My Liantis

Personeelsbeleid 22 mei 2019

Nieuwe overeenkomst voor instapopleiding in Waals Gewest

Sinds 1 mei 2019 is het ‘plan opleiding-inschakeling’ (plan formation-insertion, PFI) in het Franstalige Waalse Gewest vervangen door een nieuwe overeenkomst voor instapopleidingen (contrat formation-insertion, CFI). De nieuwe overeenkomst heeft een ruimer toepassingsgebied. Zo kunnen nu ook overheden een beroep doen op de maatregel.

Wat is een CFI?

De overeenkomst voor een instapopleiding, door het Forem ook wel “New PFI” genoemd, is een overeenkomst die afgesloten wordt tussen de stagiair, de werkgever en het Forem in het kader van een individuele beroepsopleiding. Het doel van zo’n overeenkomst is om niet-werkende werkzoekenden de nodige vaardigheden te laten verwerven om een beroepsactiviteit uit te kunnen oefenen bij de werkgever.

Voor Waalse werkgevers

Het toepassingsgebied van de nieuwe CFI is ruimer dan dat van het oude PFI. Voortaan beperkt de regeling zich niet meer tot de privésector: werkgevers binnen de Waalse overheid (lokale overheden en autonome overheidsbedrijven) kunnen er nu ook een beroep op doen. Dienstenchequebedrijven die werknemers in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst dienstencheques en plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) die PWA-werknemers in dienst nemen blijven evenwel uitgesloten.

Aangezien het om een Waalse werkgelegenheidsmaatregel gaat, moet de maatschappelijke zetel of een vestigingseenheid van de werkgever zich in het Franstalige Waalse Gewest bevinden (en daar moet de stagiair ook tewerkgesteld zijn).

Niet-werkende werkzoekenden, ongeacht domicilie

Kandidaten voor een CFI moeten ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij het Forem, Actiris, de VDAB of het ADG en in België verblijven. Tijdens de volledige duur van de CFI behoudt de kandidaat het statuut van werkzoekende.

Tijdens de drie maanden die aan de start van de CFI voorafgaan, mag de kandidaat-stagiair wel niet langer dan twintig dagen in het raam van een arbeidsovereenkomst of als uitzendkracht voor de aan te leren functie in dienst zijn geweest bij de werkgever bij wie hij de opleiding wil volgen.

Overeenkomst tussen de werkgever, de stagiair en het Forem

De CFI is een overeenkomst tussen drie partijen: de werkgever, de stagiair en het Forem. De werkgever moet een aanvraag indienen bij het Forem via een online formulier.

Het doel van de CFI is om een specifieke opleiding te verschaffen voor een bepaalde functie in een bepaald bedrijf. Daarom moet er een opleidingsplan worden toegevoegd aan de overeenkomst en moet er een mentor worden aangesteld binnen het bedrijf. Het geheel moet worden goedgekeurd door het Forem.

Hoewel het om een opleiding gaat, is de werkgever verplicht om bij de indienstneming van de stagiair een Dimona-aangifte type IVT-werknemer op te stellen en de stagiair een exemplaar van het arbeidsreglement te bezorgen.

Verzekering

Daarnaast moet de werkgever een verzekering afsluiten die de stagiair beschermt in geval van een arbeidsongeval. De werkgever moet ook een burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering afsluiten zodat de stagiair gedekt is als hij schade berokkent aan derden tijdens de uitvoering van de CFI. De stagiair mag zijn opleiding niet aanvatten zolang het Forem geen attest ontvangen heeft van de verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat die verzekeringen wel degelijk werden afgesloten.

Duur van een CFI

Een CFI moet minimaal voor 4 weken (1 maand) en mag maximaal voor 26 weken (6 maanden) worden afgesloten. Voor stagiairs met inschakelingsproblemen kan de looptijd van een CFI echter wel langer zijn dan 26 weken (6 maanden), maar niet langer dan 52 weken (1 jaar). De looptijd hangt af van de kloof tussen de vaardigheden waarover de stagiair al beschikt en de vaardigheden die hij moet bezitten op het einde van de CFI.

De looptijd van de CFI kan éénmalig verlengd worden als de overeenkomst werd geschorst (ziekte, arbeidsongeval, ongeval op de weg van of naar het werk, economische werkloosheid, weerverlet, collectieve sluiting van het bedrijf voor jaarlijkse vakantie, overmacht). De gecumuleerde duur van de schorsingsperiodes moet minstens 5 werkdagen bedragen. De werkgever moet de verlengingsaanvraag uiterlijk 10 werkdagen (2 weken) voor de aanvankelijke einddatum van de CFI indienen bij het Forem. Het Forem kan de aanvankelijke looptijd dan verlengen met de duur van de schorsingsperiodes.

