My Liantis

Arbeidsongevallenverzekering

Een verzekering tegen arbeidsongevallen is wettelijk verplicht in België. Want ook al hecht je bedrijf veel belang aan preventie, een ongeval op de werkvloer of onderweg van en naar het werk valt nooit helemaal uit te sluiten. We leggen uit hoe Liantis je hierbij kan helpen.

Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor je personeel te nemen. Deze polis vergoedt de economische gevolgen door de lichamelijke letsels van je werknemer die slachtoffer is van:

  • een arbeidsongeval.
  • een ongeval op weg van of naar het werk.

Een ongeval wordt erkend als arbeidsongeval als een plotseling voorval leidt tot een letsel.

Voorbeeld Terwijl Frans naar het werk wandelt, valt een bloempot naar beneden die hem op de schouder raakt. De arbeidsongevallenverzekering dekt de medische kosten voor zijn ontwrichte schouder. Omdat Frans twee weken niet kan werken, kan hij dankzij de verzekering ook rekenen op een vergoeding voor zijn arbeidsongeschiktheid.

Let wel, het hoeft niet altijd om een ‘ongeval’ in de strikte zin van het woord te gaan. Een plotse toename van stress die leidt tot een hartaanval kan in bepaalde gevallen ook als arbeidsongeval worden beschouwd.

Wat dekt een arbeidsongevallenverzekering?

De arbeidsongevallenverzekering vergoedt aan de werknemer of zijn rechthebbenden de economische gevolgen die kunnen voortvloeien uit de aantasting van de fysische integriteit van de werknemer door een arbeidsongeval.

In eerste instantie gaat dit om een vergoeding voor de medische kosten en het loonverlies.

Volgens de arbeidsongevallenwet (10/04/1971) dekt de arbeidsongevallenverzekering minimaal het volgende:

  • De kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval.
  • Een vergoeding als je werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is.
  • Een vergoeding als je werknemer een blijvende arbeidsongeschiktheid overhoudt aan zijn arbeidsongeval.
  • Een vergoeding als je werknemer hulp van anderen nodig heeft.
  • Een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer als hij overlijdt: de begrafeniskosten, een levenslange rente voor de echtgeno(o)t(e) en een rente voor de kinderen zolang zij recht hebben op kinderbijslag.

De voorwaarden van een arbeidsongevallenverzekering, de rekenregels voor de vergoedingen en de volgorde van de begunstigden voor de uitkering van de vergoedingen zijn wettelijk bepaald. Geen enkele partij, betrokken in de arbeidsongevallenverzekering kan hiervan afwijken.

Wel zijn enkele interessante uitbreidingen mogelijk op de arbeidsongevallenverzekering:

  • De waarborg ‘loongedeelte boven het wettelijk maximum’. De wetgeving beperkt de vergoeding van het loonverlies tot een bepaald bedrag. Via deze waarborg kan je het loon van je werknemer boven deze grens bijverzekeren.
  • De waarborg “samenwonenden” die er voor zorgt dat ongehuwde partners op dezelfde wijze vergoed worden als gehuwde partners.
  • De waarborg ‘ongevallen in het privéleven’: na een ongeval buiten de werkuren van je werknemer voorziet deze waarborg in de terugbetaling van het gewaarborgd maandloon dat je als werkgever hebt uitbetaald.

Deze uitbreidingen zijn niet wettelijk bepaald en dien je als werkgever dus expliciet te laten bijverzekeren als je dit wenst. Je hebt hier wel inspraak in bijvoorbeeld de personeelscategorie die je wenst te verzekeren of je kan een onderscheid maken in de hoogte van vergoeding.

Prijs arbeidsongevallenverzekering

De prijs van een arbeidsongvallenverzekering ligt niet vast. De verzekeringsondernemingen zijn immers volledig vrij om zelf de hoogte van de door de werkgevers betaalde premies te bepalen.

De basis voor de premieberekening van de arbeidsongevallenverzekering is de loonmassa van de werknemers. In functie van de activiteit van de onderneming bepaalt de verzekeringsonderneming per personeelscategorie een premievoet die het toepast op de loonmassa.

Voor arbeiders geldt doorgaans een hogere premievoet dan voor bedienden. Dat verschil is te verklaren doordat arbeiders, statistisch gezien, een hoger risico op ongevallen lopen. Als je in je bedrijf met zware machines werkt, zal de premie dus anders opgesteld worden voor de arbeiders die deze machines bedienen, dan voor de bedienden die enkel bureauwerk verrichten. De verzekeraars houden ook rekening met je schadehistoriek.

Is een arbeidsongevallenverzekering verplicht?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor je personeel te nemen. Als je dit niet doet, riskeer je niet alleen een boete door Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s), maar draai je bij een arbeids(weg)ongeval zelf op voor de vergoeding van de gevolgen van het arbeidsongeval van je werknemer. Dit houdt ook in dat je als werkgever de verplichting hebt om elk arbeidsongeval (ook een ongeval op weg naar en van het werk) binnen de voorziene termijnen aan te geven aan je arbeidsongevallenverzekeraar.

Opgepast: bij ernstige arbeidsongevallen heb je een aantal bijkomende wettelijke verplichtingen te vervullen. In een aantal gevallen dient de Regionale Directie Toezicht Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op de hoogte te worden gebracht.

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Ontdek zelf hoe Liantis je kan helpen bij het voorkomen van arbeidsongevallen!

Lees meer