My Liantis

Sociale verkiezingen 2020

Bij sociale verkiezingen duiden de werknemers hun vertegenwoordigers aan voor de verschillende overlegorganen in hun onderneming. De overheid legt zeer strikte regels op over welke ondernemingen al dan niet verkiezingen moeten organiseren en hoe die verkiezingen precies moeten verlopen. Ontdek hoe je samen met Liantis dit proces in goede banen leidt.

Sociale verkiezingen: voor wie?

Werkgevers met gewoonlijk gemiddeld minstens 50 werknemers in dienst, moeten de procedure opstarten om werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) aan te duiden.

Wie gemiddeld minstens 100 werknemers in dienst heeft, moeten bijkomend de procedure opstarten om werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad aan te duiden.

XY-tool

Jouw digitale leidraad

Met de XY-tool beheers je het volledige socialeverkiezingsproces in één handige online applicatie.

Ontdek de tool

Wanneer vinden de sociale verkiezingen in 2020 plaats?

De coronacrisis heeft de normale werking van heel wat ondernemingen lamgelegd. Dat had ook een invloed op de organisatie van de sociale verkiezingen. Oorspronkelijk zouden die tussen 11 en 24 mei 2020 plaatsvinden, maar de crisissituatie maakte een degelijke voorbereiding en organisatie onmogelijk. 

De sociale partners hebben daarom in onderling overleg beslist om de verkiezingsprocedure collectief op te schorten vanaf dag X+36 en te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. 

De regeling daarvoor is op 13 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Wat betekent de opschorting concreet?

De lopende procedure wordt stilgelegd vanaf dag X+36. Zet je toch procedurestappen vanaf dag X+36 en vóór de heropstart van de nieuwe verkiezingsprocedure, dan zijn die nietig.

De lopende verkiezingshandelingen moeten wel worden voortgezet tot dag X+35, de dag waarop de kandidatenlijsten worden ingediend. Alle stappen tot dag X+35 zijn ook definitief. De verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijsten, die normaal op dag X+40 moet gebeuren, wordt uitgesteld.

UITZONDERING Hebben de vakbonden in jouw onderneming geen enkele kandidatenlijst ingediend voor geen enkele personeelscategorie, dan kan je wel beslissen om de procedure volledig stop te zetten. Het volstaat dan om een bericht aan te plakken in jouw onderneming en dat bericht te uploaden in de webapplicatie van de FOD WASO.

Hervatting van de procedure

De nieuwe verkiezingsdata vallen tussen 16 en 29 november 2020. Of de sociale verkiezingen dan effectief zullen kunnen plaatsvinden, hangt af van de evolutie van de coronamaatregelen.

Met deze nieuwe data kan je de procedurekalender hervatten op de nieuwe dag X+36, die wordt bepaald door de nieuwe dag Y. De nieuwe dag Y zal in principe automatisch en zonder overleg worden bepaald volgens de oorspronkelijk gekozen dag Y. 

Ook de oorspronkelijk vastgestelde uurregeling blijft behouden, maar kan met akkoord van de bestaande ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk wel worden aangepast. 

Verkiesbaarheidsvoorwaarden

Alle verkiesbaarheidsvoorwaarden van de voorgedragen kandidaten moeten worden beoordeeld op basis van de oorspronkelijk geplande dag Y (ook voor vervangende kandidaten).

De tweede anciënniteitsvoorwaarde waaraan uitzendkrachten moeten voldoen om te mogen stemmen, zal worden berekend door de twee periodes op te tellen, namelijk dag X tot en met dag X+35 en de nieuwe dag X+36 tot en met dag X+77.

Bestaande overlegorganen

De huidige ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk blijven verder functioneren tijdens de schorsing van de verkiezingsprocedure.

Dat houdt in dat ook hun ontslagbescherming blijft gelden.

