25-dagenregel voor monitoren breidt uit naar 50 dagen

De regering breidt de 25-dagenregel, ook wel ‘artikel 17’ of ‘monitorenstatuut’ genoemd, in 2021 uitzonderlijk uit van 25 naar 50 dagen. De regel maakt het in de socioculturele sector mogelijk om jaarlijks gedurende 25 dagen RSZ-vrij en dus heel voordelig een beroep te doen op monitoren. De verdubbeling van het aantal dagen komt er naar aanleiding van de coronamaatregel die kleine bubbels bij jeugdkampen en speelpleinwerkingen verplicht. De regering vermoedt dat de vraag naar monitoren daardoor deze zomer zal pieken. De maatregel gaat retroactief in vanaf 1 januari 2021.

3 minuten leestijd Heropstart 07 juni 2021

Wie komt in aanmerking?

Een occasioneel sociocultureel werker kan eender wie zijn, in eender welk statuut. Denk maar aan werknemers, studenten, gepensioneerden, leerkrachten etc. Ook werklozen komen in aanmerking, maar hiervoor moet je verplicht een aangifte indienen bij RVA.

De uitbreiding van de 25-dagenregel geldt enkel voor tewerkstellingen bij:

 • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen voor de personen tewerkgesteld in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht:
  • als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties en de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
  • bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaatshebben na 16.30 uur of tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs;
 • het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen en de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten, voor de personen tewerkgesteld als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alleen tijdens de schoolvakanties;
 • de door de bevoegde overheden erkende organisaties die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider of monitor;
 • de inrichtende machten van scholen gesubsidieerd door een Gemeenschap en de personen tewerkgesteld als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dag(gedeelt)en in het onderwijs.

 

Wie komt niet in aanmerking?

Voor volgende personen wordt de 25-dagenregel niet uitgebreid naar 50 dagen:

 • personen tewerkgesteld bij VRT, RTBF en de BRF die bovendien als artiest worden tewerkgesteld;
 • personen tewerkgesteld bij sportmanifestaties.

Praktisch: welke formaliteiten moet je in orde brengen?

 • Doe een Dimona-aangifte “Werkgeverstype 17” nog vóór de monitor start.
 • Sluit een geschreven arbeidsovereenkomst van bepaalde duur af met de monitor.
 • Een DMFA-aangifte is niet nodig, aangezien de prestaties vrij zijn van RSZ.

 

Een persoon die bij jou als monitor aan de slag is, kan daarnaast ook als vrijwilliger aan de slag. Tewerkstelling als monitor en als vrijwilliger kan je dus combineren, enkel niet gelijktijdig.

 

Relevante artikels

Lees zeker ook ...