My Liantis

Pensioen zelfstandige berekenen: welk bedrag krijgt een zelfstandige?

Welk pensioenbedrag krijg je straks als zelfstandige en hoe wordt je pensioen berekend? Op welke leeftijd mag je eigenlijk met pensioen en hoe zit het met minimumpensioen en proportioneel pensioen? Liantis beantwoordt al je pensioenvragen.

Hoe wordt het pensioen berekend?

Je pensioen wordt berekend op basis van je beroepsloopbaan, je beroepsinkomsten en de betaalde sociale bijdragen. Ook je gezinssituatie speelt een rol in de berekening: ben je gehuwd, dan kan je aanspraak maken op een gezinspensioen, ben je ongehuwd dan krijg je een pensioen als alleenstaande.

Je krijgt een proportioneel pensioen (gebaseerd op wat je daadwerkelijk bijeen gespaard hebt) of een minimumpensioen. De pensioendiensten rekenen uit welke vorm van pensioen voor jou het voordeligst is.

Proportioneel pensioen

Een proportioneel pensioen kan je berekenen door per gewerkt jaar een opbrengst te berekenen. De opbrengst van één kwartaal als zelfstandige is gelijk aan het resultaat van de volgende formule:

  1. Het netto inkomen waarop je sociale bijdrage berekend werd
  2. x een coëfficiënt die de index weergeeft
  3. x 0,25/45
  4. x 60% (pensioen als alleenstaande) of x 75% (gezinspensioen)

Minimum- en maximumpensioen zelfstandige

Elke zelfstandige die minstens 30 jaar werkte heeft recht op een gewaarborgd minimumpensioen. Wie na een loopbaan van 45 jaar met pensioen gaat, heeft recht op een maandelijks gewaarborgd minimumpensioen van 1.253,83 euro (alleenstaande) of 1.566,79 euro (minimumgezinspensioen). Hoe langer je werkt, hoe hoger je pensioen dus. 

Wie geen loopbaan van 45 jaar heeft, ontvangt een minimumpensioen in functie van de effectief gewerkte jaren. Dit minimumpensioen bereken je door het maandelijks pensioenbedrag voor een onvolledige loopbaan – 1.236,55 euro voor alleenstaanden en 1.545,20 euro voor gehuwden – te vermenigvuldigen met het aantal gewerkte jaren en te delen door 45.

Voorbeeld François en Aline zijn een tweeling. Beiden hebben ze er een carrière als zelfstandige opzitten. Voor François duurde die carrière 35 jaar, terwijl Aline 40 jaar als zelfstandige werkte. Ze gaan op dezelfde dag met pensioen, maar hebben elk recht op een verschillend minimumpensioen: Als alleenstaande heeft François maandelijks recht op een minimumpensioen van 961,76 euro: (1.236,55 x 35)/45. Aline is gehuwd en heeft twee kinderen. Zij heeft recht op een minimum gezinspensioen van 1.373,51 euro: (€ 1.545,20 x 40)/45.
Wettelijk pensioen zelfstandige

Je totale pensioen (als zelfstandige en werknemer) mag nooit meer bedragen dan het volledige minimumpensioen als zelfstandige. De pensioenbonus telt niet mee bij de controle van deze plafonnering. Is een proportioneel pensioen daardoor voordeliger voor jou, dan krijg je dat toegekend.

Pensioengerechtigde leeftijd zelfstandige

Je kan in elk geval op de wettelijke pensioenleeftijd (65, 66 of 67 jaar) met pensioen gaan. Wil je eerder stoppen met werken, dan kan je onder bepaalde voorwaarden met vervroegd pensioen gaan.

Om met pensioen te kunnen gaan vóór je wettelijke pensioenleeftijd, dien je te beschikken over voldoende gewerkte jaren (loopbaanjaren). Gewerkte jaren als werknemer (loontrekkende), ambtenaar of prestaties geleverd in het buitenland komen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking als jaren voor berekening van het moment waarop je met vervroegd pensioen kan gaan.

Wat met de studiejaren?

Betaal je een regularisatiebijdrage, dan kan je je studieperiode laten meetellen voor je pensioen. Je (gelijkgestelde) studieperiode levert dan een extra pensioenbedrag op. Maar de gelijkstelde studiejaren tellen niet mee voor het vervroegd pensioen.

Vandaag gelden nog verschillende regels voor zelfstandigen, werknemers en ambtenaren. Zelfstandigen en werknemers moeten bijvoorbeeld een regularisatiebijdrage betalen, terwijl ambtenaren een gratis ‘diplomabonificatie’ genieten. De regering gaat de regels in de 3 pensioenstelsel uniformeren. Welke regeling op jou van toepassing is, hangt af van de ingangsdatum van je pensioen, de datum van je aanvraag en je persoonlijke situatie.

Hoe bereken je nu jouw pensioen?

De hoogte van je pensioenuitkering hangt af van je loopbaan. Een volledige loopbaan telt 14.040 voltijds gewerkte dagen (45 jaar). Voor je loopbaanjaren voorafgaand aan 1984 hanteert men een fictief inkomen, na 1984 je werkelijke (geplafonneerde) inkomsten. Is je totale pensioenbedrag kleiner dan het minimumpensioen, dan wordt je pensioen aangepast op voorwaarde dat je minstens twee derde van een volledige loopbaan hebt en dit kunt bewijzen.

Kortweg: heb je minstens 30 jaar gewerkt als werknemer en/of zelfstandige dan is je pensioen minstens de toepassing van het minimumpensioen in functie van de effectief gewerkte jaren.

Met het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen via Liantis spaar je voor later, maar pluk je nu al de vruchten.

Ontdek er alles over