My Liantis

Sociaal statuut 07 juni 2021

Nieuwe elektronische vreemdelingenkaarten

De regelgeving rond internationale tewerkstelling en (arbeids)migratie wijzigt voortdurend. Onlangs kon je nog ons bericht lezen over het uniek loket waar je sinds 31 mei 2021 de gecombineerde vergunning kan aanvragen: ‘Working in Belgium’.

Naast dit project, startte de regering ook een stapsgewijze modernisering van de verblijfsdocumenten voor vreemdelingen. Sinds 10 mei 2021 zijn de verblijfsdocumenten die de burgers van de Europese Unie ontvangen gewijzigd. Het doel is het voor de burger eenvoudiger maken.

Wat verandert er concreet?

De E en E+ kaarten zijn vervangen door EU en EU+ kaarten. Het gaat om de elektronische kaarten voor EU-burgers die meer dan drie maanden legaal in België verblijven. Naast de naam veranderde ook de lay-out van de kaarten. Voortaan worden ook de vingerafdrukken geregistreerd.

De EU-burgers moeten de kaart altijd bij zich hebben.

De geldigheidsduur van de EU+ kaart bedraagt voortaan tien jaar.

Oude verblijfsdocumenten blijven nog even gelden

De al afgegeven E of E+ kaarten blijven geldig tot het einde van hun voorziene geldigheidsduur. De EU-burger kan echter op eigen kosten een ‘nieuwe’ EU of EU+ kaart aanvragen als hij dat wil.

Toekomst?

De verdere modernisering van de elektronische kaarten die worden afgegeven aan derdelanders en aan de familieleden van EU-burgers wordt dit najaar verwacht.

De andere verblijfsdocumenten zullen dan een andere benaming krijgen. De identiteitskaart voor vreemdelingen (C-kaart) bijvoorbeeld, zou dan “K. Vestiging” gaan heten.

Meer info op de site van het Agentschap van Integratie en Inburgering.