My Liantis

Medisch onderzoek voor werknemers

Medische onderzoeken zijn een instrument om het welzijn van je organisatie onder de loep te nemen. Maar moeten al je werknemers op onderzoek en in welke situaties is het aangewezen? De arbeidsgeneesheer analyseert de gezondheidsrisico’s op het werk en bepaalt welke onderzoeken nodig zijn.

Medisch onderzoek voor werknemers

Soorten medische onderzoeken

We onderscheiden verschillende soorten medisch onderzoek. Welk type nodig is, hangt af van een reeks van specifieke aanleidingen.

 • Periodiek onderzoek. Werknemers die omwille van hun job mogelijk een gezondheidsrisico lopen, krijgen (meer)jaarlijks een uitnodiging voor een verplicht medisch onderzoek. De arbeidsarts en/of de bedrijfsverpleegkundige onderzoeken je werknemers aan de hand van enkele risicogebonden tests, vragenlijsten en een gesprek. Zo komen gezondheidsproblemen tijdig aan het licht. Dat is niet alleen goed voor je werknemers, maar ook interessant voor jou als werkgever. De bevindingen van de arbeidsarts vormen op hun beurt een goede basis voor de uitbouw van een doordacht preventie- en welzijnsbeleid.
 • Bij aanwerving. Werknemers die je in dienst neemt voor een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of voor activiteiten met een bepaald risico moeten op medisch onderzoek tijdens de laatste fase van het rekruteringstraject.
 • Bij werkhervatting. Werknemers die aan een periodiek medisch onderzoek zijn onderworpen, moeten na een afwezigheid van minstens vier weken wegens ziekte, ongeval of bevalling bij de werkhervatting binnen de tien dagen op medisch onderzoek.
 • Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting. Bij arbeidsongeschiktheid kan een werknemer, voor hij terug aan de slag gaat, een onderzoek vragen bij de arbeidsarts.
 • Spontane raadpleging. Elke werknemer kan bij de arbeidsarts een onderzoek aanvragen, bijvoorbeeld voor gezondheidsklachten die volgens de behandelende arts te maken hebben met het werk.
 • Moederschapsbescherming. Je kan aan de arbeidsarts vragen maatregelen voor passend en gezond werk voor te schrijven. Zeker als het werk risico’s inhoudt die een invloed kunnen hebben op het verloop van de zwangerschap en de borstvoeding.
 • Re-integratieonderzoek. Na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid is het belangrijk om terug te integreren in de onderneming. Bij een onderzoek in het kader van een re-integratietraject gaan werkgever en werknemer samen op zoek naar haalbare manieren om dit waar te maken.
 • Uitbreiding van het gezondheidstoezicht. Voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de onmiddellijke omgeving van de werkpost van medewerkers die verplicht onderworpen zijn aan het periodiek medisch onderzoek.
 • Voortgezet gezondheidstoezicht. Werknemers die niet meer blootgesteld worden aan bepaalde risico’s moeten verder kunnen genieten van medisch toezicht (bijvoorbeeld bij de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen).
 • Bij aanvraag of verlenging van een rijgeschiktheidsattest.

 

Welke vragen stelt de arts?

Tijdens het onderzoek gaat de arts op zoek naar elementen die hem in staat stellen om het welzijn van je medewerkers te analyseren. Enkele voorbeelden van vragen die vaak terugkomen:

 • Zijn er signalen van aan het beroep gebonden ziekten, zoals slechthorendheid, allergieën, rug- of ademhalingsproblemen?
 • Is de werknemer fit en gezond genoeg om zijn/haar huidige job te blijven uitoefenen?
 • Is een al dan niet tijdelijke aanpassing aan de werksituatie aangewezen? In het geval van een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid: kan de werknemer deze functie nog uitoefenen zonder de gezondheid en veiligheid van zijn werkomgeving in gevaar te brengen?
 • Heeft de werknemer al de nodige beschermende vaccinaties gekregen?

Wie moet er verplicht op medisch onderzoek?

Voor sommige werknemers is een medisch onderzoek verplicht op basis van het type werk dat ze uitvoeren. Het gaat om:

 • Werknemers in een veiligheidsfunctie. Zij bedienen machines (zoals heftrucks of hijskranen) die de veiligheid en gezondheid van andere werknemers of bezoekers in gevaar kunnen brengen of dragen een wapen.
Voorbeeld Bert is een bewakingsagent en draagt een wapen. Mocht hij bijvoorbeeld ernstige psychische problemen hebben, dan vormt de wapendracht een risico. Bert moet, zoals anderen in een veiligheidsfunctie, (meer)jaarlijks op medisch onderzoek.
 • Werknemers met een verhoogde waakzaamheid. Zij houden toezicht op installaties die, bij een gebrek aan waakzaamheid, de veiligheid en gezondheid van anderen in gevaar kunnen brengen.
Voorbeeld Hilde is procesoperator en bestuurt met de computer een chemische installatie. Dit is een functie met een verhoogde waakzaamheid. Voor Hilde is een periodiek onderzoek verplicht.
 • Werknemers die nacht- of ploegenarbeid verrichten.
 • Werknemers die blootgesteld zijn aan klimatologisch ongunstige omstandigheden. Bijvoorbeeld bij diepvriesondernemingen of hoogovens.
 • Jongeren en stagiairs op het werk.
 • Werknemers die activiteiten uitvoeren met een welbepaald risico.

Wanneer spreken we van activiteiten met een welbepaald risico?

Er zijn risico’s van fysische (lawaai, schadelijke stralingen…), biologische (besmetting door virussen, parasieten) of chemische aard (blootstelling aan schadelijke stoffen). Je kan mogelijk ook risico’s voor psychosociale belasting identificeren, zoals stress of agressie. Sommige activiteiten kunnen aanleiding geven tot belasting van ergonomische aard. Denk maar aan het heffen van zware lasten of repetitief werk aan de band.

Kunnen wij je helpen?