Nieuw sectoraal akkoord voor het paritair comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, PC 132

Het paritair comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, PC 132, sloot een nieuw akkoord af voor de periode 2023-2024. Een belangrijk onderdeel van dit sectoraal akkoord is de toekenning van de koopkrachtpremie.

De regeling uitgewerkt door het paritair comité is echter een suppletieve regeling. Deze zal pas van toepassing zijn als er binnen de onderneming, uiterlijk 8 december 2023, geen eigen gunstigere cao koopkrachtpremie werd afgesloten.

5 minuten leestijd Personeelsbeleid 06 december 2023

Wat betekent dit concreet voor jou?

Premie van minimum 400 euro bij uitzonderlijk hoge winst

Als werkgever moet je jouw werknemers (zowel arbeiders als bedienden) volgens het nieuwe sectorale akkoord een koopkrachtpremie toekennen in de vorm van consumptiecheques ter waarde van minimum 400 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) als je in 2022 uitzonderlijk hoge winst maakte.

Je hebt uitzonderlijk hoge winst gemaakt als de positieve operationele bedrijfswinst (= code 9901 van de jaarrekening) voor het boekjaar dat afgesloten wordt in 2022 anderhalf keer de operationele bedrijfswinst van het voorgaande boekjaar bedraagt.

Ook voor ondernemingen die geen jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België moet de operationele bedrijfswinst, gemaakt in 2022, anderhalf keer de operationele bedrijfswinst van 2021 bedragen.

Premie van minimum 250 euro bij hoge winst

Maakte je geen uitzonderlijk hoge winst, maar hoge winst, dan ken je jouw medewerkers een koopkrachtpremie van minimum 250 euro (= bij voltijdse tewerkstelling) toe.

Je hebt hoge winst gemaakt als je een positieve operationele bedrijfswinst (= code 9901 van de jaarrekening) hebt in het boekjaar dat afgesloten wordt in 2022.

Ook voor ondernemingen die geen jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank van België moet een positieve operationele bedrijfswinst gemaakt zijn in 2022.

Heb je vragen over de criteria van (uitzonderlijk) hoge winst? Dan neem je het best contact op met je accountant.

Dossier indienen

Ondernemingen die geen jaarrekening neerleggen, kunnen een dossier indienen bij de voorzitter van het paritair comité indien zij niet voldoen aan een van de voorgaande voorwaarden van hoge of uitzonderlijk hoge winst.

Opting out

Indien de som van de uit te betalen premies meer bedraagt dan 15% van de winst van 2022, is een opting-out mogelijk op voorwaarde dat de onderneming een dossier indient bij de voorzitter van het paritair comité. Dit moet gebeuren per aangetekende brief uiterlijk op 8 december.

Adres: Voorzitter PC 132
FOD WASO
E. Blerostraat 1
1070 Brussel

Individuele toekenningsmodaliteiten

Voormelde bedragen zijn van toepassing op  werknemers met voltijdse prestaties in de referteperiode die loopt van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023.

Er wordt een pro rata toegepast rekening houdend met de gewerkte dagen en gelijkgestelde dagen in de referteperiode. De gelijkgestelde dagen zijn dezelfde als waarmee rekening wordt gehouden in de wetgeving jaarlijkse vakantie.

Voor de werknemers met deeltijdse prestaties in de referteperiode, wordt het bedrag in overeenstemming gebracht met hun gemiddelde tewerkstellingsregime in de referteperiode.
 

De andere afspraken van het sectoraal akkoord zijn:

 • Het maximumbedrag van de eindejaarspremie 2023 (referteperiode 1/7/2022 – 30/6/2022) wordt opgetrokken naar 2.750 euro.

 • Werknemers met een loopbaan van 35 jaar, een zwaar beroep of die 20 jaar nachtarbeid verrichten, kunnen in een landingsbaan met uitkering stappen als ze jonger zijn dan 60. Zowel voor wie zijn loopbaan vermindert met een vijfde, als wie vermindert tot een halftijdse betrekking, is dat mogelijk vanaf 55 jaar. 

 • De regeling van de anciënniteitspremie voor oudere werknemers wordt verlengd.
 • De fietsvergoeding wordt vanaf 1/11/2023 automatisch aangepast aan het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag. In 2023 is dit 0,27 euro/afgelegde kilometer.
 • De scheidingsvergoeding, de vergoeding voor huisvesting en de maaltijdvergoeding zijn ook van toepassing op de bedienden indien zij zich in het kader van hun opdracht moeten verplaatsen.
 • De cao flexibele arbeidsregeling wordt verlengd voor een duur van 6 maanden (1/1/2024 tot 30/6/2024). De sociale partners verbinden zich er toe om in deze periode een regeling uit te werken voor de flexibiliteit in zijn totaliteit.
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 39 jaar in 2023 voor vrouwen.  

  Het SWT is mogelijk voor werknemers vanaf 60 jaar met  
 • een lange loopbaan van 40 jaar 

Het SWT voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van werknemer met een handicap is mogelijk vanaf 58 jaar.  

 • Er wordt een penibiliteitsfonds opgericht, waarvoor via de RSZ een extra inning van 0,10% van de loonmassa zal gebeuren vanaf 1/1/2024. Dit fonds heeft als doel:
  • Toekenning van een kinderopvangtoeslag onder de volgende voorwaarden:
   • aan werknemers met minstens 12 maanden anciënniteit in de sector;
   • enkel voor de opvang van een kind tot en met de leeftijd van 6 jaar;
   • te bewijzen aan de hand van een fiscaal attest; het moet dus gaan om een erkend kinderdagverblijf;
   • 3 euro per begonnen opvangdag met een maximum van 400 euro per jaar, per kind en per ouder;
  • Toekenning van een aanvullende premie bij vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 in het kader van een landingsbaan: 86,05 euro bruto / maand (index 01/01/2023)

 

Meer informatie?

Als klant, kan je voor meer informatie over deze en andere cao’s van jouw sector altijd terecht op ons online platform My Liantis. Ga naar ‘organisatie’, ‘sectorinformatie’, kies voor de sector ‘132.’. Ga vervolgens naar ‘juridische info’.