My Liantis

Personeelsbeleid 02 november 2023

Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de elektriciens, PC 149.01 

Het paritair comité voor de elektriciens, PC 149.01, sloot een nieuw akkoord af voor de periode 2023-2024. Een belangrijk onderdeel van dit sectoraal akkoord is de toekenning van de koopkrachtpremie. 

Wat betekent dit concreet voor jou?

Premie van 750 euro bij uitzonderlijk hoge winst 

Als werkgever moet je jouw arbeiders volgens het nieuwe sectorale akkoord een koopkrachtpremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van 750 euro (= bij voltijdse   tewerkstelling) als je in 2022 uitzonderlijk hoge winst maakte. 

Je hebt uitzonderlijk hoge winst gemaakt als je bedrijfsresultaat (= code 9901 van de jaarrekening) in 2022 met minstens 50 % gestegen is ten opzichte van het gemiddelde bedrijfsresultaat in de periode 2019 t.e.m. 2021. 

Premie van 500 of 250 euro bij hoge winst 

Maakte je geen uitzonderlijk hoge winst, maar hoge winst, dan ken je jouw medewerkers een koopkrachtpremie van 500 euro of 250 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) toe.  

Je hebt hoge winst gemaakt als het bedrijfsresultaat (code 9901 op de jaarrekening) in 2022 ten minste met 15% en minder dan 50% gestegen is ten opzichte van het gemiddelde bedrijfsresultaat in de periode 2019 t.e.m. 2021. Is het bedrijfsresultaat hierbij tenminste gestegen met 25% ten opzichte van het gemiddelde bedrijfsresultaat in de periode 2019 t.e.m. 2021, dan kan je een premie toe van 500 euro. In het andere geval ken je een premie toe van 250 euro.  

Heb je vragen over de criteria van (uitzonderlijk) hoge winst? Dan neem je het best contact op met je accountant. 

Bijkomende modaliteiten 

Het bedrijfsresultaat wordt bekeken op het niveau van de juridische entiteit. Indien het boekjaar niet overeenstemt met een kalenderjaar, wordt gekeken naar de winst gerealiseerd in het boekjaar dat afsluit in 2022. 

In geval van fusie of overname wordt het bedrijfsresultaat, zowel van het jaar 2022 als het gemiddelde van de jaren 2019 tot en met 2021, van de verschillende entiteiten samengevoegd om de berekening uit te voeren. Bij het ontbreken van gegevens voor een van de entiteiten, wordt alleen rekening gehouden met de gegevens van de overnemer. 

De som van de uit te keren premies mag maximaal 15% van de winst in 2022 bedragen. Indien de som van de premies dit % zou overstijgen, dan worden de premies individueel pro rata verminderd.  

Individuele toekenningsmodaliteiten  

Deze premie ken je toe aan alle arbeiders die in oktober 2023 minstens 1 dag in dienst waren van de onderneming. Ook uitzendkrachten die 1 dag effectief tewerkgesteld zijn in oktober 2023 openen het recht op dezelfde basis. 

De premie wordt berekend pro rata de effectieve en gelijkgestelde werkdagen in de onderneming tijdens de referteperiode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 (ratio = effectief + gelijkgestelde dagen/215). Onder gelijkgestelde dagen/uren worden hier verstaan de gelijkstellingen voorzien in het sectoraal systeem ecocheques d.d. 25/06/2014.  

Voor deeltijdse arbeiders wordt de premie berekend op basis van het aantal effectief gewerkte en gelijkgestelde uren bij de werkgever tijdens bovenstaande referteperiode (aantal effectief gewerkte en gelijkgestelde uren/1634). 

De door de onderneming reeds toegekende koopkrachtpremie mag in rekening worden gebracht op de sectorale koopkrachtpremie. 

De andere afspraken van het sectoraal akkoord zijn:  

Vervoer en mobiliteit 

 • Vanaf 1 november 2023 wordt de fietsvergoeding opgetrokken naar 0,27 euro per kilometer. 

Vorming en opleiding 

 •  Voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers bedraagt het collectief recht op vorming en opleiding vanaf 1 januari 2024 3 dagen per voltijds equivalent per kalenderjaar. 

Vanaf 1 januari 2024 heeft elke voltijdse arbeider een individueel en afdwingbaar recht op 1 dag vorming per kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2026 verhoogt dit naar 2 dagen. 

 • Voor ondernemingen met minstens 20 werknemers heeft elke voltijdse arbeider vanaf 1 januari 2024 een individueel en afdwingbaar recht op 3 dagen vorming per kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2026 wordt dit 4 dagen en vanaf 1 januari 2028 5 dagen. 

Premiekrediet 

 • Voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers verhoogt het premiekrediet vanaf 1 januari 2024 naar 22 euro. 
 • Voor ondernemingen vanaf 20 werknemers verhoogt het premiekrediet vanaf 1 januari 2024 naar 18 euro. 

Verlenging cao’s werkbaar werk, tewerkstelling en opleiding risicogroepen, vrijwillige overuren en interne grens, nieuwe arbeidsregelingen, outplacement 

Anciënniteitsverlof 

Vanaf 1 januari wordt een aanvullend recht van 1 dag anciënniteitsverlof ingevoerd vanaf een anciënniteit van 25 jaar in de onderneming. 

Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen 

Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verrichten, kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar.  

SWT 

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 39 jaar in 2023 voor vrouwen.   
Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met   

 • een lange loopbaan van 40 jaar  

 • een zwaar beroep én een loopbaan van 35 jaar  

 • een zwaar beroep of nachtarbeid (of medische arbeidsongeschiktheid in PC 124) én een loopbaan van 33 jaar.  

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar.   

Bestaanszekerheid 

 • Vanaf 1 januari 2025 tot 31 december 2026 kunnen arbeiders aanspraak maken op een terugbetaling van de kosten voor kinderopvang die heeft plaatsgevonden in 2024 en 2025 door het Sociaal fonds. 
 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid 13,66 euro per werkloosheidsuitkering en 6,83 euro per halve werkloosheidsuitkering.  
 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid 7,19 euro per werkloosheidsuitkering en 3,59 euro per halve werkloosheidsuitkering.  
 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid: 2,03 euro per RIZIV-uitkering en 1,01 euro per halve RIZIV-uitkering. 
 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid voor oudere zieken: 9,94 euro per RIZIV-uitkering en 4,97 euro per halve RIZIV-uitkering. 
 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de aanvullende vergoeding bij sluiting: 357,08 euro. Dit bedrag wordt met 17,98 euro verhoogd per jaar anciënniteit met een maximum van 1 177,68 euro. 
 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de aanvullende vergoeding bij halftijds tijdskrediet: 89,26 euro per maand. 
 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de aanvullende vergoeding bij 1/5e landingsbaan: 35,71 euro per maand. 
 • Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de aanvullende vergoeding bij zachte landingsbaan: 187,92 euro per maand. 

Meer informatie? 

Als klant, kan je voor meer informatie over deze en andere cao’s van jouw sector kan je altijd terecht op ons online platform My Liantis. Ga naar ‘organisatie’, ‘sectorinformatie’, kies voor de sector ‘….’. Ga vervolgens naar ‘juridische info’.