Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité 116 West-Vlaanderen

Het paritair comité 116 voor Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen sloot een nieuw akkoord af voor de periode 2023-2025. Een belangrijk onderdeel van dit sectoraal akkoord is de toekenning van de koopkrachtpremie.

4 minuten leestijd Personeelsbeleid 21 november 2023

Wat betekent dit concreet voor jou?

Koopkrachtpremie en lonen

 • Vanaf 1 januari 2024 wordt de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheque met 0,50 euro verhoogd. De totale zichtwaarde bedraagt 4,50 euro. Indien de maximale waarde van de maaltijdcheque wordt overschreden, is er geen doorwerking of omzetting naar brutoloon.
 • Je kent een koopkrachtpremie toe in de ondernemingen als je onderneming hoge of uitzonderlijk hoge winst heeft gemaakt. Het bedrag varieert:
  • 749 euro: het resultaat van de som van de codes 9901 + 630 + 631/4 + 635/8 van de jaarrekening van het boekjaar 2022 is positief. Hier spreken we over hoge winst.
  • 750 euro: als de code 9901 gedeeld door het balanstotaal ( = ROA) minstens gelijk is aan het dubbele van het gemiddelde van de ROA van de laatste 6 jaar van de onderneming. Hier spreken we over uitzonderlijk hoge winst.

Beide bedragen zijn niet cumulatief.

Voor de ondernemingen waar het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar 2022, is het de jaarrekening die afsluit in het kalenderjaar 2022. Ondernemingen die tijdens de periode 1/1/2023 tot en met 31/10/2023 het statuut hebben of hebben gehad van “onderneming in moeilijkheden” moeten geen koopkrachtpremie toekennen aan de werknemers.

Individuele toekenningsvoorwaarden:

 • Deze premie ken je toe aan je arbeiders die op 1 november 2023 in dienst zijn.
 • De premie wordt pro-rata de tewerkstellingsbreuk toegekend.
 • De premie wordt pro-rata effectieve tewerkstelling toegekend in de periode 1/1/23 tot en met 31/10/2023.
 • De premie wordt pro-rata de effectieve prestaties en gelijkstellingen toegekend volgens de sectorale cao’s eindejaarspremie met minstens één dag effectieve prestatie tijdens de referteperiode.

De andere afspraken van het sectoraal akkoord zijn:

Bestaanszekerheid

 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de aanvullende vergoeding bestaanszekerheid bij ziekte en arbeidsongeval 2,39 euro.
 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de aanvullende werkloosheidsuitkering 14 euro per effectieve dag tijdelijke werkloosheid. Vanaf 1 juli 2024 wordt deze opnieuw verhoogd naar 15 euro per effectieve dag tijdelijke werkloosheid.

Anciënniteitsverlof

 • Vanaf 1 januari 2024 is er recht op een zevende dag anciënniteitsverlof vanaf 39 jaar anciënniteit in de onderneming. Bij de overige zes anciënniteitsdagen is de anciënniteit ook verlaagd, namelijk:
  • 1 dag vanaf 5 jaar anciënniteit in de onderneming
  • 2 dagen vanaf 10 jaar anciënniteit in de onderneming
  • 3 dagen vanaf 15 jaar anciënniteit in de onderneming
  • 4 dagen vanaf 21 jaar anciënniteit in de onderneming
  • 5 dagen vanaf 27 jaar anciënniteit in de onderneming
  • 6 dagen vanaf 33 jaar anciënniteit in de onderneming
  • 7 dagen vanaf 39 jaar anciënniteit in de onderneming

Vorming

 • De door de werkgever opgelegde vormingen zijn arbeidstijd.

Tijdskrediet/landingsbanen

 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verrichten, kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar.
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt, in geval de arbeider zijn arbeidsprestaties vermindert of heeft verminderd tot een halftijdse betrekking vanaf de leeftijd van 55 jaar in het kader van een landingsbaan een bruto bestaanszekerheidsvergoeding boven op de onderbrekingsuitkering toegekend van 120 euro per maand tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Vanaf 1 januari 2024 ontvangt de werknemer die een 1/5de landingsbaan geniet met RVA-uitkeringen een maandelijkse aanvullende vergoeding van 40 euro bruto ten laste van de werkgever, indien de werknemer aan volgende voorwaarden voldoet:
  • de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt;
  • minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming hebben.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 39 jaar in 2023 voor vrouwen.

  Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met
  • een lange loopbaan van 40 jaar
  • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar
  • een zwaar beroep of nachtarbeid én een loopbaan van 33 jaar.

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar.

Meer informatie? 

Voor meer informatie over deze en andere cao’s van jouw sector kan je altijd terecht op ons online platform My Liantis. Ga naar ‘organisatie’, ‘sectorinformatie’, kies voor de sector ‘116.000’. Ga vervolgens naar ‘juridische info’.