My Liantis

Verloning personeel 27 juni 2019

Verhoging van kinderdagverblijfpremie in Brussel

Werkgevers uit het Brusselse kunnen medewerkers een extra steuntje in de rug geven door hen een plaats in een erkende crèche te garanderen. Per opvangplaats die ook effectief ingenomen wordt, heb je als werkgever recht op een premie van 4.000 euro. Tot voor kort was dit bedrag nog beperkt tot 3.000 euro.

Wie komt in aanmerking voor de premie?

Micro-, kleine of middelgrote ondernemingen die een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, komen in aanmerking. Grote ondernemingen komen niet in aanmerking. Bovendien is de premie beperkt tot werkgevers die voorkomen op een welomschreven lijst van sectoren.

Aan welke voorwaarden moet de kinderopvang voldoen?

De persoon of de crèche die het kind van de medewerker opvangt moet:

  1. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn;
  2. onafhankelijk zijn van de onderneming die de premie aanvraagt;
  3. en beschikken over een vergunning die werd uitgereikt door het Office National de la Naissance et de l'Enfance (ONE), Kind en Gezin of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Het kind van de medewerker mag niet ouder zijn dan drie jaar.

Wat is het bedrag van de premie?

De premie bedraagt 4.000 euro per kalenderjaar per gereserveerde en ingenomen kinderopvangplaats. Vóór 15 mei 2019 bedroeg de premie 3.000 euro.

Het maximumaantal gesubsidieerde plaatsen per kalenderjaar is:

  • 3 plaatsen voor micro-ondernemingen;
  • 6 plaatsen voor kleine ondernemingen;
  • 10 plaatsen voor middelgrote ondernemingen.

Hoe vraagt u de premie aan?

Als werkgever moet je uiterlijk vier maanden na de begindatum van de kinderopvang een subsidieaanvraag indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Deze aanvraag kan online gebeuren via de website van de gewestelijke overheidsdienst.