zijn er nieuwe regels voor wanneer je medewerker ziek wordt tijdens de vakantie of wanneer een andere schorsing voorvalt in de vakantie, anderzijds zijn er ook nieuwe regels als je medewerker niet alle vakantiedagen kan opnemen door een schorsing van de arbeidsovereenkomst tot het einde van het jaar. Deze nieuwe regels gelden enkel voor de wettelijke vakantiedagen.

5 minuten leestijd Personeelsbeleid 04 september 2023

1. Wat als je medewerker ziek wordt tijdens de vakantie?

Vanaf 2024 kunnen medewerkers hun vakantiedagen later inhalen wanneer ze ziek zijn tijdens hun verlof of wanneer een andere schorsing voorvalt tijdens hun verlof. We geven graag wat meer uitleg.  

Ziek tijdens vakantie: nieuwe regels

Waarom een nieuwe regelgeving? 

Momenteel kunnen je medewerkers hun vakantiedagen niet later inhalen wanneer ze ziek worden tijdens hun verlof. Met andere woorden: ze zijn die verlofdagen gewoon kwijt. Maar het Europees Hof van Justitie ging hier niet mee akkoord en eiste dat medewerkers minstens vier weken vakantie moeten krijgen om te ontspannen. Wanneer je ziek bent tijdens die vakantieperiode, moet je focussen op je genezing en herstel en kan je dus niet ontspannen. 

Wat houdt de nieuwe regelgeving in? 

In de nieuwe regeling kan een medewerker, wanneer hij of zij ziek wordt tijdens een vakantieperiode, die vakantiedagen later in het jaar opnemen. Als werkgever boek je de dagen vakantie dan om naar ziekte en ben je ook gewaarborgd loon verschuldigd. 

Ook bij andere schorsingen tijdens de vakantie kan de werknemer vakantiedagen later opnemen: 

 • Arbeidsongeval of beroepsziekte; 
 • Ongeval of ziekte, 
 • Moederschapsrust, 
 • Vervangend vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder, 
 • Profylactisch verlof (wanneer de medewerker in contact kwam met personen met een besmettelijke ziekte); 
 • Geboorteverlof
 • Adoptieverlof; 
 • Verlof voor pleegzorg; 
 • Pleegouderverlof; 
 • Deelname aan cursussen of studiedagen gewijd aan sociale promotie. 

Voorbeeld

Een medewerker neemt twee weken vakantie van 22 juli 2024 tot en met 2 augustus 2024 (= 10 dagen vakantie).  Hij/zij wordt ziek vanaf 29 juli 2024 tot en met 2 augustus en bezorgt een ziektebriefje op 30 juli. Als werkgever ben je gewaarborgd loon verschuldigd vanaf 29 juli tot en met 2 augustus. De vijf dagen vakantie die hij/zij door de ziekte niet kon opnemen, kunnen later in 2024 opgenomen worden.

Wat zijn de voorwaarden?

Als je medewerker ziek wordt of een ongeval heeft tijdens de vakantie, moet hij of zij jou altijd binnen de twee werkdagen (tenzij anders bepaald in een cao of arbeidsreglement) een geneeskundig getuigschrift bezorgen. Dus niet alleen wanneer dit voorzien is in een cao of arbeidsreglement of als je er als werkgever om vraagt. De regel van drie dagen ziekte zonder ziektebriefje geldt hier niet. 

In geval van overmacht maakt de werknemer het ziekteattest over binnen een redelijke termijn. Daarbovenop verwittigt de medewerker jou onmiddellijk van zijn of haar verblijfsadres wanneer dit niet het thuisadres is. 

Het ziekteattest bevat:  

 • de arbeidsongeschiktheid, 

 • de waarschijnlijke duur ervan,  

 • en of de werknemer zich al dan niet mag verplaatsen.   

Een koninklijk besluit stelt een specifiek model vast voor het ziekteattest bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie. Het model bestaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Je werknemers kunnen gebruikmaken van dit specifiek model, maar dat is niet verplicht.

Het arbeidsreglement moet de vermelde formaliteiten bevatten, maar je moet de procedure ‘wijziging arbeidsreglement’ niet volgen.