 • De huidige personeelsafgevaardigden en de niet-verkozen kandidaten in 2016 blijven beschermd tot de nieuw verkozen overlegorganen zijn geïnstalleerd. 
UITZONDERING De niet-verkozen kandidaten van 2016 die bij de vorige verkiezing van 2012 ook niet waren verkozen, genoten maar bescherming tot in mei 2018. De ontslagbescherming voor de niet-verkozen kandidaten van 2016 die bij de huidige verkiezingen van 2020 opnieuw niet worden verkozen, loopt af in mei 2022.
 • De nieuwe kandidaten voor de sociale verkiezingen van 2020 zijn bekend en beschermd. De ontslagbescherming is gestart sinds de oorspronkelijke dag X-30 en loopt verder tot aan de datum van de eerste vergadering van de ondernemingsraad of het CPBW van de sociale verkiezingen van 2024 (einde van hun mandaat).
 • Een kandidaat die na de hervatting van de procedure als vervanger wordt aangeduid (uiterlijk op dag X+76), is pas beschermd vanaf 36 dagen vóór de hervatting van de procedure (dus vanaf de nieuwe dag X). 

Niet-beschermde werknemers kunnen worden ontslagen volgens de klassieke ontslagregels tot de nieuwe dag X in jouw organisatie vaststaat. Vanaf dat ogenblik start een nieuwe occulte periode tot X+76. Die periode is dan enkel nog van belang voor de specifieke situatie dat een kandidaat moet worden vervangen (bijvoorbeeld in het geval van de intrekking van een eerdere kandidatuur, wanneer een kandidaat ontslag neemt, in geval van een overlijden …)

 1. 1 oktober 2018

  Het gemiddeld aantal werknemers wordt berekend op een referteperiode van twaalf maand: van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019.

 2. 1 april 2019

  *Nieuw*
  Start van referteperiode voor telling van uitzendkrachten. Voor de berekening van de gemiddelde tewerkstelling van uitzendkrachten, wordt enkel het tweede kwartaal in acht genomen.

 3. 30 september 2019

  De nieuwe referteperiode voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers eindigt op 30 september 2019.

 4. Dag X-60

  Dag X-60 valt zestig dagen voordat je als werkgever de verkiezingsdatum via aanplakking bekend maakt. Uiterlijk op deze dag moet je als werkgever een aantal zaken schriftelijk aankondigen aan je medewerkers, overlegorganen of vakbondsafvaardiging.

 5. Dag X-35

  Ten laatste op dag X-35 licht je als werkgever je ondernemingsraad, cpbw of vakbondsafvaardiging in over het aantal technische bedrijfseenheden en over de functies en namen van leidinggevenden en kaderleden.

 6. Dag X-30

  Vanaf dag X-30 start de occulte ontslagbescherming. Kandidaten en verkozen afgevaardigden voor de ondernemingsraad of het cpbw kunnen in deze periode enkel ontslagen worden bij een dringende, economische of technische reden. Wie een werknemer in die periode afdankt, die achteraf op een kandidatenlijst opduikt, riskeert hem of haar een beschermingsvergoeding te moeten betalen.

 7. Dag X-28

  Alle betrokken partijen hebben tot vier weken voor dag X om beroep in te dienen bij de arbeidsrechtbank tegen de indeling in technische bedrijfseenheden of de beslissingen over kaderleden en leidinggevenden en hun functies.

 8. Dag X

  Op dag X moet je als werkgever via aanplakking je medewerkers informeren over het hoe, waar en wanneer van de sociale verkiezingen. Naast het exacte uur en de exacte plaats, deel je onder andere ook mee voor welke organen er verkiezingen plaatsvinden en hoe medewerkers zich kandidaat kunnen stellen.

 9. Dag X+7

  Tot exact één week na de bekendmaking op dag X hebben alle betrokken partijen de kans om beroep in te dienen bij de ondernemingsraad of het comité tegen de kiezerslijsten, het aantal mandaten per orgaan en categorie of de lijsten van leidinggevenden en kaderleden.

 10. Dag X+35

  Uiterlijk op deze dag moeten de werknemersorganisaties hun kandidatenlijsten indienen. Indien geen enkele kandidatenlijst ingediend wordt, kan je als werkgever de procedure op deze dag stopzetten.