Aansluitende arbeidsovereenkomst

Vanaf de dag na het einde van de CFI, moet de werkgever de stagiair aanwerven via een arbeidsovereenkomst voor het aangeleerde beroep. De duur van deze overeenkomst moet op zijn minst gelijk zijn aan de aanvankelijke duur van de CFI. De stagiair kan bij dezelfde werkgever tewerkgesteld worden of bij een andere werkgever. Dat gebeurt dan via een overeenkomst tot overdracht van verplichtingen die vooraf wordt goedgekeurd door het Forem.

De werkgever mag geen werknemers ontslaan op het moment dat hij een stagiair in dienst neemt via een CFI of via een arbeidsovereenkomst na afloop van een CFI.

Bij aanvang van de gewone arbeidsovereenkomst moet er een Dimona-aangifte type OTH gebeuren. De voormalige stagiair wordt op dat moment onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Als hij aan de voorwaarden voldoet, kan hij bepaalde tewerkstellingsmaatregelen genieten (zoals het Waalse Impulsion-plan).

Uitkering en aanmoedigingspremie

De stagiair blijft ingeschreven als werkzoekende en blijft werkloosheidsuitkeringen, inschakelingsuitkeringen, een leefloon of een arbeidsongeschiktheidsuitkering genieten.

In tegenstelling tot bij het vroegere PFI, hoeft de werkgever geen maandelijkse aanmoedigingspremie meer uit te betalen aan de stagiair. Vanaf neemt het Forem deze voor haar rekening. De maandelijkse premie die het Forem betaalt, bedraagt tussen 20 en 80% van het GGMMI, naargelang de sociale uitkering die de stagiair ontvangt. Een specifieke opdeling in categorieën voorkomt dat een stagiair een hoger nettoloon ontvangt dan de werknemers die dezelfde functie uitoefenen binnen het bedrijf.

Categorie

Bedrag uitkering

Aantal blokken

(een blok bedraagt 313 euro ofwel 20% van het GGMMI)

Bedrag van de CFI-premie

(pro rata voor de deeltijdse stagiairs)

1

Geen uitkering

4 (80% van het GGMMI)

1.252 euro

2

Tussen 13 en 25,65 euro

3 (60% van het GGMMI)

939 euro

3

Tussen 25,66 en 38,50 euro

2 (40% van het GGMMI)

626 euro

4

> dan 38,50 euro

1 (20% van het GGMMI)

313 euro

Het Forem stort de uitkering maandelijks in verhouding tot de prestaties van de voorgaande maand. Voor deze betaling is het belangrijk dat de werkgever de maandelijkse prestatiestaten van de stagiair aan het Forem bezorgt. Op termijn zal er op de site van het Forem een digitaal platform beschikbaar zijn waarop de prestaties zullen kunnen worden ingegeven. Als de prestaties niet tijdig en niet volgens de vormvoorschriften worden ingediend, dan wordt de premie uitbetaald op basis van het volledige rooster.

Bovenop deze maandelijkse aanmoedigingspremie, krijgt de stagiair ook een verplaatsingsvergoeding van het Forem voor woon-werkverkeer. De afstand moet wel minstens vijf kilometer bedragen.

Als de stagiair kinderen ten laste heeft, dan krijgt hij van het Forem een dagelijkse vergoeding per kind om de kosten te dekken inzake kinderopvang, kinderonthaal, kinderhuis (4 euro/dag/kind) of schoolopvang (2 euro/dag/kind).

Facturatie

De werkgever die een CFI afsluit, betaalt een maandelijks forfait gebaseerd op het toekomstige loon van de stagiair (loonschaal van het paritair comité) aan het Forem. Als het om een deeltijdse CFI gaat, dan wordt het forfait berekend volgens de tewerkstellingsbreuk.

Forfait

Bedrag van het toekomstige loon

Bedrag van het forfait

1

< 1.700 euro

650 euro

2

1.700 tot 2.000 euro

850 euro

3

2.000 tot 2.300 euro

1.050 euro

4

2.300 tot 2.600 euro

1.250 euro

5

> 2.600 euro

1.450 euro

Het Forem bezorgt de werkgever elke maand een schuldvordering (factuur). Als de werkgever die schuldvordering niet betaalt, dan kan het Forem de CFI verbreken en de onverschuldigde bedrag terugvorderen. Startende werkgevers hebben recht op een vermindering van 200 euro op de eerste factuur van het Forem.

Inwerkingtreding

De CFI vervangt sinds 1 mei 2019 het PFI (plan opleiding-inschakeling) in het Franstalige Waalse Gewest. De PFI’s die gesloten werden voor deze datum blijven ongewijzigd lopen tot hun einddatum.