My Liantis

Verloning personeel 31 januari 2019

AktiF en AktiF PLUS voor Duitstalige werkzoekenden

Op 1 januari 2019 heeft de Duitstalige Gemeenschap de AktiF en AktiF PLUS-subsidies ingevoerd. Deze maatregelen om extra tewerkstelling te creëren, vervangen de Activa en Activa-Start-plannen, de SINE-maatregel, de vermindering herstructurering en de startbaanovereenkomst.

AktiF: voor de niet-werkende werkzoekenden

Met deze subsidie bindt de Duitstalige Gemeenschap de strijd aan tegen de werkloosheid bij werkzoekenden die door hun profiel benadeeld worden op de arbeidsmarkt. Het gaat meer bepaald om jongeren, ouderen, langdurig werkzoekenden en werknemers die collectief ontslagen werden.

Doelgroep Kenmerken
Jongeren onder de 26 jaar

Geen kwalificatie (geen diploma secundair onderwijs/alternerende opleiding) of middelhoge kwalificatie (<diploma hoger onderwijs) + 6 maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende

Vijftigplussers Onvrijwillig werkzoekende
Langdurig werkzoekende Vanaf 12 maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende
Werknemers die collectief ontslagen werden Rechthebbenden op een ‘herstructureringskaart’

De subsidiëring duurt 2 jaar. De overheid berekent ze proportioneel bij een deeltijdse tewerkstelling of bij onvolledige prestaties. Als de persoon in kwestie een opleiding volgt bij een werkgever en die werkgever neemt hem of haar nadien in dienst, dan wordt het bedrag van de subsidie verhoogd.

Periodes Bedragen
Jaar 1 12 x 500 euro 6.000 euro
Jaar 2 12 x 300 euro
(eventueel verhoogd tot 12 x 500 euro als de werknemer een opleiding volgde)
3.600 euro
Totaal 9.600 euro

AktiF PLUS: voor moeilijk inschakelbare werkzoekenden

Deze subsidie heeft hetzelfde doel als de andere steunmaatregel, maar richt zich tot een andere categorie werkzoekenden. Het gaat om personen die tegelijkertijd aan twee van de volgende voorwaarden voldoen:

  • verminderde arbeidsongeschiktheid (8 situaties)
  • Minstens 24 maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende

  • Geen kwalificatie (geen diploma secundair onderwijs/alternerende opleiding)

  • Geen kennis van het Duits en het Frans (< niveau B1)

Deze subsidiëring duurt 3 jaar. De overheid berekent ze proportioneel bij een deeltijdse tewerkstelling of bij onvolledige prestaties. Deze subsidie wordt ook verhoogd als de werkzoekende aangenomen wordt na een opleiding.

Periodes Bedragen
Jaar 1 12 x 1.000 euro 12.000 euro
Jaar 2 12 x 600 euro (eventueel zelfs 12 x 1.000 euro als de werknemer een opleiding volgde) 7.200 euro
Jaar 3 12 x 300 euro (eventueel zelfs 12 x 1.000 euro als de werknemer een opleiding volgde) 3.600 euro
Totaal 22.800 euro

Formaliteiten voor de werkgever

Alle werkgevers hebben recht op deze subsidies, ongeacht de sector en de plaats van tewerkstelling (Duitstalige Gemeenschap, Waals Gewest, Brussel en zelfs Vlaanderen). Er is wel één voorwaarde: ze moeten een niet-werkende werkzoekende tewerkstellen die gedomicilieerd is in het Duitstalige deel van Wallonië en een AktiF (PLUS)-attest bezit. Als de werknemer waarvoor de werkgever steun geniet, verhuist naar een ander gewest in de periode waarin de subsidie wordt uitbetaald, verliest de werkgever de steun niet.

De werkgever stort het ‘normale’ maandloon op de rekening van de werknemer zonder aftrek van enige werkuitkering. Achteraf betaalt het MDG (het Ministerie van Werkgelegenheid van de Duitstalige Gemeenschap) de AktiF (PLUS)-subsidie. Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie, moet de werkgever alle bewijsstukken (prestatiestaten, enzovoort) van de betreffende maand binnen de twee weken na het einde van die maand aan het MDG bezorgen.

Formaliteiten voor de werknemer

De werkzoekende moet een ‘Bescheinigung AktiF (PLUS)’-attest bezitten. Dat attest geeft zijn werkgever recht op de AktiF- of AktiF PLUS-subsidie.

Om dat attest te verkrijgen, moet de werkzoekende vanaf januari 2019 een aanvraag indienen via een online formulier op de website van het ADG (de Duitstalige tegenhanger van Forem, Actiris en VDAB). Het ADG moet de volledig ingevulde aanvraag uiterlijk de twintigste dag na de aanwerving ontvangen. Het attest heeft een geldigheidsduur van vier maanden.

RSZ-verminderingen cumuleren

De RSZ-verminderingen voor oudere werknemers (enkel in de privésector) en eerste aanwervingen blijven geldig en kan je als werkgever cumuleren met een AktiF (PLUS)-subsidie.