My Liantis

Verloning personeel 12 juni 2019

Startersjobs voor jongeren in werking

Werkgevers kunnen jongeren zonder werkervaring een lager brutoloon toekennen zonder dat dit voor de jongeren leidt tot een lager nettoloon. Dat staat in een recent gepubliceerde wet. De intentie om deze regeling in te voeren bestond al langer, maar het was wachten op de publicatie in het Staatsblad.

Voor welke jongeren?

Als werkgever kan je jongeren tussen 18 en 21 jaar, zonder werkervaring, een lager brutoloon toekennen dan het loon dat de sector oplegt. In principe heb je als werkgever enkel de mogelijkheid om een lager loon toe te kennen voor de allereerste arbeidsovereenkomst van die jongere.

Korte tewerkstellingsperiodes laat de wetgever buiten beschouwing, zodat je als werkgever toch van die maatregel gebruik kan maken, ook al gaat het niet echt om de allereerste tewerkstelling. Via de Dimona geeft de werkgever aan of het om een jongere zonder werkervaring gaat en deze dus in aanmerking komt voor het systeem van de startersjobs.

Je kan enkel van deze starterslonen gebruik maken voor zover je de jongere aanwerft met een gewoon arbeidscontract waarvan de arbeidsduur minstens de helft van een voltijdse tewerkstelling bedraagt. Als jongeren al werken in een stelsel van alternerend leren of werken met een studentenovereenkomst, kan je nooit starterslonen toepassen.

Lagere lonen

De werkgever kan het loon, dat de sector vastlegde en dat de jongere normaal zou ontvangen, verlagen met een bepaald percentage. Dat percentage is afhankelijk van de leeftijd van de jongere:

Leeftijd Vermindering
Tot 18 jaar 18%
Tot 19 jaar 12%
Tot 20 jaar 6%

Ontvangt de jongere al een hoger loon dan dat de sector vastlegt? Dan kan je de verlaging niet toepassen. Ook in die sectoren die zelf nog lagere lonen voorzien voor jongeren tussen 18 en 21 jaar, kunnen werkgevers deze starterslonen niet toepassen.

Nettobedrag voor jongere

In iedere maand waarin je het loon vermindert, zal je als werkgever een toeslag betalen bovenop het loon. Deze toeslag is vrij van (para)fiscale lasten, zodat de jongere de toegekende toeslag netto overhoudt. Dit extra bedrag is gelijk aan het verschil tussen het nettoloon - berekend op basis van het niet-verminderd brutoloon - en het nettoloon berekend op basis van het verminderd brutoloon.

Fiscale compensatie voor de werkgever

De betaalde toeslag kan je als werkgever in mindering brengen van de bedrijfsvoorheffing die je aan de fiscus moet storten. Om overcompensatie te vermijden, kan je deze toeslag wel niet als beroepskost aftrekken.