 11. Dag X+40

  Veertig dagen na dag X maak je als werkgever via aanplakking de kandidatenlijsten bekend. Daarnaast worden ook de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters voor elk stembureau aangewezen.

 12. Dag X+47

  Wie een klacht wil indienen tegen de kandidatenlijsten, kan dit tot uiterlijk zeven dagen na de bekendmaking ervan. 

 13. Dag X+54

  Tot en met dag X+54 kunnen de betrokken partijen de kandidatenlijsten nog bijwerken. Dit is ook de dag waarop uiterlijk de voorzitter, bijzitters en secretarissen per stembureau aangeduid worden.

 14. Dag X+56

  Twee dagen na dag X+54 maak je als werkgever de bijgewerkte kandidatenlijsten via aanplakking bekend. Wil je de stemprocedure in jouw onderneming via brief laten verlopen, dan moet je hier uiterlijk op dag X+56 een akkoord over hebben met de betrokken partijen.

 15. Dag X+60

  Op dag X+60 moet de samenstelling van de stembureaus en de verdeling van kiezers over deze bureaus via aanplakking bekendgemaakt worden.

 16. Dag X+70

  Uiterlijk op dag X+70 moeten de werknemersorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen hun getuigen aanduiden.

 17. Dag Y-14

  Indien een van de betrokken partijen een kandidaat op de kandidatenlijst wil vervangen, moet dit uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingsdag gebeuren.

 18. Dag Y-13

  Dertien dagen voor de verkiezingsdatum moeten de kandidatenlijsten definitief zijn en moet je als werkgever eventuele vervangingen via aanplakking bekend maken.

   

 19. Dag Y-12

  Uiterlijk twaalf dagen voor de verkiezingen moet je als werkgever je medewerkers een oproeping voor de verkiezingen bezorgen.

 20. Dag Y-11

  Indien er door de werknemersorganisaties geen kandidatenlijsten ingediend werden voor één of meerdere categorieën, kan je op dag Y-11 de procedure voor deze categorieën stopzetten.

 21. Dag Y

  Dag Y is de dag van de verkiezingen en van de stemopneming.

 22. Dag Y+1

  Eén dag na de verkiezingen bezorgen de voorzitters de werkgever in een verzegelde omslag alle documenten die bij de verkiezingen gebruikt werden.

 23. Dag Y+2

  Twee dagen na de sociale verkiezingen moet je als werkgever de resultaten van de procedure bekendmaken. Via aanplakking laat je je medewerkers weten hoe de ondernemingsraad of het cpbw eruit zal zien.

 24. Dag Y+15

  Alle betrokken partijen hebben tot dag Y+15 de tijd om beroep aan te tekenen tegen de uitslag van de verkiezingen.

 25. Dag Y+25

  De werkgever moet alle stembiljetten tot vijfentwintig dagen na de verkiezingsdatum bewaren. Indien er geen beroep aangetekend werd of wanneer er een definitieve beslissing is over een eventueel beroep, mogen de stembiljetten vernietigd worden.

 26. Dag Y+69

  Tekende iemand beroep aan tegen de verkiezingsuitslag, dan heeft de betrokken arbeidsrechtbank tot 69 dagen na de verkiezingsdatum om een beslissing te nemen over dit beroep.

 27. Dag Y+84

  Na een uitspraak over een eventueel beroep door de betrokken arbeidsrechtbank, hebben de betrokken partijen tot 84 dagen na de verkiezingsuitslag om in hoger beroep te gaan bij het Arbeidshof.

 28. Dag Y+86

  De laatste dag waarop de uitslag van de verkiezing moet uithangen. Hierna mogen de uitslagen verwijderd worden.

 29. Dag Y+144

  De allerlaatste dag van de verkiezingsprocedure. Indien er een hoger beroep aangetekend werd tegen de verkiezingsuitslag, heeft het Arbeidshof tot 144 dagen na de verkiezingsdatum de tijd om een uitspraak te doen. Wordt het beroep afgewezen, dan mogen de stembiljetten vernietigd worden.