My Liantis

Personeelsbeleid 29 juli 2020

Zo word je erkend als onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Sinds 1 juli 2020 kan je gebruikmaken van een regeling voor tijdelijke arbeidsduurvermindering en voor corona-tijdskrediet en corona-landingsbanen. Daarvoor moet je onderneming wel erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. De erkenning moet aanvangen in de periode van 1 maart 2020 t.e.m. 31 december 2020. Om ze te krijgen, moet je een gemotiveerde aanvraag indienen bij de minister van Werk.

Wanneer ben je een onderneming in moeilijkheden?

Of je onderneming erkend kan worden als onderneming in moeilijkheden, hangt af van de cijfers van de jaarrekeningen van de twee laatste boekjaren vóór je aanvraag. Als in die periode een verlies is geboekt uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen, dan kan je onderneming de erkenning krijgen. Het verlies voor het laatste boekjaar moet wel groter zijn dan het bedrag van de afschrijvingen en de waardevermindering op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa.

Je zal de jaarrekeningen moeten voorleggen van de laatste vijf boekjaren.

Maakt je onderneming deel uit van een groep van vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening opmaakt? Dan hangt je erkenning af van de cijfers van de jaarrekeningen van de groep als geheel.

Wanneer ben je een onderneming in herstructurering?

Als onderneming in herstructurering moet je aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1. Collectief ontslag

Ga je over tot een collectief ontslag, dan ben je een onderneming in herstructurering. Dat ontslag moet worden uitgevoerd binnen de zes maanden na de datum van de erkenning.

Collectief ontslag

Tewerkstelling in de onderneming* Minimum aantal ontslagen
Minder dan 12 werknemers 50% van de werknemers
Van 12 tot 20 werknemers 6 werknemers
Van 21 tot 99 werknemers 10 werknemers
100 of meer werknemers 10% van de werknemers

* Het gaat hier om een gemiddeld aantal werknemers. We tellen het aantal werknemers dat aan het einde van elk kwartaal wordt aangegeven bij de RSZ (of bij de RJV voor leerlingen) en delen dat totaal door het aantal kwartalen van dat jaar.

2. Economische werkloosheid

Je kan erkend worden als onderneming in herstructurering als je het jaar vóór de aanvraag een aantal economische werkloosheidsdagen hebt ingevoerd. Dat aantal moet ten minste gelijk zijn aan 20% van het totaal aantal arbeidsdagen dat je hebt aangegeven aan de RSZ. Om in aanmerking te komen, moet ten minste 50% van je werknemers met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders zijn tewerkgesteld.

Vraag aan het werkloosheidsbureau een attest voor het aantal dagen tijdelijke werkloosheid. In principe wordt er gerekend per kalenderjaar, maar de overheid aanvaardt ook de laatste vier kalenderkwartalen.

Zo vraag je de erkenning aan

Om erkend te worden, moet je een gemotiveerde en aangetekende brief versturen naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Voeg bij je dossier ook zeker:

  • de nodige documenten die aantonen dat je onderneming voldoet aan de voorwaarden;
  • een herstructureringsplan dat voor advies wordt voorgelegd aan (in deze volgorde):
    • de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan;
    • de syndicale afvaardiging, of bij gebrek daaraan;
    • het C.P.B.W., of bij gebrek daaraan;
    • de vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.

Vraag je de erkenning enkel aan om te kunnen gebruikmaken van de tijdelijke arbeidsduurvermindering of het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbanen? Dan is het niet nodig om een cao of een collectief akkoord voor SWT af te sluiten.

De erkenning geldt voor een periode van maximaal twee jaar.