My Liantis
Belangrijk: deze steunmaatregelen zijn nog maar net aangekondigd door de overheid. We verwachten nog verdere verduidelijkingen vanuit de overheid. We vullen deze pagina aan zodra we over bijkomende informatie beschikken.

Steunmaatregelen 12 februari 2021

Kernkabinet beslist: nieuwe en verlengde steunmaatregelen voor werkgevers

Op vrijdag 12 februari 2021 besliste het kernkabinet om een uitgebreid pakket steunmaatregelen te verlengen tot eind juni 2021. Daarnaast kondigde het een hele reeks bijkomende steunmaatregelen aan. Ontdek hieronder wat de impact is op jou als werkgever en op welke steunmaatregelen jij en je werknemers een beroep kunnen doen.

Extra ondersteuning

De federale regering zat op vrijdag 12 februari 2021 samen om te bekijken hoe ze ondernemers en werkgevers verder kunnen ondersteunen nu blijkt dat de coronacrisis blijft aanslepen. “De regering heeft zich altijd als doel gesteld om de gezonde bedrijven te redden, de middenklasse te vrijwaren en de meest kwetsbaren boven water te houden. Daarom verlengen we het bestaand steunpakket alvast tot juni en zorgen we op een aantal vlakken ook voor bijkomende steun. We laten niemand los”, kondigde eerste minister Alexander De Croo nadien aan op een persconferentie.

De overheid kondigde in een persbericht de verlenging van de bestaande én de nieuwe steunmaatregelen af voor zowel zelfstandige ondernemers zonder personeel, als voor werkgevers én hun werknemers.

Nieuwe steunmaatregelen voor werkgevers en hun werknemers

Afschaffing voorschotregeling bedrijfsvoorheffing in december 2021

Om werkgevers de nodige ademruimte te geven, wordt het decembervoorschot voor de bedrijfsvoorheffing afgeschaft en verrekend in het volgende boekjaar.

Vermindering RSZ-bijdragen in de eventsector

Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (inclusief culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de patronale RSZ-bijdrage die werkgevers betalen voor hun werknemers verminderd. Er wordt nog overlegd over de modaliteiten hiervan. 

Tijdelijk meer studentenarbeid mogelijk

Jobstudenten mogen per jaar normaal gezien maximaal 475 uur werken aan een voordelig studententarief . De overheid besliste dat de uren die jobstudenten werken in de zorg of het onderwijs niet zullen meetellen voor dat jaarlijkse maximum in 2021.

Tijdelijke werkloosheid in halve dagen

Vroeger kon tijdelijke werkloosheid enkel worden toegekend voor volledige dagen. In de praktijk leverde dit strikte standpunt problemen op in bepaalde sectoren. Daarom zal voortaan toch tijdelijke werkloosheid in halve dagen mogelijk zijn in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport.

Versterking opleidingsaanbod tijdelijk werklozen

De regionale arbeidsbemiddelingsdiensten (zoals de VDAB in Vlaanderen) zullen voortaan sneller worden geïnformeerd over welke werknemers in tijdelijke werkloosheid gaan en zullen zo een beter zicht krijgen op het profiel van de betrokkenen. Op basis daarvan zullen zij proactiever een geschikt opleidingsaanbod kunnen doen aan de tijdelijk werklozen.

Bijkomende premie voor specifieke groep werknemers

Werknemers met een laag loon, die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis in maart 2020), en die zijn tewerkgesteld in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen van maximaal 780 euro bruto. Het concrete bedrag hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021, al blijft het voorlopig nog onduidelijk hoe de premie concreet zal worden berekend.

Uitbreiding eindejaarspremie naar havenarbeiders en zeevissers

Eind vorig jaar kregen langdurig tijdelijk werklozen een eindejaarspremie van de RVA. Toen hadden havenarbeiders en zeevissers hier door een foutje geen recht op. Dat wordt nu rechtgezet en ook die beroepscategorieën krijgen nu de premie.

Flexibel gebruik tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen, zullen mensen op tijdskrediet of met loopbaanonderbreking tijdelijk aan de slag kunnen om daarna zonder problemen hun krediet of onderbreking opnieuw aan te vatten.

Verhoogde thuiswerkvergoeding voor werknemers en ambtenaren

Sinds 1 april 2020 kan je als werkgever je thuiswerkende medewerkers een maandelijkse thuiswerkvergoeding van maximaal 129,48 euro toekennen. Die vergoeding is bedoeld om kosten voor bijvoorbeeld verwarming, elektriciteit en klein kantoormateriaal te dekken. Ze is vrij van belasting en RSZ-bijdragen, maar niet verplicht. In het tweede kwartaal van 2021 mag de thuiswerkvergoeding worden verhoogd. Voor werknemers mag ze nu maximaal 144,31 euro bedragen. Voor ambtenaren kan de maximale thuiswerkvergoeding worden verdubbeld van 20 euro tot 40 euro.

Preventiecampagne tegen burn-out

Via de bestaande Burn-out Assessment Tool (BAT) kunnen organisaties en bedrijven het risico op burn-out in kaart brengen, en kunnen ook individuele werknemers meten hoe hoog hun risico op een burn-out is. Er komt een campagne om deze tool meer kenbaar te maken.

Verlenging bestaande steunmaatregelen voor werkgevers en hun werknemers tot juni 2021

  • Werkgevers kunnen nog steeds tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen, ongeacht hun sector, volgens de bestaande vereenvoudigde procedure.
  • De werknemer blijft netto meer overhouden van zijn tijdelijke werkloosheidsuitkering, aangezien de RVA slechts 15% bedrijfsvoorheffing inhoudt.
  • De bestaande mogelijkheden om als werknemer tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor de zorg van een kind (quarantaine, sluiting school…), blijven behouden.
  • Werknemers die arbeidsongeschikt zijn, krijgen een even hoge uitkering als wanneer ze tijdelijk werkloos zouden zijn.  
  • Werknemers kunnen opnieuw tot 220 vrijwillige overuren presteren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021.
  • Het blijft makkelijk voor werkgevers om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs.
  • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering in de land- en tuinbouw, de zorgsector en het onderwijs werken.
  • Werknemers die tijdelijk werkloos zijn mogen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens zeven dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.
  • Mensen die tijdelijk werkloos zijn, behouden toch de opbouw van hun aanvullend pensioen (2de pijler).

 

Zodra er meer details bekend zijn over de nieuwe en de verlengde steunmaatregelen brengen we je op de hoogte.