Kosten eigen aan de werkgever: vergoeding voor kledijkosten aangepast door RSZ

De RSZ heeft zijn tussentijdse instructies aan de werkgevers voor het eerste kwartaal van 2024 bekendgemaakt. De bedragen van de kledijkosten in de tabel van de forfaitaire kosten eigen aan de werkgever werden aangepast.

2 minuten leestijd Verloning personeel 21 maart 2024

Instructies van de RSZ

Bedragen die een terugbetaling zijn van kosten en ten laste van de werkgever vallen, zijn uit het loonbegrip uitgesloten. Een kostenvergoeding kan enkel worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen als het gaat om reële kosten die gemaakt zijn in het kader van de dienstbetrekking. De werkgever moet de juistheid van de uitgaven ook kunnen verantwoorden met bewijsstukken. Dat laatste geldt ook bij toekenning van een forfaitaire onkostenvergoeding

De RSZ publiceerde al een onkostentabel met een beschrijving van de verschillende posten waarvoor zij een forfaitaire raming aanvaardt, de bedragen en de voorwaarden waaronder ze mogen worden toegepast. De bedragen in de tabel zijn maximumbedragen. Als de werkgever van oordeel is dat de kosten die de werknemers maken groter zijn dan deze forfaitaire bedragen, mag hij uiteraard de werkelijke kosten bewijzen. Voor eenzelfde type kosten mag men de beide systemen, reële kosten en forfaits, nooit samen gebruiken.

Nieuwe forfaits in 2024

In de instructies van de RSZ vinden we terug dat het forfait voor de aankoop en het onderhoud van werkkledij vanaf 1 januari 2024 verhoogd wordt: 

  • Werkkledij (aankoop): 2,08 EUR per dag (voorafgaand: 2,04 EUR)
  • Werkkledij (onderhoud): 2,08 EUR per dag (voorafgaand: 2,04 EUR)
  • Kledij van de werknemer (onderhoud en slijtage): 1,04 EUR per dag (voorafgaand: 1,02 EUR)

En op fiscaal vlak?

De fiscus heeft in zijn circulaire bevestigd dat men het maximumbedrag dat de RSZ aanvaardt op dit vlak ook zal volgen.

Ondernemingscao werkkledij

De algemene regel houdt nog steeds in dat de werkgever zelf instaat voor de aankoop en onderhoud van de werkkledij.

Een sectorale cao kan de aard van de werkkledij en de frequentie van hernieuwing wel bepalen en kan ook een premie of vergoeding bepalen voor het aanschaffen, reinigen, herstellen of onderhouden van werkkledij door de werknemer zelf. 

Sinds kort kan de werkgever hiervoor ook zelf een ondernemingscao afsluiten, onder volgende voorwaarden:

  • Uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico inhoudt voor de werknemer, andere personen of het milieu 
  • De preventieadviseur en het comité hebben voorafgaand advies uitgebracht
  • De werknemers hebben de nodige instructies ontvangen om de aankoop, reiniging, herstelling en het onderhoud van de werkkledij adequaat te verrichten 

In die ondernemingscao kan de werkgever zich dus baseren op de forfaits van de RSZ.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...