My Liantis

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Werkgevers die oudere werknemers tewerkstellen of aanwerven, kunnen rekenen op een extra lastenverlaging. Zo wil de overheid deze doelgroep beschermen. Dit is een regionale bevoegdheid, waardoor de regels verschillen in het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een overzicht.

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Wat is een doelgroepvermindering voor oudere werknemers?

Het is een vermindering op de RSZ die je als werkgever in de privésector moet betalen. Voor oudere werknemers - 55-plussers - krijg je een lastenverlaging op de werkgeversbijdragen voor die specifieke werknemers. Bovendien geldt een versterkte korting bij de aanwerving van een oudere, niet-werkende werkzoekende.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in Vlaanderen

Welke werknemers komen in aanmerking?

  • Werknemers die 55 jaar of ouder zijn op de laatste dag van het kwartaal waarvoor je de RSZ-vermindering aanvraagt.
  • Het refertekwartaalloon, dus het brutoloon per kwartaal als hij of zij onafgebroken en voltijds heeft gewerkt, mag niet hoger zijn dan € 13.400.

Korting zittende werknemer

Dit is de lastenverlaging voor 55-plussers die in een privébedrijf aan de slag zijn en die je niet als 'oudere niet-werkende werkzoekenden' kan zien.

Korting niet-werkende werkzoekende

Dit is de lastenverlaging die je als werkgever krijgt als je een 55-plusser aanwerft die vooraf minstens één werkdag als niet-werkende werkzoekende was ingeschreven bij de VDAB en gedurende de vier kwartalen voor de indienstname niet bij dezelfde werkgever in dienst is geweest. De korting loopt gedurende twee jaar. Nadien krijg je de korting ‘zittende werknemer’.

Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?

In geval van een voltijdse tewerkstelling gelden volgende doelgroepverminderingen:

1. Zittende werknemers

Leeftijd van de tewerkgestelde werknemer  Basisbedrag vermindering per kwartaal 
≥ 55 jaar < 60 jaar € 600
≥ 60 jaar  € 1.150

2. Niet-werkend werkzoekende

Leeftijd van de aangeworven werkzoekende  Basisbedrag vermindering per kwartaal 
≥ 55 jaar < 60 jaar € 1.150 gedurende acht kwartalen
≥ 60 jaar < 65 jaar € 1.500 gedurende acht kwartalen

Na afloop van de periode van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende kan de werkgever de doelgroepvermindering voor een zittende oudere werknemer genieten.

Hoe vraag je de doelgroepvermindering aan?

De doelgroepvermindering vraag je na elk afgelopen kwartaal aan door de gepaste code in te vullen op de tewerkstellingslijn van de driemaandelijkse afgifte.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in Wallonië

In het Waals gewest heet deze maatregel Impuls +55 jaar. Waalse werkgevers krijgen een korting op de RSZ-bijdragen:

  • € 400 voor werknemers van minstens 55 jaar en jonger dan 58 jaar.
  • € 1.000 voor werknemers van minstens 58 jaar en jonger dan 62 jaar.
  • € 1.500 voor werknemers die minstens 62 jaar zijn.

Welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

  • De laatste dag van het trimester in kwestie moet de werknemer minstens 55 jaar oud zijn en hij mag het voorafgaande kwartaal de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) niet bereikt hebben.
  • Het refertekwartaalloon mag niet hoger zijn dan € 13.942,47 bruto.

Meer info op de website van het FOREM.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in Brussel

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet enkel van toepassing op de Brusselse oudere werknemers. Elke werknemer, wat zijn woonplaats ook is, kan erover beschikken als hij voldoet aan deze voorwaarden:

  • Hij moet tewerkgesteld zijn in Brussel.
  • Hij moet volledig onderworpen zijn aan de sociale zekerheid.
  • Hij moet aan de voorwaarden van leeftijd en bezoldiging voldoen op de laatste dag van het kwartaal. De leeftijdsgrens ligt sinds 1 juli 2018 op 57 jaar. De voorwaarde van bezoldiging per kwartaal dat niet overschreden mag worden, ligt vast op € 10.500.

De steun bestaat in een vermindering van de RSZ-patronale bijdragen van € 1.000 per kwartaal.

Als werkgever moet je geen formaliteiten regelen om over deze RSZ-vermindering te beschikken. Die wordt automatisch toegepast zodra de betrokken werknemer aan de voorwaarden van leeftijd en bezoldiging voldoet.