My Liantis

Personeelsbeleid 05 januari 2023

Belangrijke wijzigingen in de uitzendsector

Vanaf 1 januari 2023 zijn er twee belangrijke wijzigingen in de uitzendsector. Enerzijds zien we een nieuwe regel in het opleggen van een responsabiliseringsbijdrage bij misbruik van opeenvolgende dagcontracten, en anderzijds is er een versoepeling in informatieverstrekking. 

1. Opleggen responsabiliseringsbijdrage bij misbruik van opeenvolgende dagcontracten

Wanneer uitzendkrachten te vaak via opeenvolgende dagcontracten worden tewerkgesteld, moet je als gebruiker vanaf 1 januari 2023 een responsabiliseringsbijdrage betalen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). 

Het gaat dan om tijdelijke arbeidsovereenkomsten bij eenzelfde gebruiker van maximum 24 uur die elkaar onmiddellijk opvolgen. 

Voor wie is deze bijdrage van toepassing? 

De bijdrage sanctioneert de gebruikers van uitzendkrachten. 

Het is van toepassing op alle uitzendkrachten die tewerkgesteld worden met opeenvolgende dagcontracten, inclusief studenten aangegeven onder de solidariteitsbijdrage.   

De responsabiliseringsbijdrage geldt niet voor: 

  • flexi-jobbers; 

  • uitzendkrachten die een rustpensioen of overlevingspensioen genieten; 

  • gelegenheidswerknemers bij een gebruiker die behoren tot het PC 144 (landbouw), PC 145 (tuinbouw) of PC 302 (horeca). 

Hoeveel bedraagt deze bijdrage? 

De responsabiliseringsbijdrage wordt per periode van zes maanden berekend. Deze periode loopt van 1 januari tot en met 30 juni van het kalenderjaar en van 1 juli tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.  

Het bedrag wordt als volgt vastgelegd: 

Bedrag Aantal opeenvolgende dagcontracten 
Geen bijdrage < 40 
10 euro x het aantal opeenvolgende dagcontracten  ≥ 40 en ≤ 59 
15 euro x het aantal opeenvolgende dagcontracten  ≥ 60 en  ≤ 79
30 euro x het aantal opeenvolgende dagcontracten  ≥ 80 en ≤ 99
40 euro x het aantal opeenvolgende dagcontracten  ≥ 100

Voorbeeld: je hebt 75 opeenvolgende dagcontracten gesloten met eenzelfde uitzendkracht voor de periode van 1 juli tot en met 31 december. Je zal dan een responsabiliseringsbijdrage van 1125 euro moeten betalen.  

De RSZ stelt het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage vast en int deze bij de gebruikers. De RSZ laat weten dat de eerste facturatie voorzien is voor oktober 2023.  

Verzoek tot terugbetaling responsabiliseringsbijdrage 

Je kan een verzoek indienen voor een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de responsabiliseringsbijdrage. Hierbij toon je aan dat de opeenvolgende tijdelijke contracten voor uitzendarbeid geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van uitzonderlijke omstandigheden die voldoende worden gemotiveerd.  

2. Versoepeling van de informatieverstrekking  

Cao 108 bepaalt dat je informatie moet verstrekken als je gebruik maakt van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Je moet aantonen waarom je gebruik maakt van deze opeenvolgende dagcontracten. Bijvoorbeeld met een bewijs van nood aan flexibiliteit. Vóór de wijziging op 1 januari 2023 moest je dit bewijs systematisch statistisch onderbouwen.  

Sinds 1 januari 2023 wordt deze bewijsvoering versoepeld en moet je dit niet meer spontaan meedelen met statistische gegevens, maar enkel op uitdrukkelijk verzoek van de werknemersvertegenwoordigers die zitting hebben in de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van een ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging.