My Liantis

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Werkgevers die oudere werknemers tewerkstellen of aanwerven, kunnen rekenen op een extra lastenverlaging. Zo wil de overheid deze doelgroep beschermen. Dit is een regionale bevoegdheid, waardoor de regels verschillen in het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een overzicht.

Doelgroepvermindering oudere werknemers

Wat is een doelgroepvermindering voor oudere werknemers?

Het is een vermindering op de RSZ die je als werkgever in de privésector betaalt. Voor oudere werknemers krijg je een lastenverlaging op de werkgeversbijdragen voor die specifieke werknemers. Bovendien geldt een versterkte korting bij de aanwerving van een oudere, niet-werkende werkzoekende.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in Vlaanderen

Leeftijdsvoorwaarde 58 jaar

Vanaf 1 januari 2020 werd de leeftijdsvoorwaarde opgetrokken naar 58 jaar. Voorheen kwamen ook werknemers vanaf 55 jaar in aanmerking.

Om de gevolgen van deze verstrenging te verzachten en ervoor te zorgen dat lopende verminderingen verder kunnen worden toegepast, werden er overgangsmaatregelen voorzien. Ook voor werknemers die op 31 december 2019 minstens 55 jaar waren, kunnen nog verminderingen worden toegepast.

De leeftijdsvoorwaarde wordt telkens afgetoetst op de laatste dag van het kwartaal.

Refertekwartaalloon

Het refertekwartaalloon, ofwel het brutoloon per kwartaal als hij of zij onafgebroken en voltijds heeft gewerkt, mag niet hoger zijn dan 13.945 euro (18.545 euro in het vierde kwartaal van elk jaar).

Twee soorten verminderingen

 1. Er bestaat een vermindering die mag worden toegepast louter omdat de werkgever een oudere werknemer in dienst houdt. Vandaar dat deze de naam “korting voor zittende oudere werknemer” meekreeg. Deze vermindering is niet beperkt in de tijd, maar mag elk kwartaal worden toegepast.
 2. Daarnaast is er een vermindering voor de aanwerving van een oudere niet-werkende werkzoekende. Deze vermindering kan slechts gedurende twee jaar worden toegepast.

Nadat je de korting voor de niet-werkende werkzoekende twee jaar hebt toegepast, kan je overstappen op de korting voor zittende oudere werknemer.

Korting zittende oudere

Dit is de lastenverlaging voor 58-plussers die in een privébedrijf aan de slag zijn en die je niet als 'oudere niet-werkende werkzoekenden' kan beschouwen.

Ondanks het feit dat de leeftijdsvoorwaarde werd opgetrokken van 55 naar 58 jaar, kan je deze korting toch genieten als je werknemer op 31 december 2019 minstens 55 jaar was.

Korting niet-werkende werkzoekende

Dit is de lastenverlaging die je als werkgever krijgt als je een 58-plusser aanwerft die vooraf minstens één werkdag als niet-werkende werkzoekende was ingeschreven bij de VDAB en gedurende de vier kwartalen voor de indienstname niet bij jou in dienst is geweest.

Genoot je vóór 1 januari 2020 al een vermindering voor de tewerkstelling van een werknemer die 55, 56 of 57 jaar oud is? Dan mag je dit voordeel verder toepassen.

Werf je vanaf 2020 een niet-werkende werkzoekende aan die nog niet 58 jaar oud is, maar die op 31 december 2019 minstens 55 jaar was? Dan mag je gebruikmaken van de korting voor zittende oudere.

Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?

In geval van een voltijdse tewerkstelling gelden volgende doelgroepverminderingen:

1. Zittende werknemers

Leeftijd van de tewerkgestelde werknemer  Basisbedrag vermindering per kwartaal 
≥ 55 jaar, maar < 60 jaar 600 euro
≥ 60 jaar   1.500 euro

2. Niet-werkend werkzoekende

Leeftijd van de aangeworven werkzoekende  Basisbedrag vermindering per kwartaal 
≥ 55 jaar, maar  < wettelijke pensioenleeftijd Saldo verschuldigde basisbijdrage (na toepassing structurele vermindering) tijdens het kwartaal van indienstneming en de zeven volgende kwartalen. 
   

Na afloop van de periode van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende kan de werkgever de doelgroepvermindering voor een zittende oudere werknemer genieten.

Hoe vraag je de doelgroepvermindering aan?

De doelgroepvermindering vraag je na elk afgelopen kwartaal aan door de gepaste code in te vullen op de tewerkstellingslijn van de driemaandelijkse afgifte.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in Wallonië (behalve de Duitstalige Gemeenschap)

In het Waals gewest heet deze maatregel Impuls +55 jaar. Waalse werkgevers krijgen een korting op de RSZ-bijdragen:

 • 400 euro voor werknemers van minstens 55 jaar en jonger dan 58 jaar.
 • 1.000 euro voor werknemers van minstens 58 jaar en jonger dan 62 jaar.
 • 1.500 euro voor werknemers die minstens 62 jaar zijn.

Welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

 • De laatste dag van het trimester in kwestie moet de werknemer minstens 55 jaar oud zijn en hij mag het voorafgaande kwartaal de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) niet bereikt hebben.
 • Het refertekwartaalloon mag niet hoger zijn dan 14.505,75 euro bruto (bedrag sinds 1 april 2021).

Meer info op de website van het FOREM.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in Brussel

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet enkel van toepassing op de Brusselse oudere werknemers. Elke werknemer, wat zijn woonplaats ook is, kan erover beschikken als hij voldoet aan deze voorwaarden:

 • Hij moet tewerkgesteld zijn in Brussel.
 • Hij moet volledig onderworpen zijn aan de sociale zekerheid.
 • Zijn leeftijd bedraagt minstens 57 jaar op de laatste dag van het kwartaal (leeftijdsgrens sinds 1 juli 2019).

 • Zijn bezoldiging per kwartaal bedraagt maximaal 10.924,20 euro (bedrag sinds 1 april 2021).

De steun bestaat in een vermindering van de RSZ-patronale bijdragen van 1.000 euro per kwartaal.

Deze RSZ-vermindering wordt automatisch toegepast zodra de betrokken werknemer aan de voorwaarden van leeftijd en bezoldiging voldoet. Je hoeft als werkgever dus niets aan te vragen.

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in de Duitstalige Gemeenschap

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers in de Duitstalige Gemeenschap is niet enkel van toepassing op oudere werknemers die wonen in deze gemeenschap. Elke werknemer, waar zijn woonplaats ook is, beschikt erover als hij voldoet aan deze voorwaarden:

 • Hij moet tewerkgesteld zijn in de Duitstalige Gemeenschap.
 • De werknemer heeft een leeftijd van minstens 55 jaar oud. De vermindering mag toegepast worden tot de laatste dag van het kwartaal dat hij de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) bereikt.

 • Zijn bezoldiging bedraagt maximaal [customdoelgroepvermindering_ouderen_duits_max_bezoldiging] euro per kwartaal.

 • Hij moet aan de voorwaarden van leeftijd en bezoldiging voldoen op de laatste dag van het kwartaal.

De steun bestaat uit een vermindering van de RSZ-patronale bijdragen van 

 • 300 euro voor werknemers van 55 jaar.
 • 400 euro voor werknemers van minstens 56 jaar en jonger dan 59 jaar.
 • 1.000 euro voor werknemers van minstens 59 jaar en jonger dan 62 jaar.
 • 1.500 euro voor werknemers die minstens 62 jaar zijn. De vermindering mag toegepast worden tot de laatste dag van het kwartaal dat hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Als werkgever moet je geen formaliteiten regelen om over deze RSZ-vermindering te beschikken. Die wordt automatisch toegepast zodra de betrokken werknemer aan de voorwaarden van leeftijd en bezoldiging voldoet.