Wil je bijkomende bepalingen opnemen? Dan moet je de procedure 'wijziging arbeidsreglement' wél volgen. Denk bijvoorbeeld aan een extra clausule over vertalingen van een ziektebriefje: 'Als het geneeskundig getuigschrift in een andere taal dan het Nederlands is, voegt de werknemer een vertaling bij in het Nederlands.'

Voor de andere schorsingen tijdens de vakantie waarbij de werknemer vakantiedagen later kan opnemen, zijn geen bijkomende formaliteiten voorzien. 

Vakantiedagen later opnemen 

De werknemer moet niet uitdrukkelijk vragen om de vakantiedagen later op te nemen. Enkel als je medewerker de vakantiedagen onmiddellijk na de ziekteperiode wil opnemen, moet dat meegedeeld worden op het moment dat hij/zij het ziektebriefje aan jou voorlegt. Na jouw akkoord, kunnen de vakantiedagen meteen na de periode van arbeidsongeschiktheid opgenomen worden.  

Gewaarborgd loon 

De bestaande regels over het recht op gewaarborgd loon blijven gelden. Dient je medewerker het ziektebriefje te laat in, dan is er geen recht op gewaarborgd loon, maar kan hij/zij wel nog de vakantiedagen later opnemen.   

2. Wat als je medewerker niet alle verlofdagen kan opnemen door schorsing arbeidsovereenkomst tot het einde van het jaar?

Vakantiedagen worden momenteel verplicht tijdens het vakantiejaar opgenomen. Wanneer dit door een schorsing van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk is, kan de werknemer deze vakantiedagen op dit moment niet later opnemen. Vanaf 2024 kunnen medewerkers hun vakantiedagen overdragen tot 24 maanden volgend op het einde van het vakantiejaar wanneer ze niet alle vakantiedagen kunnen opnemen door een schorsing van de arbeidsovereenkomst. We geven graag wat extra uitleg.

Wat houdt de nieuwe regelgeving in? 

De nieuwe regeling maakt het wél mogelijk die niet-opgenomen vakantiedagen tot 24 maanden volgend op het einde van het vakantiejaar alsnog op te nemen, zelfs als het gaat over collectieve vakantie. 

Wanneer het voor een bediende op het einde van het vakantiejaar onmogelijk is om alle vakantiedagen op te nemen door een schorsing van de arbeidsovereenkomst, moet je als werkgever het vakantiegeld van de over te dragen vakantiedagen uitbetalen. Dit gebeurt ten laatste op 31 december van het vakantiejaar. Op dit bedrag zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

De medewerker kan dan onbetaalde vakantiedagen opnemen. Deze voorafbetaling in december geldt niet voor arbeiders gezien zij al in mei of juni hun vakantiegeld kregen. 

Dit geldt ook bij andere schorsingen waardoor de medewerker niet alle vakantiedagen kan opnemen: 

 • Arbeidsongeval of beroepsziekte; 
 • Ongeval of ziekte; 
 • Moederschapsrust; 
 • Vervangend vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder; 
 • Profylactisch verlof (wanneer de medewerker in contact kwam met personen met een besmettelijke ziekte); 
 • Geboorteverlof
 • Adoptieverlof; 
 • Verlof voor pleegzorg; 
 • Pleegouderverlof. 

De over te dragen vakantiedagen moeten ook op het vakantieattest bij uitdiensttreding vermeld worden, zodat de werknemer die bij een nieuwe werkgever nog kan opnemen. 

Voorbeeld

Een medewerker wordt in oktober 2024 ziek en heeft op dat moment nog 7 vakantiedagen op te nemen. De medewerker blijft ziek tot en met 31 december 2024. Als werkgever moet je die resterende 7 vakantiedagen uiterlijk op 31 december uitbetalen. De werknemer kan deze vakantiedagen opnemen in 2025 en/of 2026, maar dan wel onbetaald. 

Wanneer geldt de nieuwe regelgeving?  

Deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf vakantiejaar 2024  (vakantiedienstjaar 2023).  Concreet betekent dit dat de eerste uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen in december 2024 gebeurt en dat de medewerker die vakantiedagen opneemt in 2025-2026. 

Vragen?

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren